1. bookVolume 20 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Changes in the quality of a small lowland river in Poland under the influence of pollution and a dam reservoir located in its course

Published Online: 08 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 20 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 145 - 159
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Anon., 2005, Plan rozwoju lokalnego gminy Borek Wielkopolski (Local development plan for the commune of Borek Wielkopolski [typescript], Borek Wlkp., 87 pp (in Polish). Retrieved from http://www.borekwlkp.pl/userfiles/file/2015/ochrona_srodowiska/plany_programy/prl.pdfSearch in Google Scholar

Adamczyk W., Jachimowski A., 2013, Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa (Impact of biogenic components on quality and eutrophication of flowing surface water constituting the source of drinking water for the city of Kraków), Żywn. Nauk. Technol. Ja. (ŻNJT) 6(91): 175–190 (in Polish, English summary).10.15193/zntj/2013/91/175-190Search in Google Scholar

Allan J.D., 1998, Ekologia wód płynących (Stream ecology), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 449 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Bugajski P., 2011, Wpływ temperatury ścieków na wielkość wybranych wskaźników zanieczyszczeń z oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym SBR (The effect of sewage temperature on values of selected sewage pollution indexes for the sequential bath reactor (SBR) treatment plant), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2: 7–15 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dojlido J.R., 1995, Chemia wód powierzchniowych (Chemistry of surface waters), Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 342 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Elbanowska E., Zerbe J., Siepak J., 1999, Fizyczno-chemiczne badania wód (Physico-chemical analysis of water), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 232 (in Polish).Search in Google Scholar

Dondajewska R., 2007, Effect of restoration of a lowland dam reservoir on river water quality, Limnol. Rev. 7(4):181–186.Search in Google Scholar

Dondajewska R., Fabiś M., Pietrzak M., 2017, Lokalna oczyszczalnia ścieków jako źródło związków biogennych dla wód rzeki Obry (The local wastewater treatment plant as a source of biogenic compounds for the waters of the Obra River), [in:] Wiśniewski R. (ed.), Ochrona i rekultywacja jezior (Protection and restoration of lakes), Polskie Zrzeszenie Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 33–38 (in Polish).Search in Google Scholar

Gołdyn R., 2000, Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych nizinnych zbiornikach zaporowych (Changes in biological and physico-chemical characteristics of river water quality under the influence of its accumulation in the preliminary lowland dam reservoirs), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 185 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Gołdyn R., Dondajewska R., Szelag-Wasielewska E., Szyper H., 2008, An appraisal of changes in seasonal water quality during passage through a shallow reservoir in Western Poland, Environ. Monit. Assess.151: 181–188.10.1007/s10661-008-0259-918437514Search in Google Scholar

Górniak A., Kajak Z., 2020, Hydrobiologia. Limnologia (Hydrobiology. Limnology), Wydaw. Nauk. PWN, 452 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Grodzińska-Kujawa B., Wrocławska A., 2004, Stan czystości zbiorników retencyjnych w południowej Wielkopolsce na podstawie badań monitoringowych w latach 1997-2003 (Quality of water in retention reservoirs in southern Wielkopolska based on monitoring studies in 1997-2003), WIOŚ w Poznaniu, Kalisz, 48 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków (Physico-hemical analysis of water and waste water), Arkady, Warszawa, 555 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Ilnicki P., 1992, Udział polskiego rolnictwa w eutrofizacji wód powierzchniowych (Participation of polish agriculture in eutrophication of waters), [in:] Mat. Konf. Nauk. Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych – dziś i jutro (Materials of the Scientific Conference Problems of pollution and protection of surface waters – today and tomorrow), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań: 99–111 (in Polish).Search in Google Scholar

Jarosiewicz A., 2007, Proces samooczyszczania w ekosystemach rzecznych (Self-purification process in River ecosystems), Słup. Pr. Biol.4: 27-41 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia. Limnologia (Hydrobiology. Limnology), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 355 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Kanownik W., Rajda W., 2011,Wpływ oczyszczonych ścieków na jakość wód w odbiorniku (Influence of treated wastewater on water quality in the receiver), Gaz Woda Techn. Sanit. 85(10): 366–368 (in Polish).Search in Google Scholar

Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., 2010, Zagrożenia związane z wodą (Water-related threats), Nauka 4: 87–196 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Lampert W., Sommer U., 1966, Ekologia wód śródlądowych (Ecology of inland waters), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 389 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Lewandowska–Robak M., Górski Ł., Kowalikowski T., Dąbkowska-Naskręt H., Miesikowska I., 2011, Wpływ ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Tucholi na jakość wody w strudze Kicz (The Influence of treated sewage discharged from Wastewater Treatment Plant in Tuchola on water quality of Kicz stream), Inż. Ochr. Środ. 14(3):209–221 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Łaszewski M., 2015, Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy (The influence of small reservoirs on lowland stream water temperature on the example of Jeziorka and Rządza rivers), Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 67: 13–25 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Miernik W., Młyński D., Wałęga A., Chmielowski K., Karwacki P., 2016, Wpływ ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Myślenicach na jakość wód ich odbiornika (Impact of treated sewage on sewage treatment plant in Myślenice on the quality of their receiver), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1(1): 191–207 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

[MŚ RP] Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej (Ministry of Environment of the Republic of Poland), 2016, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Regulation of the Minister of Environment of July 21, 2016 on the classification of the state of surface water bodies and environmental quality standards for priority substances) [Dz.U. 2016, poz. 1187].Search in Google Scholar

Pawęska K., Kuczewski K., 2009, Charakterystyka odpływu ścieków oczyszczonych odpływających z terenu oczyszczalni roślinno-glebowej (The characteristic of treated sewage outflow from plant-soil treatment plant area), [in:] Ozonek J., Pawłowski A. (eds), Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tom 2 (Polish environmental engineering five years after joining the European Union. Vol. 2), PAN Komit. Inż. Środ., Lublin: 153–159 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pliński M., 1992, Hydrobiologia ogólna (General hydro-biology), Wydaw. UG, Gdańsk, 189 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Pelczar S., 2009, Zbiornik retencyjny (Retention reservoir) [manuscript], Gostyń, (in Polish).Search in Google Scholar

Sapek A., 1996, Udział rolnictwa w zanieczyszczaniu wody składnikami nawozowymi (Impact of agriculture on water pollution with nutrients), Zesz. Eduk. 1: 9–33 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Stachowiak E., 2003, Rozbudowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków Borek Wielkopolski--Karolew (Expansion of the industrial and municipal sewage treatment plant Borek Wielkopolski-Karolew) [manuscript], PPU CMM Wrocław, Wrocław (in Polish).Search in Google Scholar

Staniszewski R., Jusik S., Andrzejewska B., Frankowski P., 2017, Wskaźniki jakości wody małego cieku leśnego odbierającego oczyszczone ścieki bytowe (Water quality parameters of a small midforest watercourse receiving domestic sewage after treatment), Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 16(1): 161–171 (in Polish, English summary).10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161Search in Google Scholar

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., 1978, Hydrobiologia (Hydrobiology), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 620 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Wiejaczka Ł., 2011, Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy (The influence of the Klimkówka water reservoir on the abiotic elements of the natural environment in the Ropa river valley), Pr. Geogr. IGiPZ PAN 229, Warszawa 144 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo