1. bookVolume 16 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Ecological status of urban ponds in Białystok, Poland

Published Online: 13 Dec 2016
Volume & Issue: Volume 16 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 41 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bok G., 2009, Ocena stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2009 roku (Assessment of purity Reservoir Siemianowka in 2009), IOŚ-WIOŚ Białystok, Białystok, 30 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Bralski M., 2009, Stan ekologiczny rzeki Białej (Ecological status of the Biała River) [Typescript], Wydz. Biologiczno- Chemiczny UwB, Białystok, 111 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Carlson R.E., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369.10.4319/lo.1977.22.2.0361Search in Google Scholar

Ciecierska H., Kolada A., 2014, ESMI: a macrophyte index for assessing the ecological status of lakes, Environ. Monit. Assess. 186(9): 5501-5517.10.1007/s10661-014-3799-1411205424838800Search in Google Scholar

Ciecierska H., Zieliński P., 2013, Roślinność jezior Wigierskiego Parku Narodowego (Vegetation in lakes of the Wigry National Park), [in:]Search in Google Scholar

Ciecierska H., Hołdyński C. (eds), Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla (The natural heritage of Warmia, Masuria and Powiśle) Wyd. Mantis, Olsztyn: 221-230 (in Polish).Search in Google Scholar

Czarnecka H. (ed.), 2005a, Atlas podziału hydrograficznego Polski. Cz. 1: Mapy w skali 1:200 000 (Atlas of hydrographic division of Poland. Part 1: Maps in the scale 1:200 000), IMGW, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Czarnecka H. (ed.), 2005b, Atlas podziału hydrograficznego Polski. Cz. 2: Zestawienia zlewni (Atlas of hydrographic division of Poland. Part 2: List of catchment basins), IMGW, Warszawa, 558 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Dobroński A.Cz., 2010, Miasto w mieście (City in the city), Medyk Białostocki 89-92: 39-40 (in Polish).Search in Google Scholar

Dobroński A.Cz. (ed.), 2012, Białystok. Historia miasta (Białystok. History of the city), Wydaw. UwB, Białystok, 216 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

[EWFD] European Water Framework Directive, 2000, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, Offic. J. Eur. Union L327 43: 1-72.Search in Google Scholar

Gawrońska H., Lossow K., 2005, Restoration of the Domowe lake in Szczytno, Limnol. Rev. 5: 69-73.Search in Google Scholar

Gorączko M., 2007, Wybrane problemy funkcjonowania małych zbiorników wodnych na obszarach zurbanizowanych (Selected problems in the functioning of small water bodies in urban areas), Nauka Przyr. Technol. 1(2): 1-9 (in Polish).Search in Google Scholar

Grochowska J., Dunalska J., 2005, Trophic condition of Lake Podkówka and the drainage basin role in the lake’s eutrophication, Limnol. Rev. 5: 93-99.Search in Google Scholar

Gutowski B., Hupka J., Pączkowski P. 1982, Jezioro Klasztorne w Kartuzach - jezioro czy zbiornik ścieków? (Lake Klasztorne in Kartuzy - a lake or sewage tank?), Gosp. Wodna 10 (411): 188-190 (in Polish).Search in Google Scholar

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków (Physical-chemical examination of water and wastewater), Wydaw. Arkady, Warszawa, 556 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Jarosiewicz A., Wilkos P., Grunwald D., 2012, Jakość wód stawów miejskich Słupska (Water quality of Słupsk urban ponds), Słupskie Pr. Biol. (SPB) 9: 69-81 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jekatierynczuk-Rudczyk E., 2008, Threats to a small river and its urban catchment, Ecohydrol. Hydrobiol. 8(1): 77-87.10.2478/v10104-009-0006-zSearch in Google Scholar

Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., 2007, Charakterystyka jakości wody małej rzeki miejskiej (Characteristics of water quality of small urban river), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (The water cycle in the natural and transformed environment), Wydaw. UMCS, Lublin: 279-286 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont- Karabin J, Karpowicz M., Więcko A., 2014, The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes on the base of selected parameters (NE Poland)”, Environ. Monit. Assess. 186(8): 5101-5121.10.1007/s10661-014-3763-0406412324788838Search in Google Scholar

Jodłowski A., Gutkowska E., 2012, Ocena stanu troficznego wód Zbiornika Sulejowskiego na podstawie indeksu Carlsona (Sulejow Reservoir Trophic State Assessment on the Basis of Carlson Index), Inż. Ochr. Środ. 15(4): 341-351 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych (Hydrobiology-limnology. Inland water ecosystems), Wydaw. Nauk. PWN. Warszawa, 360 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Kaniecki A., 2014, Ochrona zasobów wodnych na obszarach miejskich na przykładzie Poznania The protection of water in urbanized areas with city of Poznań as an example), [in:] Ciupa T., Suligowski R. (eds), Woda w mieście (Water in the city), Monogr. Kom. Hydrol. PTG 2, Inst. Geogr. UJK w Kielcach, Kielce: 91-98 (in Polish).Search in Google Scholar

Kuczyńska-Kippen N., Nowosad P., Grzegorz G., 2004, Ocena jakości wód jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zbiorników rekreacyjnych miasta Poznania w okresie wiosennym (Assessment of water quality of lakes in the Wielkopolski National Park and recreational reservoirs in Poznan city in spring), Rocz. AR Pozn. 363, Bot. 7: 193-200 (in Polish).Search in Google Scholar

Kwiatkowski W., Gajko K., 2011, Ekofizjografia Białegostoku. Wstęp i diagnoza stanu środowiska przyrodniczego (Ecophysiography of Białystok. Introduction and diagnosis of the state of the natural environment), Prezydent Miasta Białegostoku, Białystok, 248 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Kwiatkowski W., Gajko K., Ksepko M., Miniuk P., Stepaniuk M., 2004, Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu miasta Białegostoku (Ecophysiographical study for Białystok city area), Wydaw. UMB, Białystok, 97 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Marszelewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej (Changes in abiotic conditions in lakes of north-eastern Poland), Wydaw. UMK, Toruń, 280 pp. (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mientki C., 1977, Chemical properties of Kortowskie lake waters after an 18 years experiment on its restoration. Part II. Dynamics of nitrogen components, Pol. Arch.Search in Google Scholar

Hydrobiol. 24(1):13-24.Search in Google Scholar

[MŚ] Ministerstwo Środowiska (Ministry of the Environment), 2014, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Decree of the Minister of the Environment of 22 October 2014 concerning classification of unit water bodies of surface waters and environmental quality standards for priority hazardous substances): Dz. U. z 2014 r. poz. 1482.Search in Google Scholar

Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., 2014, Dlaczego warto renaturować miejskie rzeki? (Why should restoration of urban river?), Gosp. Wodna 5: 180-188 (in Polish).Search in Google Scholar

Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Bączek G., 2014, Wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych Białegostoku (Influence of antropopression on surface water quality in Białystok), [in:] Ciupa T., Suligowski R. (eds), Woda w mieście (Water in the city), Monogr. Kom. Hydrol. PTG 2, Inst. Geogr. UJK w Kielcach, Kielce: 237245 (in Polish).Search in Google Scholar

Szymański D., Dunalska J., Brzozowska R., Sieńska J., Zieliński R., 2014, Ocena stanu troficznego jezior miejskich Olsztyna na podstawie indeksu Carltona (Assessment of the throphic status of urban lakes located in Olsztyn on the basis of the Carlson’s index), [in:] Traczewska T.M., Kaźmierczak B. (eds), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Wydaw. PWroc., Wrocław: 872-881 (in Polish).Search in Google Scholar

Tyszewski S., Kardel I., 2009, Studium hydrograficzne doliny rzeki Białej (Hydrographic study of the River Biała valley) [Typescript], UM w Białymstoku, Białystok, 176 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Voivodship Inspectorate of Environmental Protection), 2015, Ocena stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2014 roku. Ocena w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (Assessment of ecological status, ecological potential, chemical status and the state of surface water of Podlasie province in 2014. Assessment of surface water bodies), PIOŚ- WIOŚ Białystok, Białystok, 22 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Wysocka-Czubaszek A., Wojno W., 2014, Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej (Seasonal changes of water chemistry in a small river in an urban catchment), Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 63: 64-76 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Zieliński P., Górniak A., Bralski M., 2012, Wykorzystanie cech hydromorfologicznych do oceny stanu ekologicznego rzeki miejskiej (Ecological status assesment of the urbanized river upplying hydromorphological features), Inż. Ekol. 29: 246-256 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo