1. bookVolume 15 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Hydrological conditions of the Pietraszki water reservoir designed for the River Sufraganiec (Kielce)

Published Online: 10 Aug 2016
Volume & Issue: Volume 15 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 145 - 154
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Biernat T., Ciupa T., Suligowski R., 2009, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania lokalizacji zbiorników małej retencji w Górach Świętokrzyskich (The natural and anthropogenic conditions of localization of pondage reservoirs in the Holy Cross Mountains), [in:] Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M. (eds), Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska (Transformation of the water relationships in changing environment conditions), Wydz. NoZ UŚ - PTG - RZGW w Gliwicach, Sosnowiec: 45-58 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bok M., Jankowski A. T., Michalski G., Rzętała M., 2004, Zbiornik Dziećkowice. Charakterystyka fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym (Dziećkowice Reservoir. Physicogeographical characteristic and the role in the Upper Silesia water management system), Kom. Hydrol. PTG, Warszawa, pp. 72 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Wydaw. UAM, Poznań, pp. 547 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2003, Wpływ miejskiego zbiornika wodnego na procesy hydrologiczne i fluwialne w rzece Silnicy (Kielce) (Impact of an urban water reservoir on hydrological and fluvial processes in Silnica River (Kielce), [in:] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes), IG AŚ - PTLim, Kielce: 79-88 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2006a, Wpływ użytkowania na transport chlorków i sodu w małych zlewniach na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Kielce) (Impact of land use on chloride and sodium ions in small catchments on example of Silnica and Sufraganiec (Kielce)), [in:] Krzysztofiak L. (ed.), Zintegrowany monitoring ochrony środowiska: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji (Integrated monitoring of the natural environment: Functioning and monitoring of geoecosystems in the conditions of growing human impact), Biblioteka Monitoringu Środowiska 25: 297-307 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2006b, Temperatura wód i występowanie zjawisk lodowych na rzekach odwadniających zlewnie o różnym sposobie użytkowania na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Góry Świętokrzyskie) (Temperature of waters and ice phenomena in the rivers draining catchments with different land use on example of Silnica and Sufraganiec (Swiętokrzyskie Mountains), Prob. Ekol. Kraj. 16: 381-390 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2009a, Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy (Kielce) (The influence of land use on runoff and fluvial transport in small catchments: a case study of Sufraganiec and Silnica rivers (Kielce)), Wydaw. UJK, Kielce, pp. 251 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2009b, Wpływ zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na stężenie głównych jonów w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce) (The influence of land use, including urbanization, on major ion concentration in the waters of the Silnica and Sufraganiec rivers (Kielce)), Ochr. Śr. Zasobów Nat. 38: 44-53 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ciupa T., 2009c, Hydrological effects of urbanization as exemplified by the Silnica and Sufraganiec river catchments (Kielce, Poland), Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 40: 5-25.Search in Google Scholar

Ciupa T., 2009d, Wpływ uszczelnienia zlewni na sezonowe zróżnicowanie odpływu rzecznego na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Influence of catchment impermeablization on the seasonal differentiation of river runoff on example of Sufraganiec and Silnica catchments), [in:] Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M. (eds), Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska (Transformation of the water relationships in changing environment conditions), Wydz. NoZ UŚ - PTG - RZGW w Gliwicach, Sosnowiec: 93-103 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ciupa T., Biernat T., 2004, Zagrożenie powodziowe na terenie Kielc i wyznaczenie obszarów zalewowych (Flood risk in Kielce and determination of the flood zones), [in:] Jażdżewska I., (ed.) Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście (Diversification of the living conditions of city populations). XVII Seminar on knowledge of city, Wydaw. UŁ, Łódź: 301-312 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciupa T., Suligowski R., Wałek G., 2015, Geograficzne uwarunkowania lokalizacji projektowanego zbiornika wodnego na terenie Kielc (Natural conditions of designed water reservoir localization in Kielce), [in:] Absalon D., Matysik M., Ruman M. (eds), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej (Novel methods and solutions in hydrology and water management), Monogr. Kom. Hydrol. PTG 3: 127-140 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Filonowicz P., 1973, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Kielce (815) M-34-42-A (Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50 000, Sheet Kielce (815) M-34-42-A), PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Grochowska J., Tandyrak R., Dunalska J., Górniak D., 2004, Drainage basin impact on the hydrochemical conditions in small water reservoirs of the eastern peripheries of Olsztyn, Limnol. Rev. 4: 95-100.Search in Google Scholar

Gutowski B., Hupka J., Pączkowski P., 1982, Jezioro Klasztorne w Kartuzach - jezioro czy zbiornik ścieków? (Lake Klasztorne in Kartuzy - lake or sewage reservoir?), Gosp. Wod. 10(411): 188-190 (in Polish).Search in Google Scholar

Jaguś A., Rzętała M., 2003, Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej (Kozłowa Góra Reservoir - functioning and protection against a background of geographical and limnological characteristics), Kom. Hydrol. PTG, Warszawa, pp. 156 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kostrzewa H., 1977, Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego dla rzek Polski (Verification of the criteria and amounts of minimum acceptable flow for Polish rivers), Mat. Bad. IMGW, ser. Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, Warszawa, pp. 207 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kudelska D., 1992, Approaches to urban lakes assessment and restoration in Poland, Water Qual. Res. J. Can. 27(2): 287-300.10.2166/wqrj.1992.020Search in Google Scholar

Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., Wistuba B., 2005, Zbiornik Żywiecki. Charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze (Żywiec Reservoir. Physicogeographical characteristics and the socio-economic importance), PTG, Sosnowiec, pp. 79 (in Polish).Search in Google Scholar

Marszelewski W., Sokalska A., 2014, Próba wyznaczenia kryteriów i klasyfikacji „jezior miejskich” (An attempt to delimitat the criteria and classification of „urban lakes”), [in:] Ciupa T., Suligowski R. (eds), Woda w mieście (Water in a city), Monogr. Kom. Hydrol. PTG 2: 145-153 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

[MŚ] Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment), 2004, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód - Dz.U. 2004 nr 32, poz. 284 (Regulation of the Minister of Environment of 11 February 2004 on the classification of the present status of surface waters and groundwaters, how to conduct monitoring and how to interpret the results and present status of these waters - Dz.U. 2004 nr 32, poz. 284).Search in Google Scholar

Prażak J., 2012, Pozycja hydrodynamiczna i znaczenie gospodarcze dewońskich zbiorników wód podziemnych w Górach Świętokrzyskich (Hydrodynamic position and economic significance of Devonian groundwater reservoirs in the Holy Cross Mountains), Pr. PIG 198: 1-72 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Rzętała M., 2000, Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji (Water balance and dynamics of changes in selected pollutants of Dzierżno Duże water reservoir under conditions of strong human impact), Pr. Nauk. UŚ 1913. Wyd. UŚ, Katowice, pp. 175 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Rzętała M., 2008, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego (Functioning of water reservoirs and the course of limnic processes under conditions of varied anthropopression: a case study of Upper Silesian Region), Pr. Nauk. UŚ 2643, Wyd. UŚ, Katowice, pp. 171 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

[RZGW] Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (Regional Water Management Board in Cracow), 2014, Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Regulation No. 4/2014 of the Director of the Regional Water Management Board in Cracow of 16 January 2014 on the conditions for use of waters of the Upper Vistula water region). Retrieved from: http://bip.malopolska.pl/rzgwkrakow/Article/get/id,848610.html.Search in Google Scholar

Suligowski R., Kupczyk E., Kasprzyk A., Koślacz R., 2009, Woda w środowisku przyrodniczym i jej zagospodarowanie w województwie świętokrzyskim (Water in the natural environment and its management in the Świętokrzyskie Voivodeship), Wydaw. IG UJK w Kielcach, Kielce, pp. 173 (in Polish).Search in Google Scholar

Suligowski R., Ciupa T., Biernat T., Wałek G., Prażak J., 2014, Wstępna koncepcja lokalizacji zbiornika wodnego w ujściowym odcinku rzeki Sufraganiec (Kielce) z uwzględnieniem uwarunkowań morfologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (Initial concept of the location of a water reservoir in the mouth section of the River Sufraganiec (Kielce) considering morphological, hydrological, and hydrogeological conditions) [manuscript], Urząd Miasta Kielce, Kielce, pp. 93 (in Polish).Search in Google Scholar

Szymański D., Dunalska J., Brzozowska R., Sieńska J., Zieliński R., 2014, Ocena stanu troficznego jezior miejskich Olsztyna na podstawie indeksu Carlsona (Assessment of the trophic status of urban lakes located in Olsztyn on the basis the Carlson’s index), [in:] Traczewska T.M., Kaźmierczak B. (eds), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4 (Interdisciplinary issues in engineering and environmental protection), Ofic. Wydaw. PWr., Wrocław: 872-880 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (Voivodeship Environmental Protection Inspectorate in Kielce), 2013, Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012. Raport (State of the environment in the Świętokrzyskie Voivodeship in 2011-2012. Report). IOŚ-WIOŚ w Kielcach, Kielce, pp. 134 (in Polish). Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (Voivodeship Environmental Protection Inspectorate in Kielce), 2015, Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 2014. Tabela 1 (Results of the classification and assessment of the status of surface waters in Świętokrzyskie Voivodeship in 2014. Table 1), IOŚ-WIOŚ w Kielcach, Kielce. Retrieved from http://bip.kielce.pios.gov.pl/Artykul-Wynikiklasyfikacji-i-oceny-stanu-wod-powierzchniowych-wwoj-swietokrzyskim-w-roku-2014,1012,1012.html.Search in Google Scholar

Wiśniewski R., 2007, The condition and potential methods of restoration of shallow, urban Lake Jelonek. Environ. Prote. Eng. 33(2): 231-240.Search in Google Scholar

Witowski K., Filipkowski A., Gromiec M., 2001, Obliczanie przepływu nienaruszalnego. Poradnik (Calculation of the minimum in-stream flow. Guidebook), Wydaw. IMGW, Warszawa, pp. 123 (in Polish). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD