1. bookVolume 14 (2014): Issue 1 (March 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Changing the geometry of basins and water resources of Lakes Gopło and Ostrowskie under the influence of anthropopressure

Published Online: 12 Sep 2014
Volume & Issue: Volume 14 (2014) - Issue 1 (March 2014)
Page range: 33 - 43
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Choiński A., 2006, Katalog jezior Polski (Catalogue of lakes in Poland), Wyd. Nauk. UAM Poznań, p.600 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Poznań, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 547 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Ławniczak A., Ptak M., Sobkowiak L., 2011, Causes of lake area changes in Poland, J. Resour. Ecol. 2(2): 175-180.Search in Google Scholar

Dorożyński R., Skowron R., 2002, Changes of the basin of Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries, Limnol. Rev. 2: 93-102.Search in Google Scholar

Gołębiewski R., 1976, Osady denne Jezior Raduńskich (Bottom sediments of the Raduńskie Lakes), GTN, Gdańsk, p. 89 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ilnicki P., 1996, Wpływ drenażu odkrywek węgla brunatnego na walory rekreacyjne Pojezierza Gnieźnieńskiego (The influence of drainage in Mine of lignite on values the recreational Lake district Gnieźnieńskie), Aura 11: 10-12 (in Polish). [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1953, Mapa batymetryczna jeziora Gopło (Bathymetric map of Lake Gopło), IRS, Olsztyn. [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1960, Mapa batymetryczna jeziora Ostrowskiego (Bathymetric map of Lake Ostrowskie), IRS, Olsztyn.Search in Google Scholar

Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce (Disappearance of glacial lakes in Poland), Prz. Geogr. 33 (3): 511-518 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kaniecki A., 1997, Wpływ XIX-wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód (Influence of the XIXth century meliorations on change of the level of waters), [in:] Choiński A. (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora , UAM, Poznań-Bydgoszcz, 67-71(in Polish).Search in Google Scholar

Kerekes J., 1977, The index of lake basin permanence, Int. Revue ges. Hydrobiol. 62: 291-293.10.1002/iroh.1977.3510620207Search in Google Scholar

Kędziora A., 2008, Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych (Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions), Rocz.Glebozn. 59(2) 104-118 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kunz M., Skowron R., Skowroński Sz., 2010, Morphometry changes of Lake Ostrowskie (the Gniezno Lakeland) on the basis of cartographic, remote sensing and geodetic surveying, Limnol. Rev. 10(2): 77-85.10.2478/v10194-011-0009-1Search in Google Scholar

Marszelewski W., Ptak M., Skowron R., 2011, Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim (Anthropogenic and natural conditionings of disappearance of lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lakeland), Rocz. Glebozn. 62(2): 283-294 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Marszelewski W., Radomski B., 2008, Quantitative degradation of water resources of the lakes in the eastern part of the Gniezno Lakeland, [in:] Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2., KLUG-PTLim, Gdańsk: 119-124.Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2010, Hydrografia i warunki hydrologiczne (Hydrography and hydrological conditions), [in:] Mocek A., Owczarzak W. (eds), Aktualny stan środowiska przyrodniczego terenów sąsiadujących z uruchamianą odkrywką węgla brunatnego Tomisławice jako efekt uwarunkowań hydrogeologicznych, klimatycznych i glebowych (Current state of the natural environment of areas surrounding the seting off Tomisławice open-pit mine as the result of the hydrogeologic, climatic and soil conditions) [typescript], KWB Konin S.A., Konin: 40-59 (in Polish).Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2011, Związki między odwodnieniem odkrywki „Tomisławice” a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło (Relations between dewatering of the Tomisławice open-pit mine and the selected elements of the hydrological regime of Lake Gopło), Rocz. Glebozn. 62(2): 273-282 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mrózek W., 1965, Charakterystyka środowiska geograficznego Kruszwicy i części zlewni jezioro Gopło (Characteristics of the geographical environment of Kruszwica and part of Lake Gopło basin), [in:] Grześkowiak J. (ed), Kruszwica - zarys monograficzny (Kruszwica - monographic outline), Wyd. TNT, Toruń: 7-64 (in Polish).Search in Google Scholar

Niewiarowski W., 1978, Fluctuations of Water-level in the Gopło lake and Their reasons, Pol. Arch. Hydrob. 25: 301-306.Search in Google Scholar

Pasławski Z., Błaszczyk B., 1970, Charakterystyka hydrologiczna i bilans wodny Jeziora Gopło (Hydrological characteristics and water balance of Lake Gopło), Prz. Geof. 15: 251-266 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Sinkiewicz M., 1989, Zmiany rzeźby terenu Pojezierza Kujawskiego pod wpływem procesów stokowych (Changes in Kujawskie Lake District’s relief under the influence of slope processes), Studia Soc. Sci. Torun. 9C(6): 95(in Polish).Search in Google Scholar

Skowron R., 2004, Description of lake basin in the light of selected morphometric indicators, Limnol. Rev. 4: 233-240.Search in Google Scholar

Skowron R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland), Wyd. UMK, Toruń, p. 345 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Stasiak J., 1963, Historia jeziora Kruklin w świetle osadów strefy litoralnej (History of Kruklin Lake as revealed by the deposits of its littoral zone), Pr. Geogr. Inst. Geogr. PAN, 42: 1-94 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Wachowiak G., 1980, Potwierdzenie niskiego odpływu średniego w okolicach jeziora Gopło (Confirmation of low mean outflow in the surroundigns of Lake Gopło), Gaz. Obserw. IMGW 10(33): 13-16 (in Polish). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo