1. bookVolume 51 (2021): Issue 3 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Legal Aspects Regarding Liability for Shooting Down an Aircraft

Published Online: 30 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 3 (October 2021)
Page range: 37 - 48
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The author will raise the issue of responsibility for shooting down a civil aircraft. The powers of the state, as well as the responsibilities and obligations that are imposed on the state in this matter will be presented. The paper will also define the notion of sovereignty. Then, international documents which govern the responsibility of the state will be discussed. The author will also indicate the origin of the introduction of regulations on the shooting down of aircraft. The author will also provide examples of such incidents involving civil aircraft. In addition, the paper will include the position of the Constitutional Tribunal regarding the matter of shooting down an aircraft. The work will conclude with considerations regarding the legitimacy and reasons for shooting down aircraft. Can we sacrifice one “good” in the name of another?

Keywords

1. Barcik J., Srogosz T.: Prawo międzynarodowe publiczne. Warsaw 2014. Search in Google Scholar

2. Brodowski L., Pączek M.: Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego jako forma realizacji prawa do samoobrony. Wojskowy Przegląd Prawniczy, no. 4, 2015. Search in Google Scholar

3. Bujnowski M.: Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, Aspekty współpracy międzynarodowej, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

4. Ceglarski M.: Unia Europejska w walce z terroryzmem, [in:] A. Kwasiborska (ed.): Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty. Pułtusk-Warsaw 2016. Search in Google Scholar

5. Czapliński W., Wyrozumska A.: Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, Warsaw 2014. Search in Google Scholar

6. Dynia E.: Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego, [in:] E. Dynia, D. Kuźniar-Kwiatek (ed.): Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne, technologie. Rzeszów 2016. Search in Google Scholar

7. Dzienkiewicz W.: Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej, [in:] M. Żylicz (ed.): Prawo lotnicze. Komentarz. Warsaw 2016. Search in Google Scholar

8. Fortońska A.: Odpowiedzialność przewoźnika za przewóz osób, [in:] K. Biskup, Z. Bukowski (ed.): Uwarunkowania działalności lotniczej, Bydgoszcz 2016. Search in Google Scholar

9. Fortońska A.: Terroryzm lotniczy - zarys problematyki, [in:] E. Dynia, D. Kuźniar-Kwiatek (ed.): Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne, technologie. Rzeszów 2016. Search in Google Scholar

10. Gilas J.: Czyn w prawie międzynarodowym. Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 1-2, 2017. Search in Google Scholar

11. Glen A.: Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym. Warsaw 2010. Search in Google Scholar

12. Glen A.: Terroryzm lotniczy, Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania. Warsaw 2014. Search in Google Scholar

13. Gruszczyński K.J., Szyjko C.T.: Prawo międzynarodowe publiczne. Skrypt akademicki: how to beat the exam stress?, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

14. Łuksza M.: Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Białostockie Studia Prawnicze, no. 6, 2009.10.15290/bsp.2009.06.07 Search in Google Scholar

15. Kogut A.: Terroryzm lotniczy w świetle regulacji prawa międzynarodowego, [in:] E. Dynia (ed.): Prawo lotnicze i technologie. Rzeszów 2015. Search in Google Scholar

16. Konert A.: Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego. Warsaw 2014. Search in Google Scholar

17. Kulesza J.: Czy państwo może mordować własnych obywateli? Zestrzelenie samolotu typu renegade w świetle prawa karnego – zarys problemu. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, vol. 3, 2009. Search in Google Scholar

18. Kułaga Ł.: Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, vol. 4, 2015.10.14746/rpeis.2015.77.4.6 Search in Google Scholar

19. Kułaga Ł.: Środki odwetowe w projekcie artykułów dotyczących odpowiedzialności państw Komisji Prawa Międzynarodowego z 2001 roku. Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 3, 2007. Search in Google Scholar

20. Mik C.: Opinia prawna w sprawie prawnomiędzynarodowych aspektów dochodzenia roszczeń przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej przedstawicielom w związku z zestrzeleniem w dniu 17 lipca 2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych marki Boeing 777-200ER, lot 3701. Zeszyty Prawnicze, no. 4, 2014. Search in Google Scholar

21. Milik P.: Legalność zestrzelenia porwanego samolotu cywilnego z pasażerami na pokładzie. Państwo i Prawo, no. 5, 2015. Search in Google Scholar

22. Muszyński M.: Państwo w prawie międzynarodowym, Istota rodzaje i atrybuty. Bielsko Biała 2012. Search in Google Scholar

23. Pączek M.: Odpowiedzialność agresora za nielegalne użycie siły. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, no. 53, 2009. Search in Google Scholar

24. Polkowska M.: Międzynarodowe konwencje i umowy lotnicze oraz ich zastosowanie – zarys problematyki. Warsaw 2004. Search in Google Scholar

25. Polkowska M.: Międzynarodowe prawo lotnicze - publiczne i prywatne, ateneum.edu.pl/assets/Dziekanat/ELEARNING/Polkowska/ateneum-2014.doc Search in Google Scholar

26. Shaw M.N.: Prawo międzynarodowe. Warsaw 2006. Search in Google Scholar

27. Siadkowski A.K.: Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego. Dąbrowa Górnicza 2015. Search in Google Scholar

28. Sonnenfeld R.: Podstawowe zasady odpowiedzialności międzynarodowej państwa, [in:] R. Sonnenfeld (ed.): Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym. Warsaw 1980. Search in Google Scholar

29. Szczepański P.: Trybunał Konstytucyjny a terroryzm – analiza wybranych tez z uzasadnieniem do wyroku TK 44/07. Acta Universitas Lodziensis, vol. 71, 2012. Search in Google Scholar

30. Ujma D.: Zagrożenia bezpieczeństwa transportu lotniczego, [in:] A. Kwasiborska (ed.): Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty. Pułtusk-Warsaw 2016. Search in Google Scholar

31. Walulik J.: Reforma regulacyjna, Przykład transportu lotniczego. Warsaw 2013. Search in Google Scholar

32. Wiak K.: Definicja terroryzmu – cechy charakterystyczne i kwestie sporne, [in:] Ł. Czebotar, S. Hypś, K. Wiak (ed.): Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym. Lublin 2016. Search in Google Scholar

33. Wierczyńska K.: Odpowiedzialność państwa za ekstraterytorialne naruszenia prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz. Europejski Przegląd Sądowy, no. 6, 2008. Search in Google Scholar

34. Zajas S.: Polityka lotnicza. Warsaw 2013. Search in Google Scholar

35. Zając G.: Międzynarodowy wymiar prawno-funkcjonalny bezpieczeństwa transportu powietrznego, [in:] E. Dynia (red.): Prawo lotnicze i technologie. Rzeszów 2015. Search in Google Scholar

36. Żylicz M.: Prawo lotnicze, międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warsaw 2011. Search in Google Scholar

37. Żylicz M.: Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego jako delikt praw międzynarodowego. Państwo i Prawo, no. 6, 2009. Search in Google Scholar

38. Convention on Air Navigation, signed in Paris on October 13 1919 (Dz. U. / Journal of Laws / of 1929 no. 6 item 54). Search in Google Scholar

39. Convention of International Civil Aviation signed in Chicago on December 7 1994 (Dz. U. /Journal of Laws/ of 1959 no. 35 item 212 annex, as amended) Search in Google Scholar

40. Agreement on transit of international air services, signed in Chicago on December 7 1944 (Dz. U./Journal of Laws/ 1959.35.213 annex). Search in Google Scholar

41. Charter of the United Nations, Statute of the International Court of Justice, Agreement establishing The Preparatory Commission of the United Nations (Dz. U. /Journal of Laws/ 1947.23.90, as amended). Search in Google Scholar

42. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed in Tokyo on September 14 1963 (Dz. U. /Journal of Laws/ 1971.15.147 annex, as amended). Search in Google Scholar

43. Aviation Law Act of July 3 2002 (Dz. U./ Journal of Laws 2017.950 consolidated text as amended). Search in Google Scholar

44. Constitution of the Republic of Poland of April 2 1997 (Dz. U. /Journal of Laws/ 1997.78.483, as amended). Search in Google Scholar

45. Criminal Code of June 6 1997 (Dz.U. /Journal of Laws/ 2016.1136 consolidated text, as amended). Search in Google Scholar

46. Decision of the Constitutional Tribunal of September 30 2008, K 44/07, OTK-A 2008/7/126, (Dz. U. /Journal of Laws/ of 2008 item 177 no. 1095) Search in Google Scholar

47. The State Border Protection Act of October 12 1990 (Dz. U. /Journal of Laws/ 2017.660 consolidated text as amended). Search in Google Scholar

48. http://aviation-safety.net/database/ Search in Google Scholar

49. http://www.konflikty.pl/historia/czasy-najnowsze/zestrzelenie-libijskiego-boeinga-727-nad-synajem/ Search in Google Scholar

50. http://central.gutenberg.org/article/whebn0000928166/siberia%20airlines%20flight%201812 Search in Google Scholar

51. http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2006/02/rs20060215_1bvr035705en.html Search in Google Scholar

52. https://www.ilsa.org/jessup/jessup06/basicmats2/DASR.pdf Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo