1. bookVolume 51 (2021): Issue 3 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Liability of an Air Carrier for Personal Damage

Published Online: 30 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 3 (October 2021)
Page range: 1 - 18
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the study is to present the principles of civil liability for damage caused to a passenger for which an air carrier is responsible, regulated by the Warsaw and Montreal Conventions, and the norms of national law providing issues that are not included in international law acts. The paper presents a historical overview of the applicable Conventions. The provisions of the Polish Civil Code that are useful for interpretation of law institutions and complement the legal norms contained in the Conventions are also presented. The compiled issues put the legal norms contained in various law systems in order by indicating the practical dimension of the pursuit of potential claims by passengers vis-à-vis air carriers. This is followed by a discussion of the grounds for excluding third party liability of an air carrier in case of excessive or illegitimate claims of the carrier’s clients, and of the insurer.

Keywords

1. Czachórski W.: Zobowiązania zarys wykładu. Ed. Lexis Nexis, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

2. Dukiet-Nagórska T.: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Ed. Lexis Nexis, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

3. Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Ed. C.H. Beck Warszawa 2014. Search in Google Scholar

4. Konert A.: Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Ed. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

5. Konert A.: Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego. Ed. Wolters Kluwer, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

6. Konert A.: Ubezpieczenia lotnicze. Ed. Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

7. Milan E., Sekuła M.: Podstawy prawa cywilnego. Ed. WSHiP, Warszawa 2006. Search in Google Scholar

8. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 27 listopada 2002 roku, sygnatura CKN 1215/00, LEX nr 78330. Search in Google Scholar

9. Polkowska M., Szymajda I.: Konwencja montrealska. Komentarz. Ed. Liber, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

10. Radwański Z., Olejniczak A.: Zobowiązania – część ogólna. Ed. C.H. Beck, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

11. Radwański Z., Panowicz-Lipska J.: Zobowiązania – część szczegółowa. Ed. C.H. Beck, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

12. Rajski J.: Odpowiedzialność cywila przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 1988, Ed. PWN. Search in Google Scholar

13. Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, s. 160), z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 2. upl. Search in Google Scholar

14. Szymczak M.: Słownik języka polskiego. Tom I i II, PWN, Warszawa 1979. Search in Google Scholar

15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145). Search in Google Scholar

16. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2019 poz. 1580). Search in Google Scholar

17. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2018 poz. 1916). Search in Google Scholar

18. Żylicz M.: Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Ed. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo