1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Measures Taken by the European Union Agency for Aviation Safety to Ensure Aviation Safety

Published Online: 17 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 2 (June 2021)
Page range: 117 - 125
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The author will discuss the subject of aviation safety. The measures taken by EASA to maintain the high standard of aviation safety will be identified. At the same time, the paper will present the genesis of the establishment of the European Union Agency for Aviation Safety.

Keywords

1. Bujnowski M., Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Aspekty współpracy międzynarodowej, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

2. Cichocki J., Zarządzanie Bezpieczeństwem Lotów w Lotnictwie Komunikacyjnym, Obronność. Zeszyty Naukowe 2(18)/2016, p. 7 Search in Google Scholar

3. Fortońska A., The impact of bird strikes on air transport safety. “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” (Vol. 98 (2018), pp. 27-34), https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4172/1/Fortonska_The_impact_of_bird_strikes_on_air_transport_safety.pdf10.20858/sjsutst.2018.98.3 Search in Google Scholar

4. Fortońska A., Terroryzm lotniczy-zarys problematyki, [in:] Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie, (ed.) E. Dynia, D. Kuźniar-Kwiatek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2016. Search in Google Scholar

5. Fortońska A., Środki umożliwiające zwalczanie terroryzmu lotniczego, Przegląd Komunikacyjny, 4/2018, pp. 26-32; http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/04_2018/PK_04_18.pdf10.35117/A_ENG_18_04_04 Search in Google Scholar

6. Galicki Z., Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1981. Search in Google Scholar

7. Glen A., Terroryzm lotniczy, Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2014. Search in Google Scholar

8. Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warsaw 2011. Search in Google Scholar

9. Kasprzyk P., Fastnacht-Stupnicki P., Od JAA do EASA – ewolucja Europejskiego Systemu Prawnego w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, [in:] A. Konert, Internacjonalizacja i europeizacja Prawa lotniczego, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

10. Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Aspekty prawnomiędzynarodowe, Warsaw 2003. Search in Google Scholar

11. Myszona-Kostrzewa K., Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w świetle prawa międzynarodowego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11/2014. Search in Google Scholar

12. Nestorowicz M.A., Komentarz do art.100 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [in]: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komentarz LEX, ed. A. Wróbel, WKP, 2012, issue I, http://lex.us.edu.pl.000002k714c2.han.bg.us.edu.pl, [access: 28.10.2019]. Search in Google Scholar

13. Siadkowski A.K., Bezpieczeństwo i Ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne, Szczytno 2013, p. 58. Search in Google Scholar

14. Śliwińska A., Zagrożenia lotnictwa cywilnego, nr 1(4) 2018, s. 207-218, d e s e c u r i t a t e . u p h . e d u . p l Search in Google Scholar

15. Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, p. 120, https://sbc.org.pl/Content/218989/zarzadzanie_bezpieczenstwem_w_lotnictwie.pdf Search in Google Scholar

16. Opinion of the European Economic and Social Committee on air safety. Official Journal of the EU 2006/C 309/11. Search in Google Scholar

17. Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC Official Journal of the European Unio .L.2016.3.1. Search in Google Scholar

18. Treaty establishing the European Community (TEC), Official Journal of UE 2006 C 321E, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14436&Itemid=436 Search in Google Scholar

19. Treaty on the Functioning of the European Union, (Dz. U. /Journal of Laws/ of 30 April 2004). Search in Google Scholar

20. Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency. Official Journal of the UE L.2007.88.39 Search in Google Scholar

21. Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91, Official Journal of the EU .L.2018.212.1. Hereinafter Regulation no. 2018/1139. Search in Google Scholar

22. Annex no. 17 to the Convention on international civil aviation (Chicago convention), https://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/Zalacznik_17.pdf Search in Google Scholar

23. Annex no. 19 to the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), https://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/zalacznik-19.pdf Search in Google Scholar

24. https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/alternative-method-compliance-amocairworthiness-directive-ad Search in Google Scholar

25. Directive of the Australian Government, Civil Aviation Safety Authority) CASA 44/19 of 19 July 2019 https://ad.easa.europa.eu/ Search in Google Scholar

26. Notice repealing the Airworthiness Directive issued by the European Union Agency for Aviation Safety (EASA) no. 2019-0177-CN of 25 July 2019., https://ad.easa.europa.eu/ad/2019-0177-CN Search in Google Scholar

27. Act repealing the Directive CASA 46/19 of 25 July 2019 issued by the Australian Government, Civil Aviation Safety Authority, https://ad.easa.europa.eu/ Search in Google Scholar

28. https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions. Search in Google Scholar

29. https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/accident-and-incident-investigation-support/safety-recommendations Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo