1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Aviation Criminal Law Regulations of the Tokyo Convention and the Penal Code to Counteract Terrorist Acts

Published Online: 17 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 51 (2021) - Issue 2 (June 2021)
Page range: 43 - 62
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the study is to present issues related to acts of terror and attempts to counteract them, whose subject matter of which is governed by a number of legal acts of various territorial scope, primarily by regulations contained in the Tokyo Convention, which is a source of public international law, and Polish normative acts, such as the Aviation Law together with legal and penal regulations. The paper presents considerations aimed at indicating the proper interpretation of the provisions regulating the obligation to undertake investigative and explanatory actions as part of pre-trial proceedings conducted by the prosecutor, the issues of jurisdiction and competence of the courts adjudicating in criminal cases, and the issues concerning the institution of extradition and its legal basis.

Keywords

1. Bigoszewski T.: Przemoc jako znamię strony przedmiotowej (in Polish), Cz. PKiNP 1997, nr 2, p. 19. Search in Google Scholar

2. Bojarski T.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] T. Bojarski (ed.) A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10269. Search in Google Scholar

3. Budyn-Kulik M.: Komentarz aktualizowany do art. 173 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.), M. Budyn - Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534444. Search in Google Scholar

4. Grzegorczyk T.: Komentarz do art. 31 Kodeksu postępowania karnego [in:] T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego (in Polish). Tom I. Art. 1-467, LEX nr 428576. Search in Google Scholar

5. Grzeszczyk W.: Najniższe miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5-8 Kodeksu karnego i art. 53 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (in Polish), PiP 2004, nr 4, p. 151. Search in Google Scholar

6. Konarska-Wrzosek V.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] J. Lachowski, Komentarz do art. 173 Kodeksu karnego [in:] V. Konarska-Wrzosek (ed.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10437. Search in Google Scholar

7. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (in Polish) (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). Search in Google Scholar

8. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z dnia 16 grudnia 1970 r. podpisana w Hadze (in Polish) (Dz. U. 1972 r. Nr 25, poz. 181). Search in Google Scholar

9. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu 23 września 1971 r. (in Polish) (Dz. U. 1976 Nr 8 poz. 37). Search in Google Scholar

10. Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych z dnia 14 września 1963 r. podpisana w Tokio (in Polish) (Dz. U z 1971 r. Nr 15, poz. 147). Search in Google Scholar

11. Kotowski W.: Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. (in Polish), sygn. akt II AKa 383/14, LEX nr 272915. Search in Google Scholar

12. Kozłowska-Kalisz P.: Komentarz aktualizowany do art. 5 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.) M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534247. Search in Google Scholar

13. Kulik M.: Komentarz aktualizowany do art.165 Kodeksu karnego [in:] M. Mozgawa (ed.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany (in Polish), LEX nr 534444. Search in Google Scholar

14. Lachowski J.: Komentarz do art. 173 Kodeksu karnego [in:] V. Konarska-Wrzosek (ed.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10437. Search in Google Scholar

15. Myszona-Kostrzewa K., Z. Galicki (ed.): Pięćdziesiąt lat konwencji tokijskiej - bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi (in Polish), Warszawa 2014, p. 238. Search in Google Scholar

16. Piórkowska-Flieger J.: Komentarz do art. 167 Kodeksu karnego [in:] T. Bojarski (ed.) A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10269. Search in Google Scholar

17. Postanowienie SN z dnia 16 marca 1999 r. (in Polish), I KZP 32/98. Search in Google Scholar

18. Raglewski J.: Komentarz do art. 113 Kodeksu karnego [in:] W. Wróbel (ed), A. Zoll (ed.) i inni, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53 – 116 (in Polish), LEX nr 10419. Search in Google Scholar

19. Skrzydło W.: Komentarz do art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [in:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (in Polish), LEX nr 8778. Search in Google Scholar

20. Stefański R.A.: Komentarz do art.166 Kodeksu karnego [in:] M. Filar (ed.) i in. Kodeks karny. Komentarz (in Polish), LEX nr 10366. Search in Google Scholar

21. Uchwała składu 7 sędziów SN z 17 grudnia 2008 r. (in Polish), I KZP 27/08. Search in Google Scholar

22. Uchwała SN z dnia 28 lutego 1975 r. (in Polish), sygn. akt V KZP 2/74. Search in Google Scholar

23. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (in Polish) (Dz. U. 2019 poz. 1776). Search in Google Scholar

24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (in Polish) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444). Search in Google Scholar

25. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (in Polish) (Dz. U. 2020 poz. 30). Search in Google Scholar

26. Wyrok SN z 21 maja 1974 r. (in Polish), sygn. akt III KR 407/73. Search in Google Scholar

27. Wyrok SN z 29 stycznia 1972 r. (in Polish), sygn. akt Rw 1532/71. Search in Google Scholar

28. Wyrok SN z dnia 25 lutego 1971 r. (in Polish), I KR 225/70. Search in Google Scholar

29. Wyrok SN z dnia 4 lutego 1993 r. (in Polish), sygn. akt III KRN 254/92. Search in Google Scholar

30. Wyrok SO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2013 r. (in Polish), IX Ka 1523/13, LEX nr 1717640. Search in Google Scholar

31. Zoll A.: Komentarz do art. 5 Kodeksu karnego [in:] W. Wróbel (ed.), A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52 (in Polish), LEX nr 10420. Search in Google Scholar

32. Żylicz M.: Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie, krajowe (in Polish), ed. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo