1. bookVolume 50 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Optimization of the Regulated Maintenance Periodicity on Military Equipment Products Operated According to their Technical Condition

Published Online: 31 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 50 (2020) - Issue 4 (December 2020)
Page range: 237 - 249
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article is dedicated to the optimization problem of the regulated maintenance periodicity for military products operated according to their technical condition. The analytical method of optimization for the exponential law of the time distribution between failures and the numerical optimization method for the diffusion-monotonic law are taken into consideration. The search for the extreme value of the regulated maintenance periodicity for the diffusion-monotonic distribution law was conducted with the use of the numerical method applying Mathcad 15.0. The dependencies of both the technical utilization factor and its derivative on the regulated maintenance periodicity at certain values of the model parameters were obtained.

Keywords

1. Dmytriiev S.O., Burlakov V.I, Popov O.V., Popov D.V.: Formuvannia prohram tekhnichnoho obsluhovuvannia aviatsiinykh dvyhuniv. Avyatsyonno-kosmycheskaia tekhnyka y tekhnolohyia, No. 7 (104), 2013.Search in Google Scholar

2. DSTU 2862-94 Nadiinist tekhniki. Metody rozrakhunku pokaznykiv nadiinosti. Derzhstandart Ukrainy. Kyiv 1994.Search in Google Scholar

3. Faynburg I.A.: Vyibor i optimizatsiya rezhimov podderzhaniya letnoy godnosti letatelnyih apparatov. NauchnIy vestnik MGTU GA. Seriya Aeromehanika i prochnost, No. 119, 2007.Search in Google Scholar

4. Goncharenko A.: Aeronautical Engineering Maintenance Periodicity Optimization with the Help of Subjective Preferences Distributions. Proceedings of the National Aviation University, No. 2 (71), 2017, DOI 10.18372/2306-1472.71.11746.Search in Google Scholar

5. Khramchenko V.A., Yerko V.B.: Shchodo optymizatsii rezhymiv tekhnichnoho obsluhovuvannia vyrobiv bortovoho obladnannia viiskovoi aviatsiinoi tekhniky. Zb. naukovykh prats DNDIA. Vyp. 13(20), 2016.Search in Google Scholar

6. Mirnenko V., Pustovyi S., Radko O., Yablonskyi P.: Mathematical model of military equipment products maintenance for the condition-based operation strategy taking into account type I errors. Journal of KONBiN, Vol. 50, Issue 1, 2020, DOI 10.2478/jok-2020-0016.10.2478/jok-2020-0016Search in Google Scholar

7. Popov D.V.: Optymizatsiia rezhymiv tekhnichnoho obsluhovuvannia aviatsiinoi tekhniky. Visnyk dvyhunobuduvannia. Tekhnolohiia vyrobnytstva i remontu. Zaporizhzhia, No. 2, 2009.Search in Google Scholar

8. Tamarhazin O.A.: Alhorytm umovnoi optymizatsii parametriv systemy tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu aviatsiinoi tekhniky, 2001.Search in Google Scholar

9. Yablonskij P.M., Pustovoj S.A., Open’ko P.V.: Ekonomiko-matematicheskaya model tekhnicheskogo obsluzhivaniya obrazcov vooruzheniya i voennoj tekhniki po sostoyaniyu dlya diffuzionno-nemonotonnogo raspredeleniya otkazov. Ekonomika i predprinimatelstvo, No. 8 (37), 2013.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo