1. bookVolume 50 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Mathematical Model of Military Equipment Products Maintenance for the Condition-Based Operation Strategy Taking Into Account Type I Errors

Published Online: 27 Mar 2020
Volume & Issue: Volume 50 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 269 - 281
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

For military equipment products maintained according to the condition-based operation strategy with control of parameters a mathematical model is constructed using semi-Markov random process. The diffusion-monotonic distribution law which is inherent in mechanical type products is taken for the fault model. The model takes into account type I errors. The analytical dependence of the utilization factor on the parameters of the scale and shape of the diffusion-monotonic distribution, the of regulated maintenance periodicity, the duration of complete restoration of a sample of equipment, the reliability of its control, is established. Graphs of the dependence of the utilization factor on the given parameters of the model are shown.

Keywords

1. Gertsbah I.B.: Modeli profilaktiki. Sovetskoe Radio, Moskva 1969.Search in Google Scholar

2. DSTU 2862-94. Nadiinist tekhniky. Metody rozrakhunku pokaznykiv nadiinosti. Derzhstandart Ukrainy, Kyiv,1994.Search in Google Scholar

3. Kostanovsky V.V., Kozachuk O.D.: Prospects for Probabilistic-Physical Analysis of Reliability in the Design of radio-electronic systems. Electronics and Control Systems, No. 1(51), 2017, DOI 10.18372/1990-5548.51.11690.10.18372/1990-5548.51.11690Search in Google Scholar

4. Muradian L.A.: Ymovirnisno-fizychnyi pidkhid dlia opysannia ta vyznachennia nadiinosti vahoniv. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu, No. 5(65), 2016, DOI 10.15802 /stp2016/84082.Search in Google Scholar

5. Mirnenko V.I., Pustovyi S.O., Yablonskyi P.M.: Otsinka efektyvnosti ekspluatatsii za stanom vyrobiv aviatsiinoi tekhniky dlia dyfuziinomonotonnoho rozpodilu yikh vidmov. Journal of Scientific Papers “Social development & Security”, Vol. 1, No. 1, 2017, DOI 10.5281/zenodo.1056827.Search in Google Scholar

6. Mirnenko V.I., Yablonskiy P.M., Pustovoy S.A., Butenko N.F.: Zavisimost pokazateley nadyozhnosti elektronnyih izdeliy ot vremeni dlya diffuzionno-nemonotonnogo raspredeleniya otkazov. Oraldyi Gyilyim Zharshyisyi Uralnauchkniga, Vol. 41, No. 120, 2014.Search in Google Scholar

7. Mirnenko V., Pustovyi S., Yablonskyi P., Avramenko O.: Сomparison of aerotechnics devise maintenance efficiency which are exploited with the technical condition for diffusion-monotonic and diffusion-nonmonotonic failure. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, Vol. 2, No. 12023, 2014, http://sit.nuou.org.ua/article/view/59649.Search in Google Scholar

8. Strelnikov V.P.: Prognozirovanie nadezhnosti elektronny`kh sistem pri otsutstvii otkazov s ispol`zovaniem dopolnitel`noj apriornoj informaczii. Matematychni mashyny i systemy, No 3, 4, 2003, http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/742.Search in Google Scholar

9. Strelnikov V.P.: Raschet nadezhnosti paralelnykh struktur na osnove apparata funkczij sluchajnykh argumentov s ispolzovaniem DN–raspredeleniya. Radioelektronnye sistemy, No. 2, 2007.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo