1. bookVolume 49 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Use of Statistical Inference in the Water Supply Network Managing Operation Process

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 221 - 244
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Based on operational data concerning the dates of failure of the water supply network, a mean time to failure was performed. The calculations were performed for the main network, distribution network and water supply connections. The hypothesis about exponential working time between failures was verified using the Pearson test (χ2). The presented analyses provide an attitude of further analyses related to modelling the work of renovation and repair teams, associated with the selection of their appropriate number, and also to ensure the required level of safety and reliability of water supply to the consumers.

Keywords

1. Boryczko K., Pasierb A.: Method of forecasting the failure rate index of water pipelines. Environmental Engineering V, Taylor & Francis Group, London 2017.10.1201/9781315281971-4Search in Google Scholar

2. Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B.: Analysis and assessment of the risk of lack of water supply using the EPANET program. Environmental Engineering IV, Taylor & Francis Group, London2013.Search in Google Scholar

3. Byleveld P. M., Deere D., Davison A.: Water safety plans: planning for adverse events and communicating with consumers. Journal of Water and Health, vol. 6, iss. S1, 2008.10.2166/wh.2008.03518401123Search in Google Scholar

4. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. ARKADY, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

5. Dohnalik P., Jędrzejewski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów, ograniczenie strat wody. Wydawnictwo LEMTECH, Kraków 2004.Search in Google Scholar

6. Jaźwiński J., Smalko Z.: Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności. XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności – Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności, Szczyrk 2000.Search in Google Scholar

7. Kowalski D.: Water quality in a small network - problems and a proposal for their solution. Water Practice & Technology, vol. 4, iss. 3, London 2009.10.2166/wpt.2009.048Search in Google Scholar

8. Kutyłowska M.: Application of MARSplines Method for Failure Rate Prediction. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63(1), 2019.10.3311/PPci.12559Search in Google Scholar

9. Kwietniewski M.: Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

10. Kwietniewski M.: Monitorowanie i Geograficzne Systemy Informacji w procesie współczesnej eksploatacji systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Sigma-NOT, 4/2005.Search in Google Scholar

11. Kwietniewski M., Roman M., Kłos-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. ARKADY, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

12. Piegdoń I.: Metoda analizy i oceny bezpieczeństwa dostawy wody z wykorzystaniem map ryzyka, Rozprawa doktorska. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2018.Search in Google Scholar

13. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Matrix analysis of risk of interruptions in water supply in terms of consumer safety. Journal of KONBiN, vol. 4(24), Warszawa 2012, DOI 10.2478/jok-2013-0059.10.2478/jok-2013-0059Open DOISearch in Google Scholar

14. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w procesie zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej. Journal of KONBiN, vol. 3(35), Warszawa 2015, DOI 10.1515/jok-2015-0044.10.1515/jok-2015-0044Open DOISearch in Google Scholar

15. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Eid M.: Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, vol. 20, no. 2, 2018.10.17531/ein.2018.2.15Search in Google Scholar

16. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Case study of failure simulation of pipelines conducted in chosen water supply system. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, vol. 19, no. 3, 2017.10.17531/ein.2017.3.1Search in Google Scholar

17. Rak J.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów wodociągowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.Search in Google Scholar

18. Rak J., Kwietniewski M.: Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

19. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Journal of KONBiN, 1/2006, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

20. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2013.Search in Google Scholar

21. Sobczyk M.: Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady – zadania. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.Search in Google Scholar

22. Tchórzewska-Cieślak B.: Water supply system reliability management. Environment Protection Engineering, vol. 35, no. 2, 2009.10.2478/v10040-008-0047-1Search in Google Scholar

23. Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody, Ochrona Środowiska, PZITS O/Dolnośląski, 4/2009.Search in Google Scholar

24. Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Zarządzanie miejską infrastrukturą wodociągową. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXI, z. 61(1/14), 2014.Search in Google Scholar

25. Villon P., Nace A.: Crisis Management in Water Distribution Networks, Damage Assessment and Reconstruction after War or Natural Disaster, 2009.10.1007/978-90-481-2386-5_10Search in Google Scholar

26. World Health Organization, Water safety manual: step-by-step risk management fir drinking-water suppliers, World Health Organization, Geneva 2009.Search in Google Scholar

27. Zimoch I. Łobos E.: Comprehensive interpretation of safety of wide water supply systems. Environment Protection Engineering, vol. 38, nr 3, 2012.10.37190/epe120310Search in Google Scholar

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11.12.2017 r. poz.2294).Search in Google Scholar

29. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

30. PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowychSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo