1. bookVolume 49 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Influence of Operating Media on the Parameters of Cement Concrete Intended for Airfield Pavements

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 49 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 103 - 126
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents the influence of the suggested operating media on the modification of parameters of cement concrete intended for airfield pavements. Cement concrete contains cement CEM I 42,5, granite grit, fine washed aggregate, water and air entraining as well as plasticizing additive. Analyses included the assessment of changes in mechanical and physical parameters (weight absorbability and water capillary action) of hardened concrete. The observed changes were associated with the internal structure of concrete composite. Based on the obtained results, different influence of the applied operating media on mechanical parameters of hardened concrete was determined.

Keywords

1. Bastian S.: Odporność betonu na oleje impregnacyjne. Cement – Wapno – Gips, nr 7-8, 1960.Search in Google Scholar

2. Blankenhorn P.R., Baileys R.T., Gowen D., Kline D.E., Cady P.D.: The effects of linseed oil on the compressive strength of concreto. Cement and Concrete Research, Vol. 8, nr 4, 1978.10.1016/0008-8846(78)90032-7Search in Google Scholar

3. Blankenhorn P.R., Barnes D., Gowen D., Kline D.E., Cady P.D.: Penetration of concrete with various linseed oil/mineral spirits mixtures. Cement and Concrete Research, Vol. 9, nr 3, 1979.10.1016/0008-8846(79)90128-5Search in Google Scholar

4. Błaszczyński T.: Korozja betonu w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych. Cz. 1. Mechanizmy niszczenia betonu przez produkty pochodzenia naftowego, Ochrona przed korozją, nr 4, 2003.Search in Google Scholar

5. Błaszczyński T.: Korozja betonu w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych. Cz. 2. Sposób oceny stopnia korozji w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych. Ochrona przed korozją nr 6, 2003.Search in Google Scholar

6. Błaszczyński T.: Konstrukcje żelbetowe poddane działaniu produktów ropopochodnych. Rozprawa habilitacyjna, Politechnika Poznańska, 2002.Search in Google Scholar

7. Błaszczyński T.: Some effects of crude oil environment on RC structures. Foundation of Civil and Environmental Engineering, No. 2, 2002.Search in Google Scholar

8. Diab H.: Compressive strength performance of low – and high strength concrete soaked in mineral oil. Construction and Building Materials, No. 33, 2012.10.1016/j.conbuildmat.2012.01.015Search in Google Scholar

9. Faiyadh F.I.: Bond characteristics of oil saturated concrete. The International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, Vol. 7, No. 2, 1985.10.1016/0262-5075(85)90067-3Search in Google Scholar

10. Florek A.: Teoretyczne i techniczne podstawy technologii betonu naftoszczelnego. Praca doktorska, Kraków, 1964.Search in Google Scholar

11. Giergiczny Z., Pużak T., Sokołowski M.: Beton jako kompozyt odporny na działanie cieczy lekkich. Ochrona przed korozją, nr 5, 2008.Search in Google Scholar

12. Glinicki M.A.: Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka. Wydawnictwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa, z. 66, 2011.Search in Google Scholar

13. Hironaka M.C., Malvar L.J.: Jet Exhaust Damaged Concrete. Concrete International, Vol. 20, No. 10, 1998.Search in Google Scholar

14. Ksit B.: Olej mineralny – cichy wróg betonu. Budownictwo Technologia Architektura, nr 1, 2004.Search in Google Scholar

15. Ksit B.: Wpływ wybranych parametrów na nośność zaolejonych elementów żelbetowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, 2002.Search in Google Scholar

16. Kucharska L.: W/C – wskaźnik wpływu warstwy przejściowej na właściwości mechaniczne betonów zwykłych i WWB i ich podział. Cement Wapno Beton, vol. 4/66, nr 2, 1999.Search in Google Scholar

17. Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010.Search in Google Scholar

18. Linek M.: Beton nawierzchniowy o zwiększonych parametrach fizycznych i mechanicznych na działanie wymuszonych obciążeń temperaturowych. Praca doktorska. Politechnika Świętokrzyska. Kielce 2013.Search in Google Scholar

19. McVay M., Rish J., Sakezless C., Mohsen S., Beatty C.: Cements Resistant to Synthetic Oil, Hydraulic Fluid and Elevated Temperature Environments. ACI Materials Journal, Vol. 92, Issue 2, 1995.10.14359/9766Search in Google Scholar

20. McVay M.C., Smothson L.D., Manzione Ch.: Chemical damage to airfield concrete aprons form heat and oils. ACI Material Journals, Vol. 90, No. 3, 1993.10.14359/3881Search in Google Scholar

21. Nita P.: Niektóre własności betonów nawierzchniowych poddanych działaniu środków chemicznych występujących w procesie eksploatacji nawierzchni. Drogownictwo, nr 1, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

22. Nita P.: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcji. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

23. Nita P.: Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

24. Metody diagnozowania betonów i betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych. Praca zbiorowa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

25. Runkiewicz L., Konieczny K., Brzęk R.: Zmiany wytrzymałości i odkształcalności betonu zaolejonego w konstrukcji. Przegląd Budowlany, nr 2, 2002.Search in Google Scholar

26. Rusin Z.: Technologia betonów mrozoodpornych. Polski Cement, Kraków 2002.Search in Google Scholar

27. Shill S.K., Al.-Deen S., Ashraf M.: Concrete durability issues due to temperature effects and spillage at military airbase – A comprehensive review. Construction and Building Materials, No. 160, 2018.10.1016/j.conbuildmat.2017.11.025Search in Google Scholar

28. Watson A.J., Oyeka C.C.: Oil permeability of hardened cement pastes and concrete. Magazine of Concrete Research, Vol. 33, No. 115, 1981.10.1680/macr.1981.33.115.85Search in Google Scholar

29. NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badań.Search in Google Scholar

30. PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.Search in Google Scholar

31. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.Search in Google Scholar

32. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.Search in Google Scholar

33. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo