1. bookVolume 73 (2022): Issue 1 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Contours of style and stylistics from Jozef Mistrík to the digital era

Published Online: 13 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 73 (2022) - Issue 1 (June 2022)
Page range: 40 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AUER, Peter (2014): Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství lidové noviny. 306 s.10.14712/23363525.2018.3Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena (2020): Pragmatizácia štylistiky. In: Jazykovedný časopis, roč. 71, č. 2, s. 281 – 291. DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0027.10.2478/jazcas-2020-0027Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena (2020): Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.): Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Lidové noviny, s. 38 – 51.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján (1995): Sociolingvistická stratégia výskumu slovenčiny. In: S. Ondrejovič – M. Šimkovám (eds.): Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca I. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 17 – 42.Search in Google Scholar

ČARKIČ, Miloslav (1996): On the Notion of Style. In: Stylistyka, roč. 5, s. 332 – 336.Search in Google Scholar

ČERNÍK, Václav – VICENÍK, Jozef (2005): Spoločenskovedné teórie. In: J. Černík – V. Viceník (eds.): Zákon, explanácia, interpretácia. Bratislava: Iris, s. 181 – 223.Search in Google Scholar

ČMEJRKOVÁ, Světla (2011): Styl, varieta, registr. In: O. Orgoňová (ed.): Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 27 – 38.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2010): Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kalligram. 220 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2012): Sila jazyka. Bratislava: Kalligram. 366 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2013): Všeobecná jazykoveda. 2. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 432 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2017): Jazyk v sociálnej kultúre. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 246 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2019): Jazyk v pragmatike. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 198 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2021): Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 219 s.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján (2013): Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin: Osveta. 319 s.Search in Google Scholar

GAJDA, Stanislaw (2016): Stiľ kak vyzov. In: Aktuaľnyje problemy stilistiky, roč. 2, s. 13 – 22.Search in Google Scholar

GAJDA, Stanislaw (2018): Stiľ – media – sovremennoje preobraženije mira. In: Aktuaľnyje problemy stilistiky, roč. 4, s. 13 – 27.Search in Google Scholar

HAUSENBLAS, Karel (1996): Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 226 s.Search in Google Scholar

HELBIG, Gerhard (1991): Vývoj jazykovědy po roce 1970. Prekl. Jiří Nekvapil. Praha: Academia. 304 s.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana (ed.) (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 510 s.Search in Google Scholar

HORVÁTH, Miloš (2016): Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 206 s.Search in Google Scholar

CHAZAGEROV, Georgij G.: Dve vozmožnosti diskursivnoj stilistiky. In: G. J. Solganik – N. I. Klušina – N. V. Smirnova (eds.): Diskurs i stiľ: teoretičeskije i prikladnyje aspekty. Moskva: Flinta – Nauka 2014. s. 116 – 127.Search in Google Scholar

JELÍNEK, Milan (1992): Problematika definice pojmu „styl“. In: Stylistyka, roč. 1, s. 15 – 26.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan (2001): Stylistika a pragmatika. In: B. Witosz (ed.): Stylistyka a pragmatyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 32 – 37.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan (2004): Člověk – řeč – poznání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 114 s.Search in Google Scholar

KOŤUROVA, Marija P. (2003): Idiostiľ, individuaľnij stiľ, idiolekt. In: N. M. Kožina (red.): Stilističeskij encyklopedičeskij slovar. Dostupné na: http://rus-yaz.niv.ru/doc/stylistic-dictionary/articles/22/idiostil-individualnyj-stil.htm [cit. 31. 08. 2021].Search in Google Scholar

KRAUS, Jiří (2011): Člověk mluvíci. Praha: Leda. 241 s.Search in Google Scholar

KRŠKO, Jaromír (2014): Register propriálneho systému a jeho fungovanie. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy I. Na počesť Daniely Slančovej. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 124 – 131.Search in Google Scholar

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (2014): Potrebuje vyučovanie materinského jazyka pojem register? In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy II. Na počesť Daniely Slančovej. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 76 – 82.Search in Google Scholar

MAREŠ, Petr (2011): Individuální styl – problém a řešení. In: Stylistyka, roč. 20, s. 91 – 100.Search in Google Scholar

MAREŠ, Petr (2013): Teoretické koncepce stylu a výrazová soustava Františka Mika. In: O. Uličný – S. Schneiderová (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 168 – 183.Search in Google Scholar

MIKO, František (1969): Polstoročie slovenskej štylistiky. In: Slovenská reč, roč. 34, č. 5, s. 257 – 266.Search in Google Scholar

MIKO, František (1970): Text a štýl. Bratislava: Smena. 167 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef (1997): Štylistika. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 600 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef (2007): Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. 123 s.Search in Google Scholar

MRÁZKOVÁ, Kamila (2017): Rejstřík. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/REJSTŘÍK [cit. 31. 08. 2021].Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin (2010): Registrová motivácia lexikálnych jednotiek (o vzťahu medzi pojmami lexikálna zásoba, register, sociolekt). In: Jazykovedný časopis, roč. 61, č. 1, s. 31 – 42.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj (2010): Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského. 229 s.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga (2020): Štylistika v kontexte 21. storočia a... In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.): Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Lidové noviny, s. 57 – 67.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen – RUŽIČKA, Jozef – ŠTOLC, Jozef (1968): Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 596 s.Search in Google Scholar

SELTING, Margaret (2009): Communicative style. In: S. D’hondt – J. O. Östman – J. Verschueren (eds.): The Pragmatics of Interaction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 20 – 39.10.1075/hoph.4.01selSearch in Google Scholar

SLANČOVÁ, Dana (1996): Praktická štylistika. (Štylistická príručka). 2. vyd. Prešov: Slovacontact. 176 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (2019): Socioštylistika ako súčasť interaktívnej štylistiky – návraty a perspektívy. In: Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 3, s. 607 – 625. DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0007.10.2478/jazcas-2020-0007Search in Google Scholar

Stilističeskij encyklopedičeskij slovar. Red. N. M. Kožina. Dostupný na: http://rus-yaz.niv.ru/doc/stylistic-dictionary/index.htm [cit. 31. 08. 2021].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo