1. bookVolume 71 (2020): Issue 3 (December 2020)
    Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The paradigm of Hungarian -ik verbs and their current position in the verb system and the language use

Published Online: 18 Mar 2021
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 3 (December 2020) - Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Page range: 393 - 408
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BÁNÓCZI, József: Révai Miklós élete és munkái [Život a dielo Miklósa Révaiho]. Budapest 1879. 416 s.Search in Google Scholar

BEREGSZÁSZI NAGY, Pál: Az ikben végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról [O slovesách so zakončením na -ik a o ich časovaní]. In: Tudományos Gyűjtemény, 1825, roč. 9, zv. 8, s. 46 – 76.Search in Google Scholar

GÁL, Angelika: A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban [Výskum používania maďarského jazyka na Slovensku na stredných školách]. Dizertačná práca. Nitra: UKF v Nitre 2020.Search in Google Scholar

HASPELMATH, Martin: The grammaticization of passive morphology. In: Studies in Language, 1990, roč. 14, č.1, s. 25 – 72.10.1075/sl.14.1.03hasSearch in Google Scholar

HASPELMATH, Martin – DRYER, Matthew S. – GIL, David – COMRIE, Bernard (eds.): The World Atlas of Language Structures. Oxford – New York: Oxford University Press 2005. xv + 695 s.Search in Google Scholar

JÁNK, István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyar tanári értékelésben [Jazykové predsudky a diskriminácia v hodnotení učiteľov maďarského jazyka]. UKF v Nitre 2019. 238 s.Search in Google Scholar

KERESZTES, László: Gondolatok a mordvin determinatív igeragozás kialakulásáról [O vývine určitého časovania v mordvinskom jazyku]. In: Nyelvtudományi Közlemények, 1998 – 99, roč. 96, s. 90–105.10.1016/S0032-5910(97)03362-7Search in Google Scholar

KÖRTVÉLY, Erika: Igeragozás [Konjugácia]. In: Uralisztika. Uráli nyelvészet. Red. K. Sipőcz – I. Kozmács. Budapest: Bölcsész Konzorcium 2006, s. 73 – 92.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István: Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). Štvrtá, poopravená a doplnená verzia 2016. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/uploads/media/lanstyak_2016_jazykove-ideologie_27.01.2016.pdf [cit. 1. 2. 2021]Search in Google Scholar

NIKOLAEVA, Irina: A grammar of Tundra Nenets. Mouton Grammar Library. Volume 65. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH 2014. 526 s.10.1515/9783110320640Search in Google Scholar

PLÉH, Csaba – BODOR, Péter: Nyelvi szuperego és a stigmatizáció kérdése a magyar nyelvközösségben [Jazykové superego a otázka stigmatizácie v maďarskej jazykovej spoločnosti]. In: Thalassa, 2001, roč. 12, č. 1, s. 3–19.Search in Google Scholar

RÉVAI, Miklós: Elaboratior grammatica hungarica. Ad genuinam patrii sermonis indo-lem fideliter exacta, affiniumque lingvarum adminiculis locupletius illustrata. Volumen secundum. Pestini: Typis Mathiae Trattner 1806. 1072 s.Search in Google Scholar

SÁNDOR, Klára: „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek nyelvhasználata [„Posledná bašta otvorenej spoločenskej diskriminácie“: rečové prejavy ľudí]. In: Replika 2001, november, s. 241 – 259.Search in Google Scholar

SIMONYI, Zsigmond: Az ikes ragozás története [Dejiny ikového časovania]. Nyelvészeti Füzetek 28. Budapest: Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1906. 57 s.Search in Google Scholar

TOLCSVAI NAGY, Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés [Sloveso v maďarskom jazyku. Funkčná analýza]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181. Budapest: Tinta Kiadó 2015. 140 s.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú közoktatás [Školstvo s vyučovacím jazykom maďarským a maďarskou tematikou za hranicami Maďarska.]. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Ed. G. Tolcsvai Nagy. Budapest: Gondolat Kiadó 2017a, s. 357 – 430.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: Nyelvtantanítás és oktatás [Vyučovanie gramatiky a vzdelávanie]. In: Szélrózsa. Eds. A. Gróf – A. Kolláth – Sz. Szoták. Budapest: Termini Egyesület 2017b, s. 92 – 95.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai [Výzvy výučby maďarskej gramatiky na Slovensku]. In: Új Pedagógiai Szemle, 2019, roč. 69, č. 5 – 6, s. 102 – 105.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo