1. bookVolume 71 (2020): Issue 3 (December 2020)
    Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Languages and actors in the linguistic landscape in the Slovak-Hungarian ethnically mixed area in Slovakia

Published Online: 18 Mar 2021
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 3 (December 2020) - Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Page range: 297 - 320
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of this paper is to characterize the linguistic landscape of municipalities in Slovakia inhabited by Hungarian minority. Empirical data come from two sources: from BA and MA theses, which were defended in 2015 – 2020 at the Institute of Hungarian Linguistics and Literary Studies at the Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra and from research project VEGA “Minority variety of the Hungarian language in Slovakia”. As part of the above field research, the linguistic landscape of 82 municipalities in which the Hungarian population makes up at least 20% of the population was mapped. The results fundamentally confirm the research findings of P. Laihonen, who studied linguistic landscape in two municipalities. In all municipalities, the most frequent language was Slovak, this applies to all types of analyzed signs with texts (inscriptions of state and municipal authorities, commercial and private signs). Slovak occurs on at least 80% of signs, the representation of Hungarian as the second most frequent language is between 25 – 55%. The most bilingual Slovak-Hungarian signs are in the southwest of Slovakia, where the largest Hungarian minority lives and where Hungarians form the local majority. On bilingual Slovak-Hungarian signs, the preferred language is Slovak, in terms of information content, it is a duplicate publication of information. Municipal authorities and the commercial sphere have the greatest influence on the formation of the linguistic landscape.

Keywords

BACKHAUS, Peter: Linguistic Landscapes. A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters 2007. 158 s.10.21832/9781853599484Search in Google Scholar

BACKHAUS, Peter: Linguistic Landscape. In: The Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. Eds. P. Heinrich – Y. Ohara. Routledge 2019, s. 158 – 169.10.4324/9781315213378-10Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában [Dvojjazyčnosť a propriálno-semiotický obraz krajiny. Menšinové propriálne zákony a vizuálna reprezentácia vlastných mien na Slovensku]. In: Névtani Értesítő, 2015, č. 37, s. 179 – 194.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Komárom (Komárno) névszemiotikai tájképe [Propriálno-semiotický obraz Komárna]. In: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I. Eds. E. M. Tódor – E. Tankó – Zs. Dégi. Kolozsvár: Scientia 2018, s. 55 – 70.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Propriálno-semiotický obraz bilingválnych obcí Slovenska. In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Eds. A. Chomová – J. Krško – I. Valentová. Bratislava: Veda 2019a, s. 138 – 148.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában [Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke 2019b. 228 s.10.29178/NevtErt.2018.12Search in Google Scholar

CENOZ, Jasone – GORTER, Durk. Linguistic Landscape and Minority Languages. In: International Journal of Multilingualism, 2006, roč. 3, č. 1, s. 67 – 80.10.1080/14790710608668386Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: Fények és árnyak. Kárpátalja nyelvi tájképéről [Svetlo a tieň. O jazykovej krajine Zakarpatskej oblasti]. Ungvár [Užhorod]: Autdor-Shark 2019.Search in Google Scholar

ĎURIŠOVÁ, Alena (ed.): Od textu k prekladu XIV. 2. Časť. Linguistic Landscape. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů 2020.Search in Google Scholar

FERENČÍK, Milan: English in the ‘Glocalized’ World: English Language Profile of a Local Linguistic Landscape from a Pluriparadigmatic Perspective. In: Language, Literature and Culture in the Changing Transatlantic World. II. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. Eds. M. Ferenčík – K. Bednárová-Gibová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013, s. 27 – 44.Search in Google Scholar

FERENČÍK, Milan: Zákaz vjazdu – súkromný pozemok: konštruovanie súkromného priestoru v miestnej jazykovej krajine. In: Registre jazyka a jazykovedy (II). Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov: Prešovská univerzita 2014, s. 295 – 302.Search in Google Scholar

FERENČÍK, Milan: Jazyk v meste. Angličtina vo vizuálnej semiotike mestskej jazykovej krajiny. In: Médiá a text 5. Eds. M. Bočák – L. Regrutová – J. Rusnák. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 48 – 60.Search in Google Scholar

GAŠOVÁ, Zuzana: Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade „Krčmy na Zelenej“ v Bratislave. In: Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie V. Ed. R. Štefančík. Bratislava: EKONÓM 2020, s. 69 – 82.Search in Google Scholar

GILLINGER SZABÓ, Eszter – SLOBODA, Marián – ŠIMIČIĆ, Lucija – VIGERS, Dick: Discourse coalitions for and against minority languages on signs: linguistic landscape as a social issue. In: Minority Languages in the Linguistic Landscape. Eds. D. Gorter – H. F. Marten – L. Van Mensel. Palgrave McMillan 2012, s. 263 – 280.10.1057/9780230360235_15Search in Google Scholar

GORTER, Durk: Introduction: The Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism. In: Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism, Ed. D. Gorter. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters 2006, s. 1 – 6.10.21832/9781853599170-001Search in Google Scholar

GORTER, Durk – CENOZ, Jasone: Theoretical development of linguistic landscape studies. In: Linguistic Landscape, 2020, roč. 6, č. 1, s. 16 – 22.10.1075/ll.00020.gorSearch in Google Scholar

GORTER, Durk – MARTEN, Heiko, F. – VAN MENSEL, Luk: Minority Languages in the Lingusitic Landscapes. Basingstone: Palgrave Macmillan 2012.10.1057/9780230360235Search in Google Scholar

GYŐRIOVÁ BAKOVÁ, Eva: Bilingvizmus južného Slovenska. In: Language and The Environment II. Eds. U. Michalik – M. Michalska-Suchanek. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013, s. 50 – 57.Search in Google Scholar

HORONY, Ákos – OROSZ, Örs – SZALAY, Zoltán: A hely nyelvei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918 – 2012 [Jazyky miesta, miesta jazykov. Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918 – 2012]. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2012.Search in Google Scholar

ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János: Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do roku 2019. In: Od textu k prekladu XIV. 2. Časť. Linguistic Landscape. Ed. A. Ďurišová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů 2020, s. 16 – 23.Search in Google Scholar

KRŠKO, Jaromír: Všeobecnolingvistické aspekty onymie. Z problematiky onymického komunikačného registra. Banská Bystrica: Belianum 2016.Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri 2012: Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban [Jazyková krajina v dvoch obciach v okresoch Dunajská Streda a Senec]. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012, č. 3, s. 27 – 50.Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri: Linguistic Landscapes of a minoritized regional majority: Language ideologies among Hungarians in South-West Slovakia. In: Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions. Language Competence and Language Awareness in Europe 7. Eds. M. Laitinen – A. Zabrodskaja. Peter Lang 2015a, s. 171 – 198.Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri: Indexing the Local, State and Global in the Contemporary Linguistic Landscape of a Hungarian Town in Slovakia. In:. Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolinguistica Slovaka 8. Eds. J. Wachtarczyková – L. Satinská – S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015b, s. 280 – 301.Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri: Beware of the dog! Private linguistic landscapes in two ‘Hungarian’ villages in South-West Slovakia. In: Language Policy, 2016, roč. 15, č. 4, s. 373 – 391.10.1007/s10993-015-9358-ySearch in Google Scholar

LANDRY, Rodrigue – BOURHIS, Richard Y.: Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. An Empirical Study. In: Jornal of Language and Social Psychology, 1997, roč. 16, č. 1, s. 23 – 49.10.1177/0261927X970161002Search in Google Scholar

LASKURIAN-IBARLUZEA, Patxi: The Linguistic Landscape of Chicagoʼs La Villita. In: Place-making in the Declarative City. Eds. B. Busse – I. H. Warnke – S. Smith. Berlin / Boston: De Gruyter 2020, s. 93 – 118. (e-kniha).10.1515/9783110634754-006Search in Google Scholar

MISAD, Katalin: Vizuális nyelvhasználat Dél-Szlovákiában. Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek nyelvhasználatából [Vizuálne používanie jazyka na južnom Slovensku. Ukážky z praxe niektorých inštitúcií v Dunajskej Strede]. In: Irodalmi Szemle, 2016, roč. 59, č. 10, s. 58 – 74.Search in Google Scholar

MRVA, Marianna – SZILVÁSSY, Tímea: Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken [Dvojjazyčnosť v obciach a mestách na južnom Slovensku]. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011, roč. XIII, č. 1, s. 37 – 58.Search in Google Scholar

NAGYOVÁ, Klaudia: Nyárasd község nyelvi tájképének több szempontú vizsgálata [Skúmanie jazykovej krajiny obce Topoľníky z viacerých aspektov]. Bakalárska práca. Nitra: UKF 2020.Search in Google Scholar

PRESINSZKY, Károly: Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában) [Ako vyzerajú naše jazykové krajiny (Názory respondentov na vizuálne používanie jazykov na Slovensku)]. In: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I. Eds. E. M. Tódor – E. Tankó – Zs. Dégi. Kolozsvár [Kluž]: Scientia 2018, s. 71 – 82.Search in Google Scholar

PÜTZ, Martin – MUNDT, Neele (eds.): Expanding the Linguistic Landscape. Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Bristol: Multilingual Matters 2019. 302 + xii s.10.21832/9781788922166Search in Google Scholar

PÜTZ, Martin – MUNDT, Neele: Multilingualism, Multimodality and Methodology: Linguistic Landscape Research in the Context of Assemblages, Ideologies and (In)visibility – An Introduction. In: Expanding the Linguistic Landscape. Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Eds. M. Pütz – N. Mundt. Bristol: Multilingual Matters 2019, s. 1 – 24.10.21832/9781788922166-003Search in Google Scholar

REH, Mechthild: Multilingual writing: a reader oriented typology – with examples ftom Lira Municipality (Uganda). In: International Journal of the Sociology of Language, 2004, roč. 170, s. 4 – 41.10.1515/ijsl.2004.2004.170.1Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia: Jazyková krajina Bratislavy: Dunajská ulica. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Ed: V. Patráš. Banská Bystrica: Belianum 2014, s. 157 – 167.Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián – ŠIMIČIČ, Lucija – SZABÓ GILLINGER, Eszter – VIGERS, Dick: The policies on public signage in minority languages and their reception is four traditionally bilingual European locations. In: Media and Communications Studies, 2012, roč. 63, č. 11, s. 51 – 88.Search in Google Scholar

SPOLSKY, Bernard: Language Management. Cambridge: Cambridge University Press 2009. 308 s.Search in Google Scholar

Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018. Úrad vlády Slovenskej republiky 2018. Dostupné online: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23467/1Search in Google Scholar

ŠKAŘUPOVÁ, Katarína: Jazyková krajina mesta Banská Bystrica. Bakalárska práca. Banská Bystrica: UMB 2020.Search in Google Scholar

SZOTÁK, Szilvia: Feliratok, táblák, nyelvi sokszínűség: nyelvi tájkép Burgenlandban [Nápisy, tabule, jazyková rozmanitosť: jazyková krajina v Burgenlande]. In: Acta Humana, 2016, č. 3, s. 107 – 131.Search in Google Scholar

TÓDOR, Erika-Mária: A vizuális nyelvhasználat vizsgálata magyar nyelvterületeken [Skúmanie vizuálneho jazykovej praxe na územiach obývaných Maďarmi]. In: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet (I.) Eds. E. M. Tódor – E. Tankó – Zs. Dégi Kolozsvár [Kluž]: Scientia 2018, s. 111 – 124.Search in Google Scholar

VASZILY, Robert: Tiszecsernyő nyelvi látképének több szempontú vizsgálata [Skúmanie jazykovej krajiny v meste Čierna nad Tisou z viacerých aspektov]. Bakalárska práca. Nitra: UKF 2020.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo