1. bookVolume 64 (2013): Issue 2 (December 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Osvojovanie slovesnej lexiky v ranej ontogenéze reči / Werbs Acquisition in Early Childhood

Published Online: 07 Mar 2014
Volume & Issue: Volume 64 (2013) - Issue 2 (December 2013)
Page range: 109 - 132
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The main aim of the study is to introduce a new method which has not been applied in the Slovak study of child language so far, and to answer 4 main research questions: (1) What is the development of understanding and production of verbs in early lexical development of Slovak-speaking children? (2) Are there any differences in verbs understanding and production between Slovak-speaking girls and boys? (3) What is the linguistic picture of the world given by incipient verbal lexicon of Slovak-speaking children? (4) Is there any difference between the linguistic picture of the world of Slovak-speaking girls and boys? The method is based on the quantitative and qualitative analysis of the lexical part of the Slovak version of CDI 1 Test of communicative abilities TEKOS 1: Words and gestures with 44 verbs in the part “actions and states”. Parents were asked to fill in the checklist and choose from three options: i) child understands and speaks, ii) understands, iii) does not understand The research sample consists of 323 girls and 330 boys in their age from 8 to 16 months. The results show the unanimous developmental trajectory in verbs acquisition in both, girls and boys. The differences shown in production in favor of girls in last two months are not statistically significant. The linguistic picture of the world is cognitively and semantically gender-universal, concentrated on corporeal concepts connected with social concept. The prototypical verbs in first 16 months of the age of the children are jesť (to eat) and dať (to give)

Keywords

ANDERSON, Diane - REILLY, Judy: The MacArthur Communicative Development Inventory: Normative Data for American Sign Language. Journal of deaf studies and deaf education, 2002, roč. 7, č. 2, s. 83 - 119.10.1093/deafed/7.2.83Search in Google Scholar

BARRETT, Martyn: Early lexical development. In: The Handbook of child language. Eds. P. Fletcher a B. MacWhinney. Cambridge, Oxford: Blackwell Publishers 1996, s. 362 - 392.Search in Google Scholar

BARTMIŃSKI, Jerzy: Styl potoczny. In: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 2001, s. 37 - 40. Dostupné na: http://chomikuj.pl/biedronka902/Filologia+polska/Stylistyka+praktyczna+j*c4*99zyka+polskiego/Bartmi*c5*84ski+styl+potoczny,107298104.pdf Search in Google Scholar

BRESTOVIČOVÁ, Alexandra: Lexikálne univerzálie v reči matky orientovanej na dieťa. In: Zborník príspevkov zo 7. študentskej vedeckej konferencie. Ed. M. Chovanec. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 738 - 746. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec3/pdf_doc/jazykoveda/1.pdf Search in Google Scholar

BRESTOVIČOVÁ, Alexandra: Verbálna lexika v reči matky orientovanej na dieťa. In: Zborník príspevkov z 8. študentskej vedeckej konferencie. Eds. M. Ološtiak - M. Chovanec. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013, s. 780 - 792. Dostupné na: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4Search in Google Scholar

CLARK, Eve: The lexicon in acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 1993. 306 s.Search in Google Scholar

CLARK, Eve: First language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 2003. 515 s.Search in Google Scholar

DALE, Philip - Pen fold , Melissa: Adaptations of the MacArthur-Bates CDI into non-U.S. English languages. July 5, 2011. Dostupné na: http://www.sci.sdsu.edu/cdi/documents/AdaptationsSurvey7-5-11Web.pdf The Development of language. Ed. J. Berko Gleason. 4. vydanie. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon 1997. 504 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Prototyp v lexikálnom význame. In: Lexikálna sémantika a derivatológia. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2007, s. 107 - 113.Search in Google Scholar

DROMI, Esther: Early lexical development. San Diego: Singular Publishing Group Inc. 1996. 208 s.Search in Google Scholar

FENSON, Larry - DALE, Philip - REZNICK, J. Steven - THAL, Donna - BATES, Emily - HARTUNG, J. - PETHICK, S. - REILLY, Judy: The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: user‘s guide and technical manual. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 1993. The Handbook of child language. Eds. P. Fletcher a B. MacWhinney. Cambridge, Oxford: Blackwell Publishers 1996. 786 s.Search in Google Scholar

CHABOVÁ, Marcela: Vývin lexiky v detskej reči. Longitudinálna prípadová štúdia. Dizertačná práca. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 2010. 176 s.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina - SOKOLOVÁ, Miloslava - KYSEĽOVÁ, Miroslava: Teoreticko-metodologické otázky spracovania valencie slovenských slovies. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 1 - 2, s. 7 - 31. Search in Google Scholar

Kapalková , Svetlana - KESSELOVÁ, Jana - SLANČOVÁ, Daniela - ZAJACOVÁ, Stanislava: Sociokultúrna a jazyková podmienenosť tvorby testu komunikačného správania dieťaťa raného veku. In: Jazyk - médiá - text. Ed. M. Blaho. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 2012, s. 276 - 293.Search in Google Scholar

KAPALKOVÁ, Svetlana - LACIKOVÁ, Hana - SLANČOVÁ, Daniela - HELBICH, Miroslav: Test komunikačného správania TEKOS I: Gestá a slová - nový nástroj na hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2010 b, roč. 45, č. 1, s. 46 - 62.Search in Google Scholar

KAPALKOVÁ, Svetlana - SLANČOVÁ, Daniela - BÓNOVÁ, Iveta - KESSELOVÁ, Jana - MIKULAJOVÁ, Marína: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku (s testami a normami). Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2010 a. 110 s.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 121 - 167.Search in Google Scholar

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila - VUŽŇÁKOVÁ, Katarína: Dieťa a slovotvorba. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta 2009. 203 s.Search in Google Scholar

MIKULAJOVÁ, Marína: Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu. In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 29 - 66.Search in Google Scholar

MITROVÁ, Adela - SABOL, Ján - SLANČOVÁ, Daniela - ZIMMERMANN, Július: Realizácia suprasegmentálnych javov v reči orientovanej na dieťa. Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 1, s. 3 -17.Search in Google Scholar

OHNESORG, Karel: Fonetická studie o dětské řeči. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1948. 161 s.Search in Google Scholar

ONDRÁČKOVÁ, Zuzana: Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 2010. 249 s. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html Owens , Robert E.: Language development. An Introduction. 5. vydanie. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon 2004. 516 s.Search in Google Scholar

PAČESOVÁ, Jaroslava: The Development of vocabulary in the child. Brno: Univerzita J. E. Purkyně 1968. 258 s.Search in Google Scholar

PIAGET, Jean - INHELDEROVÁ, Bärbel: Psychologie dítěte. Praha: Portál 2001. 143 s.Search in Google Scholar

Průcha , Jan: Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada 2011. 199 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa - opis registra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1999. 278 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Úvod. Východiská výskumu detskej reči v slovenčine. In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008 a, s. 10 - 28.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Pragmatické funkcie vo vývine rečovej činnosti (v prvých osemnástich mesiacoch života dieťaťa). In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008 b, s. 67 - 120.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela - SOKOLOVÁ, Jana: Vzťah syntaxe a pragmatiky v ranom vývine detskej reči. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ed. R. Novák. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka s didaktikou 2012, s. 27 - 36.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Jana: Východiská výskumu vývinu ranej syntaxe. Referát na XIII. Mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka. Olomouc 7. - 9. května 2012 (v tlači).Search in Google Scholar

SZAGUNOVÁ, Gizela: Učíme sa slová materinského jazyka. Ontogenetické osvojovanie slovnej zásoby. In: Úvahy o slove. Základy lingvistiky. Eds. J. Dittmann - C. Schmidtová. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2011, s. 325 - 347.Search in Google Scholar

Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008. 355 s.Search in Google Scholar

TOMASELLO, Michael: Cognitive linguistics and first language acquisition. In: The Oxford handbook of cognitive linguistics. Eds. D. Geeraerts - H. Cuyckens. Oxford: Oxford University Press 2010, s. 1092 - 1112.10.1093/oxfordhb/9780199738632.013.0041Search in Google Scholar

VAŇKOVÁ, Irena - NEBESKÁ, Iva - SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie - ŠLÉDROVÁ, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2005. 343 s.Search in Google Scholar

VAŇKOVÁ, Irena: Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2007. 312 s. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo