1. bookVolume 74 (2013): Issue 2 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period

Published Online: 15 Jun 2013
Page range: 137 - 148
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The bad economic situation for agro-forest farms in Poland during the interwar period was caused by war damage, a global economic crisis, crop failure, indebtedness prior to World War I, and by tribute payments towards rebuilding the country. Although the timber harvest was substantial, farm owners were forced to take loans. In 1938, the debt level of agro-forest farms accounted for 18 per cent of their total value. The average debt level for this period oscillated between 9.8 and 126.0 PLN/ha-1. The assistance programme implemented by the government provided for a reduction in the interest rate of loans, particularly for farms with an area up to 300 ha.

Keywords

Barański W. 1928. Kwestja drzewna w Polsce. Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich, Warszawa, p. 1-196.Search in Google Scholar

Broda J. 1999. Lasy wielkiej i średniej własności ziemskiej w okresie międzywojennym - ich udział powierzchniowy, uwarunkowania gospodarcze i ustawodawstwo, eksploatacja i stopień uprzemysłowienia oraz rola w ekonomice gospodarstw obszarniczych, Maszynopis, Poznań, p. 1-15.Search in Google Scholar

Broda J. 2000. Historia leśnictwa w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Warszawa, p. 1-368.Search in Google Scholar

Carliński L., Mikołajczyk S. 1938. O racjonalne uporządkowanie długów rolniczych. Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w Toruniu i Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Poznaniu, p. 1-15.Search in Google Scholar

Czarnecki J. 1927. Dochodowość lasów państwowych. Kwartalnik statystyczny GUS, 4: 800 - 801.Search in Google Scholar

Ihnatowicz S. 1928. Budżet Ministerstwa Rolnictwa na r. 1928/29. Drzewo Polskie, 10: 1-156. Mały rocznik statystyczny GUS 1928, Wyd. GUS, s. 1-87. Mały rocznik statystyczny GUS 1938, Wyd. GUS, s. 1-406. Mały rocznik statystyczny GUS 1939, Wyd. GUS, s. 1-424.Search in Google Scholar

Miklaszewski J. 1928. Lasy i leśnictwo w Polsce, t. 1, Warszawa, p. 72/73, 112/113,Search in Google Scholar

Molenda T. 1960. Badania nad ekonomiką i polityką polskich lasów państwowych w latach 1920-1939. Folia Forestalia Polonica, Ser. A, 3: 3-211.Search in Google Scholar

Molenda T. 1965. Dwa dwudziestolecia polskiego leśnictwa. in: Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w PRL. Materiały z sesji naukowej Polskiego Tow. Leśnego w Zielonej Górze dnia 26 IX 1964 r. Warszawa, p. 1-29.Search in Google Scholar

Orlikowski S. 1938. Aktualne zagadnienia kredytu rolnego. Rolnictwo, 6 (Wyd. Tow. Oświaty Rolniczej, Warszawa): 15-27.Search in Google Scholar

Rocznik statystyczny. 1936. Wyd. GUS. Warszawa, s. 1-310,Search in Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1935. Wyd. GUS, Warszawa, p. 1-278.Search in Google Scholar

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 1927. Wyd. GUS. Warszawa, p. 1-156.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Dz. U. R.P nr 10 z 1933 r., poz. 66 i nr 24 z 1933 r., poz. 204.Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie (status as at December 31 1938). 1939. Wyd. TKZ w Warszawie, p. 1-135.Search in Google Scholar

Symonowicz S. 1936. Zadłużenie większych gospodarstw rolnych woj. wileńskiego i nowogródzkiego. RocznikNauk Rolniczych i Leśnych, 40: 239-256.Search in Google Scholar

Zając S., Broda J., Kwiecień R. 1999. Stan majątków ziemskich w okresie przedwojennym. Maszynopis - dokumentacja IBL. Warszawa, p. 1-62.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo