1. bookVolume 18 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The risk identification and assesment on the example of companies from the automotive industry in Poland

Published Online: 11 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 89 - 99
Received: 10 Oct 2022
Accepted: 18 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Agarwal, R. & Ansell, J. (2016). Strategic Change in Enterprise Risk Management. Strategic Change-briefings in Entrepreneurial Finance, 25(4)m 427-439. doi: 10.1002/jsc.2072.10.1002/jsc.2072 Search in Google Scholar

Alhawari, S., Karadsheh L., Talet, A.N. & Mansour, E.M. (2012). Knowledge-Based Risk Management framework for Information Technology project. International Journal of Information Management 32, 50–65.10.1016/j.ijinfomgt.2011.07.002 Search in Google Scholar

Creswell, J.W. (2009). Editorial: Mapping the Field of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 3(2), 95–108.10.1177/1558689808330883 Search in Google Scholar

Czekaj, J. & Dresler, Z. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Czernyszewicz, E. (2018). Aspekty, podejścia, narzędzia i techniki stosowane w ocenie ryzyka. In: E. Czernyszewicz, E. Kołodziej (Ed.), Jakość i zarządzanie w agrobiznesie. Wybrane aspekty (pp. 19-42). Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Search in Google Scholar

Dias, G.C., de Oliveira, U.R., Lima, G.B.A. & Fernandes, V.A. (2021). Risk Management in the Import/Export Process of an Automobile Company: A Contribution for Supply Chain Sustainability. Sustainability, 13(11), 6049-6055. https://doi.org/10.3390/su13116049.10.3390/su13116049 Search in Google Scholar

Eastburn, R.W. & Sharland, A. (2017). Risk Management and Managerial Mindset. Journal of Risk Finance 18(3), 21–47.10.1108/JRF-09-2016-0114 Search in Google Scholar

Gurtu, A. & Johny, J. (2021). Supply Chain Risk Management: Literature Review. Risks, 9(1), 16-25. doi:10.3390/risks9010016.10.3390/risks9010016 Search in Google Scholar

Institute the Risk Management, https://www.theirm.org (Accessed: 25.04.2022). Search in Google Scholar

ISO 2009, ISO Guide 73:2009—Risk Management—Vocabulary, International Organization for Standardization, Geneva. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en (Accessed: 17.02.2022). Search in Google Scholar

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Jajuga, K. (2009). Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem. In: K. Jajuga (Ed.), Zarządzanie ryzykiem (pp. 13-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Janusz, B. (2018). Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo ODDiK. Search in Google Scholar

Johns, R. (2010). Likert Items and Scales. Survey Question Bank: Methods Fact Sheet, 17(3), 1–7. Retrieved from: https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.597637!/file/likertfactsheet.pdf (Accessed: 15.04.2022). Search in Google Scholar

Kaczmarek, T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Key Risk Indicators. (2010). Institute of Operational Risk Operational Risk Sound. Practise Guidance. Retrieved from: https://www.ior-institute.org/public/IORKRIGuidanceNov2010.pdf, (Accessed: 20.04.2022). Search in Google Scholar

Kliber, P. (2016). A Puzzle of Excessive Equity Risk Premium and the Case of Poland. Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 12(1), 6-15. DOI: 10.14636/1734-039X_12_1_001.10.1515/fiqf-2016-0131 Search in Google Scholar

Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Boston and New York: Houghton Mifflin. Search in Google Scholar

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF, poz. 56). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/standardy-i-wytyczne-kontrola-zarzadcza (Accessed: 17.04.2022). Search in Google Scholar

Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: C.H. Beck. Search in Google Scholar

McShane, M. (2018). Enterprise Risk Management: History and a Design Science Proposal. The Journal of Risk Finance, 19(2), 137-153 (Accessed: 17.04.2022).10.1108/JRF-03-2017-0048 Search in Google Scholar

Miller, P. (2011). Systemowe Zarządzanie Jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Nocco, B.W. & Stulz, R.M. (2006). Enterprise Risk Management: Theory and Practice. Journal of Applied Corporate Finance, 18(4), 8-20. doi:10.1111/j.1745-6622.2006.00106.x.10.1111/j.1745-6622.2006.00106.x Search in Google Scholar

Nowicki, M. (2015). SWOT. In: K. Szymańska (Ed.), Kompendium Metod i Technik Zarządzania. Technika i Ćwiczenia (325 – 354). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business. Search in Google Scholar

Radomska, J. (2016). Inkoherencja relacji pomiędzy ryzykiem strategicznym a operacyjnym w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444/2016, 400-405. Search in Google Scholar

Rowe, D. (2003). The operational Risk Pyramid, Risk Magazine, 47(2), 47-48. Available online: http://davidmrowe.com/publications/Risk%20Magazine/200308%20The%20Operational%20Risk%20Pyramid.pdf (Accessed: 20.04.2022). Search in Google Scholar

Sinkey, J.F. (1998). Commercial Bank Financial Management. New York: Prentice Hall. Search in Google Scholar

Snowdon, B., Vane, H. & Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii, translated by A. Szeworski, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Srinivas, K. (2019). Process of Risk Management, In: A. G. Hessami (ed.), Perspectives on Risk, Assessment and Management Paradigms, Intech Open, London. 10.5772/intechopen.80804.10.5772/intechopen.80804 Search in Google Scholar

Stawiarska, E., Szwajca, D., Matusek, M. & Wolniak, R. (2021). Diagnosis of the Maturity Level of Implementing Industry 4.0 Solutions in Selected Functional Areas of Management of Automotive Companies in Poland. Sustainability, 13(9), 4867, https://doi.org/10.3390/su13094867.10.3390/su13094867 Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2016). Metodologia zarządzania—od fundamentalizmu do pluralizmu. In: W. Czakon (Ed.), Podstawy Metodologii Badań w Naukach o Zarzadzaniu (pp. 28-48). Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. Search in Google Scholar

Tchankova, L. (2002). Risk Identification – Basic Stage in Risk Management. Environmental Management and Health, 13(3), 290-297. https://doi.org/10.1108/09566160210431088.10.1108/09566160210431088 Search in Google Scholar

Tyszka, T. & Zaleśkiewicz, T. (2001). Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

Willet, A.H. (1995). The Economic Theory of Risk Insurance, Philadelphia: The University of Pennsylvania Press. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD