1. bookVolume 13 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Cross-Border Ukrainian–Polish Cooperation in the Sphere of Tourism

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 13 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 271 - 283
Received: 01 Jun 2020
Accepted: 01 Jul 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Beydyk, O.O. (2002). Rozvytok ponyatiyno-terminologichnogo aparatu rekreatsiynoyi geographiyi ta geographiyi turyzmu [Development of conceptual and terminological apparatus of recreational and tourism geography]. In V. E. Tsybuh (Ed.), Turyzm u XXI stolitti: Globalni tendentsiyi i regionalni osoblyvosti [Tourism in the 21st century: Global trends and regional features] (pp. 479-485). Kyiv: Znannya.Search in Google Scholar

2. Bilanyuk, O.P. (2012). Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrayinsko-polskyh vidnosynah [Current condition and prospects of the development of international tourism in Ukrainian-Polish relations]. Ekonomika, Upravlinnya, Innovatsiyi, 2(8). Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/bilanjuk.htmSearch in Google Scholar

3. Bozhuk, T.I., Buchko, Z.I. (2018). Cross-border Ukrainian-Hungarian cooperation in the sphere of tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(1), 35-42. https://doi.org/10.15421/11182810.15421/111828Search in Google Scholar

4. Buchko, Z. (2015). Geografichni aspekty transkordonnogo turyzmu v konteksti yevrointegratsiyi Ukrayiny [Geographic aspects of cross-border tourism in the context of Ukraine’s European integration]. In Turyzm yak priorytetnyj napryam sotsialno-ekonomichnogo rozvytku regionu: Materialy Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi [Tourism as a priority area for the socio-economic development of the region: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference] (pp. 370-372). Chernivtsi.Search in Google Scholar

5. Buchko, Z., Melenko, Y. (2015a). Pokaznyky transkordonnogo turyzmu Ukrayiny ta Polschi [Cross-border tourism indicators of Ukraine and Poland]. Geographia, 762-763, 127-134. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2015_762-763_24Search in Google Scholar

6. Buchko, Z., Melenko, Y. (2015b). Problemy mizhkulturnoyi komunikatsiyi v transkordonnomu turyzmi na prykladi Ukrayiny ta Polshchi [Problems of intercultural communication in cross-border tourism on the example of Ukraine and Poland]. Karpatskyj kraj. Naukovi studiyi z istoriyi, kultury, turyzmu, 1-2, 212-217. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2015_1-2_29Search in Google Scholar

7. Buchko, Z. I. (2018). Cross-border tourism in Bukovina. Scientific Review of Physical Culture, 8(1), 37-42. Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-8/Issue-1/5.aspx. Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-8/Issue-1/5.aspxSearch in Google Scholar

8. Buczek-Kowalik, M., Mitura, T. (2018). Cross-border cooperation of the Polish-Slovak borderland – examples of joint tourism initiatives. Folia Geographica, 60 (2), 62-82. Source: http://www.foliageographica.sk/public/media/30291/520-CROSS-BORDER%20COOPERATION%20ON%20THE%20POLISH-SLOVAK%20BORDERLAND-EXAMPLES%20OF%20JOINT%20TOURISM%20INITIATIVES.pdfSearch in Google Scholar

9. Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020. (2020). Retrieved March 12, 2020, from https://www.pbu2020.eu/enSearch in Google Scholar

10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (DSSU) [State statistics service of Ukraine (SSSU)]. (2020). Retrieved March 12, 2020, from http://www.ukrstat.gov.uaSearch in Google Scholar

11. Dubovych, E. A., Vasylenko, T. P., Vychka, O.V. (2005). Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku ukrayinsko-polskogo transkordonnogo spivrobitnytstva u galuzi turyzmu [Features and prospects of development of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk NLTU Ukrayiny, 15 (7), 274-278. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/dubovych.htmSearch in Google Scholar

12. Gryshko, R.O. (2011). Rol transkordonnogo spivrobitnytsva u rozvytku ukrayinsko-polskyh vidnosyn v galuzi turyzmu [The role of cross-border cooperation in the development of Ukrainian-Polish relations in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk Instytutu Mizhnarodnyh Vidnosyn NAU. Seriya: Ekonomika, pravo, politologiya, turyzm: Zbirnyk Naukovyh Stattej, 4(2), 115-120. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/download/3291/3246Search in Google Scholar

13. Javkin, V.G., Rudenko, V.P., Andrejchuk, W.M., Korol, O.D., Hohmut, Z., Palamaryuk, M.Y., Yachnyuk, M.O., Kilinska, K.J., Pytel, S. (2010). Geographichni aspekty rozvytku turyzmu na prykladi Ukrayiny ta Polshchi: Monographiya [Geographic aspects of tourism development in the example of Ukraine and Poland: Monograph]. Chernivtsi: Chernivtsi National University.Search in Google Scholar

14. Korol, O.D. (2009). Porivnialnyi analiz rozvytku mizhnarodnoho (inozemnoho) turyzmu v Ukraini ta Polshchi [Comparative analysis of the development of international (foreign) tourism in Ukraine and Poland]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 188-199.Search in Google Scholar

15. Krätke, S. (2002). Cross-Border Cooperation and Regional Development in the German-Polish Border Area. In: M. Perkmann, N.L. Sum (eds) Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230596092_610.1057/9780230596092_6Search in Google Scholar

16. Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2017). Rozvytok transkordonnogo spivrobitnytstva: Naukovo-analitychna dopovid [Development of cross-border cooperation: Scientific and analytical report]. Lviv, Ukraine.Search in Google Scholar

17. Kuzyk, S., Lytvyn, D. (2012). Istoryko-kulturni resursy ukrayinsko-polskogo prykordonnya ta osoblyvosti yih vykorystannya dlya turystychnyh tsiley [Historical and cultural resources of the Ukrainian-Polish border regions and peculiarities of their use for tourist purposes]. Ukrayina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 21, 475-482. Source: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73601Search in Google Scholar

18. Malska, M., Bilaniuk, O. (2012). Priorytety rozvytku turyzmu u polsko-ukrainskykh vidnosynakh [Priorities for the development of tourism in Polish-Ukrainian visions]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny, 29, 138-142.Search in Google Scholar

19. Miszczuk, A. (2002). Pogranicze polsko-ukraińskie a polityka zagraniczna III RP [Polish-Ukrainian borderland and foreign policy of the Third Polish Republic]. In R. Stemplowski, A. Żelazo (Eds.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u porogu XXI wieku [Polish borderlands and foreign policy in the midst of the 21st century] (pp. 263-280). Warsaw, Poland: Instytut Spraw Międzynarodowych.Search in Google Scholar

20. Polsko-Ukrayinska Strategiya Spivrobitnytstva na 2007-2015 r. [ Polish-Ukrainian Cooperation Strategy for 2007-2015]. Source: http://ekosphera.org/faily/dokumenty-faily/polskoukrainska-stratehiia-transkordonnoho-spivrobitnytstva-na-20072015-roky/Search in Google Scholar

21. Studzieniecki, T., Palmowski, T., Korneevetsc, V. (2016). The system of cross-border tourism in the Polish-Russia borderland. Procedia Economics and Finance, 39, 545-552. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30298-210.1016/S2212-5671(16)30298-2Search in Google Scholar

22. Studzieniecki, T., Spiriajevas, E. (2019). Cross-Border Tourist Destinations In Europe - Genesis, Essence And Promotion. Proceedings of Varazdin 46th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Sustainable Tourist Destinations”, 341-354,Varazdin 2019.Search in Google Scholar

23. Turystyka w 2012 r. [Tourism in 2012] (2013). Retrieved from https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_turystyka_w_2012.pdfSearch in Google Scholar

24. Turystyka w 2019 r. [Tourism in 2019] (2020). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/Search in Google Scholar

25. Zychon, K. (2004). Kulturowe uwarunkowania i wspolpraca transgraniczna Polski z Ukraine [Cultural conditions and cross-border cooperation between Poland and Ukraine]. In: V. J. Lazhnik, & S. V. Fedonyuk (Eds.), Yevropeyski integratsiyni protsesy I transkordonne spivrobitnytstvo: Mizhnarodni vidnosyny, ekonomika polityka, geographiya, istoriya, pravo: Tezy dopovidej II Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi Studentiv, Aspirantiv i Molodyh Naukovtsiv [European integration processes and cross-border cooperation: International relations, economics, politics, geography, history, law: Proceedings of the Second International Research-Practical Conference of undergraduate students, graduate students, and early-career scientists] (pp. 162-164). Vezha publishing, Lutsk, Ukraine.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo