1. bookVolume 24 (2020): Issue 1 (June 2020)
    CONTACT NETWORKS IN THE EASTERN AND SOUTH-EASTERN PERIPHERIES OF THE FUNNEL BEAKER CULTURE, 3700–3200 BC
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Pottery of Pikutkowo Type in the Funnel Beaker Culture: Characteristics, Dispersion and Context

Published Online: 21 Feb 2021
Page range: 220 - 245
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article discusses the current state of knowledge concerning the set of specific pottery characteristics of the Funnel Beaker culture that constitutes the so-called Pikutkowo stylistics. It is especially strongly represented in Kujawy, where the changes in the Pikutkowo set of characteristics define Phases IIIB and IIIB-C dated to 3700-3200 BC. Already in 3700/3650-3500 BC, Pikutkowo pottery appears not only on the Polish Lowland (including Wielkopolska and central Poland as well as the Chełmno Land and Gostynin Lake District), but also on the old Uplands in the upper Vistula basin. The latest data indicate that at the same time Pikutkowo characteristics are also present in Funnel Beaker assemblages from the Subcarpathian foothills and upper Dniester area. It is argued that this wide distribution delimits the Pikutkowo stylistics space, which was a zone of active circulation of cultural patterns within the Funnel Beaker culture. The culture-forming potential of this zone is best seen in the increased transfer of one of the key technological innovations of the Eneolithic, i.e. copper (including arsenic copper) use and processing.

Keywords

Adamczak K., Kowalski Ł., Bojarski J., Weinkauf M., Garbacz-Klempka A.Search in Google Scholar

2015 Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne 67: 199-219.Search in Google Scholar

Bronicki A., Kadrow S., Zakościelna A.Search in Google Scholar

2003 Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. Baltic-Pontic Studies 12: 22-66.Search in Google Scholar

Budziszewski J.Search in Google Scholar

2000 Flint working of the south-eastern group of the Funnel Beaker culture exemplary reception of Chalcolithic: socio-economic patterns of the Pontic zone. Baltic-Pontic Studies 9: 256-281.Search in Google Scholar

Bukowska-Gedigowa J.Search in Google Scholar

1975 Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry. Przegląd Archeo- logiczny 23: 83-186.Search in Google Scholar

Černych E.N.Search in Google Scholar

1977 O europejskiej strefie circumpontyjskiej prowincji metalurgicznej. Acta Archaeologica Carpathica 17: 29-53.Search in Google Scholar

Chernykh E.N.Search in Google Scholar

1992 Ancient Metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. Cambridge.Search in Google Scholar

Chmielewski T.J.Search in Google Scholar

2015 Znaleziska ceramiczne. Wytwórczość ceramiki i jej codzienne użytkowanie. In: T.J. Chmielewski, E. Mitrus (Eds) Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie / Pliszczyn. Eneolithic settlement complex in the Lublin region. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 5, 61-106. Pękowice – Wrocław.Search in Google Scholar

Chmielewski W.Search in Google Scholar

1952 Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. Łódź.Search in Google Scholar

Czebreszuk J., Kośko A.Search in Google Scholar

2000 Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych/kultury ceramiki sznurowej (faza klasyczna). In: A. Kośko (Ed.) Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Vol. III. Kujawy. Part 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 – 1400/1300 przed Chr., 331-345. Poznań.Search in Google Scholar

Czerniak L.Search in Google Scholar

1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. Poznań.Search in Google Scholar

Czerniak L., Kośko A.Search in Google Scholar

1993 Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Źródła do studiów na prahistorią Kujaw 11. Poznań.Search in Google Scholar

Czopek S., Kadrow S.Search in Google Scholar

1987 Osada kultury pucharów lejkowatych w Białobrzegach, st. 5, woj. Rzeszów. Sprawozdania Archeologiczne 38: 73-88.Search in Google Scholar

Diachenko A., Harper T.K.Search in Google Scholar

2016 The Absolute Chronology of Late Tripolye Sites: a Regional Approach. Sprawozdania Archeologiczne 68: 81-108.Search in Google Scholar

Gabałówna L.Search in Google Scholar

1959 Badania archeologiczne w Radziejowie Kujawskim na st. 4 w 1956 i 1957 r. Sprawozdania Archeologiczne 7: 9-24.Search in Google Scholar

1968 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sarnowie, pow. Włocławek, przeprowadzonych w r. 1967 na stanowiskach 1 i 1A. Prace i Materia-ły Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeo- logiczna 15: 135-147.Search in Google Scholar

1970 Wyniki analizy C14 węgli drzewnych z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Sarnowie – z grobowca 8 i niektóre problemy z nimi związane (informacja wstępna). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 17: 77-91.Search in Google Scholar

1971 Z najnowszej problematyki neolitu kujawskiego. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 18: 247-252.Search in Google Scholar

Grygiel R.Search in Google Scholar

2016 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Vol. III. Środkowy i późny neolit. Kultura pucharów lejkowatych / The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region. Vol. III. Middle and Late Neolithic. The Funnel Beaker Culture. Łódź.Search in Google Scholar

2018 The Funnel Beaker culture in the Brześć Kujawski and Osłonki Region (Kuyavia). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 47 (2016-2017): 177-201.Search in Google Scholar

Gumiński W.Search in Google Scholar

1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.Search in Google Scholar

Hansen S.Search in Google Scholar

2011 Technische und soziale Innovationen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v.Chr. In: S. Hansen, J. Müller (Eds) Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000+1500 v.Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Archäologie in Eurasien 24, 153-191. Berlin.Search in Google Scholar

Hensel Z.Search in Google Scholar

1988 Z badań nad produkcją brązu na Kujawach. Analizy wprowadzające. In: A. Cofta-Broniewska (Ed.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy. Studia i materiały do dziejów Kujaw 2, 219-228. Inowrocław.Search in Google Scholar

Horvath T.Search in Google Scholar

2018 Ózd csodálatos földje. A Baden-kultúra Ózd-Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon/The Marvelous Land of Ózd. The Ózd-Piliny Variant of the Baden Culture in North-Eastern Hungary. Budapest.Search in Google Scholar

Jażdżewski K.Search in Google Scholar

1936 Kultura puharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Poznań.Search in Google Scholar

1961 Kultura pucharów lejkowatych (Rozważania na temat jej genezy i systematyki). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 6: 73-100.Search in Google Scholar

Kaczmarek J., Prinke D., Szmyt M.Search in Google Scholar

2009 Pustynia lubońska czyli pułapka na archeologów. Fontes Archaeologici Posnanienses 45: 93-119.Search in Google Scholar

Kadrow S.Search in Google Scholar

2007 Kontakty kultur środkowoeuropejskich ze środowiskiem kulturowym na terenach Ukrainy we wczesnym neolicie – wybrane zagadnienia. In: M. Gierlach, L. Bakalarska (Eds) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28.X.2005 r.), 250-269. Warszawa.Search in Google Scholar

2010 Antropopresja, neodarwinizm, globalne zmiany klimatyczne i teoria ewolucji społecznej Habermasa. In: S. Czopek, S. Kadrow (Eds) Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblate, 61-90. Rzeszów.Search in Google Scholar

2011 Confrontation of Social Strategies? – Danubian Fortified Settlements and the Funnel Beaker Monuments in SE Poland. In: M. Furholt, F. Lüth, J. Müller (Eds) Megaliths and Identities. 3rd European Megalithic Studies Group Meeting 13th-15th of May 2010 at Kiel University. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 1, 185-198. Bonn.Search in Google Scholar

Klochko V.I.Search in Google Scholar

2017 Yamnaya Culture Hoard of Metal Objects, Ivanivka, Lower Murafa: Autogenenesis of “Dniester Copper/Bronze Metallurgy”. Baltic-Pontic Studies 22: 226-245.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Klochko L.Search in Google Scholar

2013 Complex of metal goods between the Vistula and Dnieper rivers at the turn of the 4th/3rd to the 3rd millennium BC. Concept of the Carpathian – Volhynia „Willow Leaf” Metallurgy Centre. Baltic-Pontic Studies 18: 39-71.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A.Search in Google Scholar

in print Koncepcja impulsów subkarpacko-podolsko-wołyńskich w ocenie procesów prologu metalurgii wśród społeczeństw obszaru zachodniej części bałtycko-pontyjskiego międzymorza. Zarys problematyki aktualnych dyskusji. In: M. Dębiec, T. Saile (Eds) A planitiebus usque ad montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagesimo quinto oblata. Rzeszów.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Manychev V.I., Kvasnitsa V.K., Kozak S.A., Demchenko L.V., Sokhatskiy M.P.Search in Google Scholar

2000 Issues concerning Tripolye metallurgy and the virgin copper of Volhynia. Baltic-Pontic Studies 9: 168-186.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Manichev V.I., Kompanec G.S., Kovalchuk M.S.Search in Google Scholar

2003 Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia 10/11 (2002/2003): 47-77.Search in Google Scholar

Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K.Search in Google Scholar

1965 Pradzieje Polski. 2nd edition corrected and completed. Wrocław – Warszawa – Kraków.Search in Google Scholar

Kośko A.Search in Google Scholar

1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań.Search in Google Scholar

1988 Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz, stanowisko 1. Inowrocław.Search in Google Scholar

2006 Ceramika kultury pucharów lejkowatych. In A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. I. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej I, 139-194. Poznań.Search in Google Scholar

Kośko A., Przybył A.Search in Google Scholar

2004 Kultura pucharów lejkowatych. In: J. Bednarczyk, A. Kośko (Eds) Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno – Włocławek i Mogilno – Wydartowo, 235-314. Poznań.Search in Google Scholar

Kośko A., Szmyt M.Search in Google Scholar

2006 Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. I. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej I. Poznań.Search in Google Scholar

2007a Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. II. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej II. Poznań.Search in Google Scholar

2007b Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. III. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej III. Poznań.Search in Google Scholar

2014 Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. IV. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej IV. Poznań.Search in Google Scholar

2015 Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Vol. V. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej V. Poznań.Search in Google Scholar

2019 Pottery of Pikutkowo stylistics and processes of eneolithisation of “megalithic cultures” in the 4th millennium BC. Archaeologia Polona 57: 47-62. DOI: 10.23858/APa57.2019.004Search in Google Scholar

Kośko A., Szmyt M. (Eds)Search in Google Scholar

2010 “Cord” Ornaments on Pottery in the Vistula and Dnieper Interfluvial Region: 5th – 4th Mill. BC. Baltic-Pontic Studies 15.Search in Google Scholar

Kośko A., Żurkiewicz D.Search in Google Scholar

2016 Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych. In: M. Szmyt (Ed.) Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej VI, 125-156. Poznań.Search in Google Scholar

Kowalczyk J.Search in Google Scholar

1969 Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 36 (1): 3-69.Search in Google Scholar

Kowalewska-Marszałek H., Duday H., Pyżuk M.Search in Google Scholar

2006 Kichary Nowe: „Megalityczne” konstrukcje grobowe w świetle badań archeologicznych i antropologicznych. In: J. Libera, K. Tunia (Eds) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 341-360. Lublin–Kraków.Search in Google Scholar

Kowalski Ł., Adamczak K., Garbacz-Klempka A.Search in Google Scholar

2017 Wyniki analiz metaloznawczych sztabki miedzianej ze Skołoszowa, stanowisko 31, pow. jarosławski, woj. podkarpackie. In: M. Rybicka (Ed.) Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski, w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego, 105-111. Rzeszów.Search in Google Scholar

Kowalski Ł., Krzyszowski A., Adamczak K., Garbacz-Klempka A.Search in Google Scholar

2016 Wyniki badań archeometalurgicznych tzw. siekiery z dawnej miejscowości Antoniny, pow. chodzieski. Fontes Archaeologici Posnanienses 52: 175-205.Search in Google Scholar

Kowalski Ł., Adamczak K., Garbacz-Klempka A., Degryse P., Stos-Gale Z., Kozicka M., Chudziak W., Krzyszowski A., Jedynak A.Search in Google Scholar

2019 Back to the Eneolithic: Exploring the Rudki-type ornaments from Poland. Archaeological and Anthropological Sciences 11: 4355-4377. DOI: 10.1007/s12520-019-00825-4Search in Google Scholar

Koziorowska L.Search in Google Scholar

2006 Jakościowa analiza składu chemicznego pozostałości materiałowych – osadów znajdujących się w przedmiotach pochodzących z Ćmielowa (nr inw. PMA II/3135) i Złotej „Nad Wawrem” (nr inw. PMA II/7699). In: J. Libera, K. Tunia (Eds) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 195-196. Lublin – Kraków.Search in Google Scholar

Kruk J., Milisauskas S.Search in Google Scholar

1981 Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26: 65-114.Search in Google Scholar

1983 Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28 (2): 257-320Search in Google Scholar

1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków.Search in Google Scholar

2018 Bronocice. The Chronology and Development of a Neolithic Settlement of the Fourth Millennium BC. Kraków.Search in Google Scholar

Kruk J., Milisauskas S., Włodarczak P.Search in Google Scholar

2018 Real Time. Radiocarbon Dates and Bayesian Analysis of the Neolithic Settlement at Bronocice, Fourth Millennium BC. Kraków.Search in Google Scholar

Kukawka S.Search in Google Scholar

1991 Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych. Toruń.Search in Google Scholar

1997 Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego. Społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e. Toruń.Search in Google Scholar

Libera J., Zakościelna A.Search in Google Scholar

2011 Cyrkulacja krzemienia wołyńskiego w okresie neolitu i we wczesnej epoce brązu na ziemiach polskich. In: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (Eds) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki Międzymorza IV – I tys. przed Chr. Archaeologia Bimaris – Dyskusje 4, 83–115. Poznań.Search in Google Scholar

Łęczycki S.Search in Google Scholar

2004 Kietrz, Bytyń, Szczecin-Śmierdnica. Einige Anmerkungen zur Kulturgehörigkeit des Hortfundes von Bytyń. Sprawozdania Archeologiczne 56: 33-77.Search in Google Scholar

Medunová-Benešová A.Search in Google Scholar

1981 Jevišovice – Starý Zámek, Schicht C2, C1, C. Katalog der Funde. Fontes Archaeologiae Moravice 13. Brno.Search in Google Scholar

Midgley M.Search in Google Scholar

1992 TRB Culture. The First Farmers of the North European Plain. Edinburgh.Search in Google Scholar

Niesiołowska E.Search in Google Scholar

1967 Materiały neolityczne ze stanowiska 6 w Pikutkowie, pow. Włocławek. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 14: 79-144.Search in Google Scholar

Nowak M.Search in Google Scholar

1996 Ceramika kultury pucharów lejkowatych w Kawczycach. Kraków.Search in Google Scholar

2001 Osadnicze i socjo-polityczne modele południowo-wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych. In: J.K. Kozłowski, E. Neustupný (Eds) Archeologia przestrzeni. Metody i wyniki badań struktur osadniczych w dorzeczach górnej Łaby i Wisły, 127-152. Kraków.Search in Google Scholar

2009 Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków.Search in Google Scholar

Papiernik P., Wicha J., Płaza K.D.Search in Google Scholar

2018 Excavations of the Kuyavian megalithic long barrow no.2 of the Funnel Beaker culture, situated on site no. 1 at Gaj, commune of Izbica Kujawska, province of Kuyavia-Pomerania. Prace i Materiały Muzeum Archeo- logicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 47 (2016-2017): 443-456.Search in Google Scholar

Pelisiak A.Search in Google Scholar

2003 Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim. Rzeszów.Search in Google Scholar

Pleslová-Štiková E.Search in Google Scholar

1985 Makotřasy: A TRB Site in Bohemia. Fontes Archaeologici Pragenses 17. Pragae.Search in Google Scholar

1987 Die kulturelle Entwicklung und die Periodisierung der TRB in Böhmen: die neueren Ergebnisse. In: T. Wiślański (Ed.) Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, 397-418. Toruń.Search in Google Scholar

Przybyła M.M., Tunia K.Search in Google Scholar

2013 Investigations in 2012 of the southern part of the Funnel Beaker culture temenos at Słonowice near the Małoszówka river. Fourth report. In: S. Kadrow, P. Włodarczak (Eds) Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11, 139-161. Rzeszów – Bonn.Search in Google Scholar

Rybicka M.Search in Google Scholar

2004 Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka. Łęczyca.Search in Google Scholar

2017 Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia. Collection Archaeologica Ressoviensis 37. Rzeszów.Search in Google Scholar

Rzepecki S.Search in Google Scholar

2004 Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań.Search in Google Scholar

2014 Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy. Łódź.Search in Google Scholar

2015 Wilkostowo 23/24. A Neolithic Settlement in Kuyavia, Poland c. 3500 BC. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 15. Kraków – Bonn.Search in Google Scholar

Rzepecki S., Golańska M.Search in Google Scholar

2015 Ceramika kultury pucharów lejkowatych z badań realizowanych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na liniach dróg i autostrad. Raport 10: 43-62.Search in Google Scholar

Szmyt M.Search in Google Scholar

1992 Łojewo, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, stan. 35. Osada z fazy wczesnowióreckiej kultury pucharów lejkowatych. Z badań nad genezą i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Sprawozdania Archeologiczne 44: 49-98.Search in Google Scholar

2017 Collective graves, flint axes and cows. The people of Globular Amphora culture on the Vistula and Odra. In: P. Urbańczyk, P. Włodarczak (Eds) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Vol. 2. 5500-2000 BC, 211-273. Warszawa.Search in Google Scholar

Szpunar A.Search in Google Scholar

1987 Die Beile in Polen I. Prähistorische Bronzefunde IX, 16. München.Search in Google Scholar

Šmid M.Search in Google Scholar

2017 Nȧlevkovité pohȧry na Moravě. Pravěk. Supplementum 33. Brno.Search in Google Scholar

Vajsov I.Search in Google Scholar

1993 Die frühesten Metalldolche Südost- und Mitteleuropas. Praehistorische Zeitschrift 68 (1), 103-145.Search in Google Scholar

Wierzbicki J.Search in Google Scholar

2013 Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty. Poznań.Search in Google Scholar

Wiślański T.Search in Google Scholar

1979 Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In: W. Hensel, T. Wiślański (Eds) Prahistoria ziem polskich. II. Neolit, 165-260. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.Search in Google Scholar

Włodarczak P.Search in Google Scholar

2006 Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In: J. Libera, K. Tunia (Eds) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 27-66. Lublin – Kraków.Search in Google Scholar

Zastawny A.Search in Google Scholar

2008 The Baden and the Funnel Beaker-Baden Settlement in Lesser Poland. In: M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (Eds) The Baden Complex and the Outside World. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 4, 177-188. Kiel – Poznań – Kraków.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo