1. bookVolume 28 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

The Constitution of the Republic of Poland and confiscation of assets

Published Online: 11 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 28 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 269 - 280
Received: 17 Jul 2022
Accepted: 21 Sep 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Banaszak B., Jabłoński M., Komentarz do art. 46, (w:) J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. Search in Google Scholar

Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1995, Nr 15. Search in Google Scholar

Breczko A., Miruć A., Totalizujące praktyki we współczesnych demokracjach, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20B.10.15290/bsp.2016.20B.01 Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 127/39 z dnia 29.04.2014). Search in Google Scholar

Frankiewicz A., Konstytucyjna regulacja własności w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2009, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/27607/edition/34397?language=pl. Search in Google Scholar

Held V., The Public Interest and Individual Interests, New York, Basic Books 1970. Search in Google Scholar

Helios J., Własność w ujęciu filozoficznym i socjologicznym. Wybrane problemy, (w:) U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w prawie i gospodarce, Wrocław 2017. Search in Google Scholar

Ihlen Ø., Raknes K., Appeals to ‘the public interest’: How public relations and lobbying create a social license to operate, „Public Relations Review” 2020, vol. 46.10.1016/j.pubrev.2020.101976 Search in Google Scholar

Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003. Search in Google Scholar

Jarosz-Żukowska S., Wywłaszczenie faktyczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K Wójtowicz, Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław 2013. Search in Google Scholar

Jarosz-Żukowska S., Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, Wrocław 2016. Search in Google Scholar

Kamińska R., Czy w prawie rzymskim istniała instytucja wywłaszczenia? „Miscellanea Historico-Iuridica” 2018, t. XVII, z. 2.10.15290/mhi.2018.17.02.04 Search in Google Scholar

Kociołek-Pęksa A., Menkes J., Problematyka sankcji i countermeasures w prawie międzynarodowym publicznym – wymiar filozoficznoprawny, (w:) P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017. Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Search in Google Scholar

Lippman W., The Public Interest, (w:) idem, The Public Philosophy, Routledge, London 1956. Search in Google Scholar

Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

McHarg A., Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, „Modern Law Review” 1999, vol. 62, wyd. 5.10.1111/1468-2230.00231 Search in Google Scholar

Ochnio A.H., Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 12. Search in Google Scholar

Rozporzą dzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczą ce ś rodkó w ograniczają cych w zwią zku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z dnia 20.05.2006 ze zm.). Search in Google Scholar

Rozporzą dzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ś rodkó w ograniczają cych w odniesieniudodziałańpodważających integralnośćterytorialną,suwerennośćiniezależność Ukrainy lub im zagraż ają cych (Dz.Urz. UE L 078 z 17.03.201 4). Search in Google Scholar

Rozporzą dzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczą cego ś rodkó w ograniczają -cych w zwią zku z działaniami Rosji destabilizują cymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 078 z 17.03.2014). Search in Google Scholar

Sarnecki P., Komentarz do art. 46, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Siwik Z., Komentarz do art. 46, (w:) J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. Search in Google Scholar

Sroka T., Komentarz do art. 46, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. I: Komentarz, art. 1–86, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Trzcionka T., Sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/41491/trzcionka_sankcje_gospodarcze_w_polityce_zagranicznej_usa_2011.pdf?isAllowed=y&sequence=1. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 13, poz. 94. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 14, poz. 84). Search in Google Scholar

Wyroki TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98, OTK ZU Nr. 1/1999/2. Search in Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. akt P 20/03, https://ipo.trybunal.gov.pl. Search in Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt P 4/06, https://ipo.trybunal.gov.pl. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD