1. bookVolume 27 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The Right to Flat-Rate Compensation for an Employer’s Infringement of an Employee’s Economic Copyright

Published Online: 05 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 27 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 227 - 242
Received: 30 Nov 2021
Accepted: 25 Feb 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The issue of determining the amount of flat-rate compensation for an employer’s infringement of an employee’s copyright of their own work remains disputed, particularly in practice. It is a claim for payment of a sum of money corresponding to twice the remuneration that at the time of its investigation would have been due by way of consent to the use of the work by the rightholder. The article presents a problematic issue regarding the award of compensation to an employee who proves copyright infringement but who is not obliged to determine the type of damage or its extent, nor to prove the fault of the employer.

Keywords

Barta J., Markiewicz R., (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 12. Search in Google Scholar

Barta J., Chwalba J., Markiewicz R., Wasilewski P., Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Błeszyński J., Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 12. Search in Google Scholar

Czajkowska-Dąbrowska M., Odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich – rozwój czy degradacja?, „Studia Iuridica” 2016, z. 64. Search in Google Scholar

Drzewiecki A., (w:) E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2021, Legalis, komentarz do art. 79, pkt 57. Search in Google Scholar

Jaworski L., Twórczość pracownicza, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Jakubecki A., Strzępka J.A., Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Kaliński M., Czyny niedozwolone, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Kałużny T., Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporów, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19.10.15290/bsp.2015.19.10 Search in Google Scholar

Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red,), Experienta Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Machała W., Specyfika roszczeń odszkodowawczych z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica”2007, t. XLVII. Search in Google Scholar

Martyniak Ł., Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Ożegalska-Trybalska J., (w:) R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, Warszawa 2021, komentarz do art. 12. Search in Google Scholar

Sołtysiński S., Nowicka A., Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Warszawa 2006. Search in Google Scholar

Tischner A., Targosz T., Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, z. 97. Search in Google Scholar

Żerański P., Granica rygoryzmu roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 8. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo