1. bookVolume 27 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Opposition to a Final Decision on the Granting of a Patent or other Exclusive Rights After Changes in Industrial Property Law

Published Online: 05 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 27 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 25 - 36
Received: 01 Nov 2021
Accepted: 31 Jan 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The aim of this article is primarily to analyse the norms of the opposition procedure to a final decision on granting a patent, a utility-model protection right or a registration right, contained in Art. 246–247 of the Industrial Property Law (IPL), taking into account both the provisions of substantive and procedural law as well as legal effects resulting from the adopted normative solutions regarding Art. 247 of the IPL in the amendment to the IPL of 16 October 2019. The model of opposition procedure adopted in Poland with the objection procedure in force in the Munich Convention is assessed. The presentation of the regulation of the opposition in the Munich Convention allows for a comparative legal analysis of the solutions contained therein with the relatively modest regulation provided for in Art. 246–247 of the IPL. The legal nature of the opposition, its subject and substantive legal grounds, as well as the inconsistently defined nature of the opposition period, are addressed. The controversial nature of the opposition proceedings is also discussed. The considerations made allowed for the formulation of de lege lata and de lege ferenda conclusions.

Keywords

Bałaban A., Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, „ZNSA” 2016, nr 1. Search in Google Scholar

Jaśkowska M., Komentarz do art. 269 k.p.a. (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021. Search in Google Scholar

Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 1910.15290/bsp.2015.19.13 Search in Google Scholar

Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001. Search in Google Scholar

Niewęgłowski A., Komentarz do art. 246, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Nowicka A., Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Sieńczyło-Chlabicz J., Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Szewc A., Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Szewc A., Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Szewc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Szewc A., Sieńczyło-Chlabicz J., Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Wernicka K., Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19.10.15290/bsp.2015.19.16 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo