1. bookVolume 27 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The Concept of Intellectual Property Cases. Selected Issues

Published Online: 05 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 27 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 11 - 23
Received: 15 Nov 2021
Accepted: 20 Feb 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

This article relates to the concept of intellectual property cases, which has recently been added to the Polish Code of Civil Procedure (CCP). The introduction of this concept has to do with changes in the CCP, which have been in force in Poland since 1 July 2020. From that date, intellectual property cases are dealt with by the courts under a new special procedure. Classification of a particular case as an intellectual property case has important practical consequences: an intellectual property case is heard in distinct proceedings; otherwise, general regulations will apply. The definition of intellectual property cases which is in the CCP is not obvious and raises doubts. The aim of the article is to analyse this definition and to propose certain directions of interpretation.

Keywords

Barta J., Markiewicz R., Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, (w:) J.S. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986. Search in Google Scholar

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio, actio negatoria, Warszawa 1969. Search in Google Scholar

Dziurda M., Postępowanie w sprawach własności intelektualnej z perspektywy systemowej, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 10.10.31338/uw.9788323551959.pp.267-284 Search in Google Scholar

Gołaszewska A., Komentarz do art. 47989, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII (B), Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Jakubecki A., Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3. Search in Google Scholar

Kopff A., Ochrona praw twórcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1978, z. 81. Search in Google Scholar

Kurosz K., Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Latos M., Właściwość sądu powszechnego w sprawach karnych [maszynopis rozprawy doktorskiej], Katowice 2014. Search in Google Scholar

Matusiewicz-Kulig B., Sokołowska-Ławniczak A., Sądy ds. własności intelektualnej w Polsce – wybrane zagadnienia, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2020, nr 20. Search in Google Scholar

Morek R., Komentarz do art. 251, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, 65–1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t. II, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), System prawa handlowego, t. 3: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Orlecki M., Komentarz do art. 47989, w: T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 367–50539, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego” 2006, nr 1. Search in Google Scholar

Rejdak M., Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2020. Search in Google Scholar

Rejdak M., Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Safian M. (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Skubisz R., Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna), „Państwo i Prawo” 2002, z. 3. Search in Google Scholar

Skubisz R. (red.), System prawa prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Stefańska E., Komentarz do art. 47989, (w:) M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 478–1217, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Szwaja, J. Ochrona dóbr osobistych twórców nauki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1985, z. 41. Search in Google Scholar

Wierzbicka E., Cywilne prawa podmiotowe w dziedzinie prawa wynalazczego, „Annales UMCS” 1982, t. XXIX. Search in Google Scholar

Wojciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72. Search in Google Scholar

Żelechowski Ł., Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo