1. bookVolume 25 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The Status of an Academic Teacher as a Public Officer. Comments in the Context of the Law on Higher Education and Science

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 4 (December 2020)
Page range: 173 - 186
Received: 10 Jun 2020
Accepted: 31 Aug 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The subject of this article is the legal status of an academic teacher as a person discharging a public function under the applicable Law on Higher Education and Science of 20 July 2018. It examines whether and to what extent the current regulation has affected the sphere of rights and obligations of an academic teacher who is a public official in special situations. In particular, the legal status of academic teachers and the status of public school teachers are compared. The author shows that the Law on Higher Education and Science does not contain a provision explicitly granting an academic teacher the status of a person performing a public function. This status is recognised in the rulings of common and administrative courts. Lawyers also recognise that an academic teacher, as a person employed at a university, that is, a unit with public funds, performs public functions. The article also describes the degree of legal responsibility of an academic teacher towards other entities.

Keywords

Banasik K., Nauczyciel akademicki jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle prawa karnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 5. Search in Google Scholar

Duksa P., Tomkiewicz M., Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym, „Studia Warmińskie” 2001, nr 48.10.31648/sw.297 Search in Google Scholar

Dziwisz S., Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 3. Search in Google Scholar

Domaszak A., Odrębność wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 2009, nr 1–2.10.21697/pk.2009.52.1-2.03 Search in Google Scholar

Filar M., Zakres pojęciowy znamienia „pełnienie funkcji publicznej“ na gruncie art. 228 kk., „Palestra” 2003, z. 7–8. Search in Google Scholar

Gnatiuk W., Nauczyciel i nauczyciel akademicki jako funkcjonariusz publiczny, (w:) T. Bojarski (red.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, Lublin 1997. Search in Google Scholar

Kierznowski Ł., Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. XVI, z. 2.10.15290/mhi.2017.16.02.09 Search in Google Scholar

Kowalczyk A., Ludera-Ruszel A., Tendencje zmian w zakresie stabilizacji zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie mianowania, (w:) A. Boheńska, A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego, Poznań 2016. Search in Google Scholar

Krajewski R., Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną jako kategorie prawa karnego istotne z perspektywy funkcjonowania administracji publicznej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2012, t. 1. Search in Google Scholar

Miemiec M., Nadzór nad uczelniami publicznymi, (w:) J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław 2014. Search in Google Scholar

Sienkiewicz T., Normatywny wymiar godności zawodu nauczyciela akademickiego, (w:) A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz et al. (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013. Search in Google Scholar

Spotowski A., Przestępstwo nadużycia służbowego i łapownictwa w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972. Search in Google Scholar

Szewczyk H., Reforma systemu szkolnictwa wyższego w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych: wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 31. Search in Google Scholar

Szustakiewicz P., Status nauczyciela oraz tryb udzielania odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, „Informacja w Administracji Publicznej” 2019, nr 2. Search in Google Scholar

Tabaszewski R., Prawo nauczyciela akademickiego do urlopu dla poratowania zdrowia, (w:) Ł. Jurek (red.), Wybrane administracyjno-prawne problemy realizacji polityk społecznych, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Tabaszewski R., Vademecum doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013. Search in Google Scholar

Tabaszewski R., Wybrane aspekty nagradzania nauczycieli za zasługi dla oświaty i wychowania, (w:) E. Biradzka, K. Kozioł, Ł. Jurek (red.), Aktualne problemy szkolnictwa wyższego, Lublin 2016. Search in Google Scholar

Tabaszewski R., Kozioł K., Utrata statusu doktoranta w świetle obow iązującego prawa – przypadki szczególne, (w:) J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. Search in Google Scholar

Wąsek A., Art. 115 KK, (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski et al., t. 1, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

Wiak K., Art. 139, (w:) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospokitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Wróbel W., Art. 115, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Zawłocki R., Art. 115 KK, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo