1. bookVolume 25 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The role of the President of the Republic of Poland in Conferring the Academic Title of Professor – Selected Issues

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 4 (December 2020)
Page range: 69 - 84
Received: 13 Apr 2020
Accepted: 02 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

This article presents selected issues related to the conferring scientific titles by the President of the Republic of Poland. It was pointed out that The Council of Scientific Excellence was the body competent to carry out the procedure for granting the academic title, and the President merely conferred the academic title. Such an act of the President is a conventional act – an official act of the President, which requires a countersignature of the Prime Minister. The article indicates that the President must confer a scientific title if the Council of Scientific Excellence submits such a request. There is no legal basis for the head of state to check the activities of The Council of Scientific Excellence. The example of receiving the vow by the President from newly appointed judges was used, the procedure in this regard was indicated, the date of picking up the oath and the judgment of the Constitutional Tribunal was presented. In the summary, it was indicated that the President should immediately submit the request of The Council of Scientific Excellence to be awarded, i.e. in the order of receipt of the applications. It was also noted that there were no legal grounds for the President’s refusal to confer an academic title.

Keywords

Balicki R., (w:) M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, LEX/el. Search in Google Scholar

Banaszak B., Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja, (w:) J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009. Search in Google Scholar

Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4. Search in Google Scholar

Czarny P., (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/ el. Search in Google Scholar

Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015, LEX/el. Search in Google Scholar

Frankiewicz A., Kontrasygnata jako wyznacznik systemu rządów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3.10.15804/ppk.2010.2-3.08 Search in Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el. Search in Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el. Search in Google Scholar

Jałocha B., Model kariery akademickiej w Stanach Zjednoczonych, Zarządzenie Publiczne 2009, nr 3 (7), „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Search in Google Scholar

Knapp J., Siegel D., The Business of Higher Education, vol. 1: Leadership and Culture, 2009. Search in Google Scholar

LekstonM., (w:) K. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa 2020, LEX/el. Search in Google Scholar

Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Naleziński B., (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el. Search in Google Scholar

Amacher R.C., Faulty Towers: Tenure and the Structure of Higher Education, Oakland 2004. Search in Google Scholar

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el. Search in Google Scholar

Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa. XX -lecie dzia-łalności, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Woś T., Knysiak -Molczyk H., Romańska M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Komentarz, Warszawa 2005. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo