1. bookVolume 17 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1407-6179
First Published
20 Mar 2000
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Impact of Fiscal Decentralization on Motor Vehicle Taxation in the Slovak Republic

Published Online: 22 Feb 2016
Volume & Issue: Volume 17 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 28 - 39
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1407-6179
First Published
20 Mar 2000
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. ARISTOVNIK, A. (2012) Fiscal decentralization in Eastern Europe, a twenty-year perspective. Munich Personal RePEc Archive. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/39316/>.10.2139/ssrn.2187475Search in Google Scholar

2. BARBOUR, K. A., (2009) The Effects of Motor Vehicle Wealth Taxes on Households’ Vehicle Purchase Decisions. Journal of Economics and Economic Education Research, Vol. 10. (No.3.). ISSN 1533-3604Search in Google Scholar

3. Daňové riaditeľstvo SR. (2004) Výročná správa o činnosti daňových orgánov za rok 2004.Search in Google Scholar

4. FELD, L.; et al. (2003) Decentralized taxation and the size of government: Evidence from Swiss States and local governments, CESifo Working Paper 1087.10.2139/ssrn.478261Search in Google Scholar

5. GNAP, J. (2006) Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej deprave. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity. Žilina, 2006. ISBN 80-8070-608-5.Search in Google Scholar

6. GNAP. J.; KONEČNÝ, V et al. (2007) Daň z motorových vozidiel a environmentálna prijateľnosť vozidiel cestnej dopravy v SR. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2007Search in Google Scholar

7. GNAP. J. et al. (2008) Fiškálna decentralizácia a zmeny v legislatíve SR a EÚ a jej vplyv na financovanie a kvalitu hromadnej osobnej dopravy v SR. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008, project VEGA č.1/3786/06. 2008Search in Google Scholar

8. GNAP. J.; KONEČNÝ, V et al. (2010) Daň z motorových vozidiel v SR. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2010Search in Google Scholar

9. GNAP. J.; KONEČNÝ, V et al. (2012) Daň z motorových vozidiel v SR. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012Search in Google Scholar

10. GREVEN, M. (2011) Tax Guide 2011. ACEA - European Automobile Manufacturer’s Association. <http://www.acea.be/collection/taxation_publications>.Search in Google Scholar

11. GREVEN, M. (2012) Tax Guide 2012. 2012. ACEA - European Automobile Manufacturer’s Association.Search in Google Scholar

12. Ministerstvo financií SR (2005) Koncepcia daňovej reformy pre roky 2004-2006.Search in Google Scholar

13. KONEČNÝ, V.: Daň z motorových vozidiel. Truck and Business. 2013. Vol. 6 (No.2.) pp. 32-33. ISSN 1337-897XSearch in Google Scholar

14. KOZOVSKÝ, D. (2007) Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na vybrané makroekonomické indikátory. Ekonomický časopis, Vol. 54 (No.10.) pp. 1037-1052. ISSN 0013-3035Search in Google Scholar

15. KOZOVSKÝ, D. – ŽÁRSKA (2009), E.: Miera decentralizácie a rozpočty územných samospráv s aplikáciou na slovenské podmienky. Katedra veřejných financí, Vysoká škola ekonomická v Praze, apríl 2009, 21 s.Search in Google Scholar

16. KRÁLOVENSKÝ, J. et al. (2008) Ekonomika cestnej a mestskej dopravy. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity. Žilina, 2008. ISBN 978-80-8070-831-5Search in Google Scholar

17. MAJERSKÝ, R. (2004) The Process of Fiscal Decentralization. State Budget Department, Ministry of finance Slovak Republic.Search in Google Scholar

18. MASARYK, P. (2014) Ako využívame výnos vybranej dane z motorových vozidiel. Kilometer: informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky, Vol. 22, (No.6.) pp. 16-17, ISSN 1335-9894Search in Google Scholar

19. NEUPAUEROVÁ, Z. (2008) Regionálne rozdiely ako možné riziko fiškálnej decentralizácie. In: Financie a riziko, zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM.Search in Google Scholar

20. NIŽŇANSKÝ, V. (2005) Decentralizácia na Slovensku: bilancia nekonečného príbehu 1995-2005. Považská tlačiareň. 2006. ISBN 80-7179-748-0.Search in Google Scholar

21. NIŽŇANSKÝ, V. – VALENTOVIČ, M. (2002) Financovanie samosprávy VÚC od roku 2004. M.E.S.A. 10. Bratislava. 2002.Search in Google Scholar

22. OATES, W. E. (1972) Fiscal federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.Search in Google Scholar

23. OECD (2012) Consumption Tax Trends 2010. VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues. Chapter 6 – Taxing Vehicles. 2012. ISBN 978-92-64-18218-9Search in Google Scholar

24. PÉTROVÁ, R. (2007) Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na výšku nákladov miestnych Samosprávnych celkov. In. Zborník príspevkov z 12. medzinárodnej konferencie „Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Vysoká škola ekonomická v Prahe. Praha 2007. ISBN 80-245-1032-4.Search in Google Scholar

25. RODRÍGUEZ-POSE, A. – KRǾIJER, A. (2009) Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. LEOS Paper No. 12/2009. London School of Economics. London, 2009.Search in Google Scholar

26. SPORINA, J. (2012) Zdaňovanie motorových vozidiel. Inštitút finančnej politiky MF SR. 2012.Search in Google Scholar

27. ŠIKULA, M. et al. (2008) Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. Bratislava. 2008. ISBN 978-80-7144-168-7Search in Google Scholar

28. ŠIMOŇÁKOVÁ, E. (2011) Financovanie samosprávnych krajov SR, In.: Zborník z konferencie: Združenie SK8 a Stála konferencia organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky, Trnava, 27.10.2011, Úrad Trnavského samosprávneho kraja.10.1017/S1477175611000030Search in Google Scholar

29. Štatistický úrad SR. (2011) Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2011. ISBN 978-80-8121-091-4Search in Google Scholar

30. Štatistický úrad SR. (2013) Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2013. ISBN 978-80-8121-255-0Search in Google Scholar

31. The output from the project of Excellence Centre for systems and intelligent transport (2012) ITMS project code 26220120028, University of Žilina in Žilina, 2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo