1. bookVolume 23 (2015): Issue 1 (March 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
First Published
23 May 1993
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Elastic Critical Axial Force for the Torsional-Flexural Buckling of Thin-Walled Metal Members: An Approximate Method

Published Online: 10 Apr 2015
Volume & Issue: Volume 23 (2015) - Issue 1 (March 2015)
Page range: 23 - 32
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
First Published
23 May 1993
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Březina, V. (1962) Vzpěrná únosnost kovových prutů a nosníků (Buckling resistance of metal members and beams). Nakladatelství Československé akademie věd, Praha. 384 pp. [in Czech].Search in Google Scholar

EN 1993-1-1 (2005) Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 92 pp.Search in Google Scholar

EN 1999-1-1 (2007) Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules. CEN, Brussels. 208 pp.Search in Google Scholar

Goľdenvejzer, A. L. (1941) Ustojčivosť tonkostennych stěržnej pri dejstviji prodoľnoj sily v zavisimosti ot graničnych uslovij (Stability of thin-walled members under action of critical force depending on boundary conditions). In: Trudy laboratorii strojiteľnoj mechaniki (Structural mechanics laboratory works) [in Russian].Search in Google Scholar

Chalupa, A. (1967) Navrhování ocelových konstrukcí - Komentář a příklady k ČSN 73 1401 (Design of steel structures - Commentary and examples on ČSN 73 1401). Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Prague. 288 pp. [in Czech].Search in Google Scholar

Chalupa, A. et al. (1982) Navrhování ocelových konstrukcí - Komentář k ČSN 73 1401 (Design of steel structures - Commentary on ČSN 73 1401). Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Prague. 304 pp. [in Czech].Search in Google Scholar

Kováč, M. (2010) Kritická sila tenkostenných centricky tlačených prútov pri priestorovom vzpere (Critical force of thin-walled centrically compressed members for global buckling mode). In: Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2010 [CD-ROM]. Brno, Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4042-5 [in Slovak].Search in Google Scholar

Kováč, M (2012) Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z Eurokódov (Buckling resistance of metal members and frames. Applications of new methods from Eurocodes). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladeľstvo STU, Bratislava. 248 pp. ISBN 978-80-227-3681-7. [in Slovak].Search in Google Scholar

STN EN 1993-1-1/NA (2007) Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy - Národná príloha (Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Slovak National Annex). SÚTN, Bratislava. 24 pp. [in Slovak].Search in Google Scholar

Vlasov, V. Z. (1961) Thin-walled elastic beams. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD