1. bookVolume 39 (2017): Issue 2 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Geomechanical Numerical Analysis as a Guidance for Preservation Works of the “Wieliczka” Salt Mine Site

Published Online: 01 Aug 2017
Volume & Issue: Volume 39 (2017) - Issue 2 (June 2017)
Page range: 25 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] BARNAT A., HACHAJ S., TAJDUŚ A., An Application of the Plate-Rod Model to the Determination of the Stress and Effort State of Rock Mass Surrounded by Shaft Rooms in the Antique Part of Wieliczka Salt Mine, Archives of Mining Sciences, 1992, Vol. 37 (3).Search in Google Scholar

[2] CAŁA M., FLISIAK J., TAJDUŚ A., Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo ISMGiE PAN, Kraków 2001.Search in Google Scholar

[3] CAŁA M., CZAJA P., FLISIAK D., KOWALSKI M., Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczne, Górnictwo i Geoinżynieria, 2009, 33, 3/1, 33-44.Search in Google Scholar

[4] CAŁA M., CZAJA P., FLISIAK D., KOWALSKI M., Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods, Mechanical characteristics of rock: 2nd International Protodyakonov-Colloquium - 2 and 3rd December 2009, Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, Scientific Reports on Resource Issues Vol. 2, 2010, 140-150.Search in Google Scholar

[5] CAŁA M., FLISIAK J., BETLEJ M., KOWALSKI M., STOPKOWICZ A., PARCHANOWICZ J., MAJ A., Kompleksowa analiza geomechaniczna wyrobisk zabytkowych Kopalni Soli “Wieliczka” S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o., 2012, Wrocław, (archives of Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A.).Search in Google Scholar

[6] CIEŚLIK J., FLISIAK J., TAJDUŚ A., Analiza warunków stateczności wybranych komór KS Wieliczka na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych, Górnictwo i Geoinżynieria 2009, 33, 3/1, 91-103.Search in Google Scholar

[7] D’OBYRN K., Możliwości zabezpieczenia komór Jakubowice w Kopalni Soli “Wieliczka”, Górnictwo i Geoinżynieria, 2011, 35, 2, 171-182.10.7494/geol.2012.38.1.35Search in Google Scholar

[8] D’OBYRN K., HYDZIK-WIŚNIEWSKA J., Selected aspects of numerical modelling of the salt rock mass: the case of the “Wieliczka” Salt Mine, Archives Of Mining Sciences, 2013, 58, 1, 73-88.10.2478/amsc-2013-0005Search in Google Scholar

[9] FAHLAND S., HEUSERMANN S., EICKEMEIER R., NIPP H.-K., Three-dimensional geomechanical modelling of old mining rooms in the central part of the Bartensleben salt mine, The Mechanical Behavior of Salt - Understanding of THMC Processe in Salt. Wallner, Lux, Minkley&Hardy, Jr. (eds.), Taylor&Francis Group, Lomndon, London 2007.Search in Google Scholar

[10] Flac 3D v. 5.0, User’s manual, Itasca Consulting Group, Minneapolis, USA, 2014.Search in Google Scholar

[11] FLISIAK D., Własności odkształceniowe soli kamiennej w próbach reologicznych, Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Wyd. KGBiG AGH, Kraków, 2002, 165-177.Search in Google Scholar

[12] FLISIAK D., CYRAN K., Właściwości geomechaniczne mioceńskich soli kamiennych, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 429, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[13] GARLICKI A., WIEWIÓRKA J., Sedymentacja i tektonika miocenu okolic Wieliczki, [in:] Przew. LX Zjazdu PTG. Wyd. AGH Kraków, 1989, 97-102.Search in Google Scholar

[14] GAWEŁ A., Budowa złoża solnego Wieliczki, Prace, t. XXX, cz. III. Wyd. Instytut Geologiczny, Warszawa 1962.Search in Google Scholar

[15] JAWORSKI W., KUROWSKI R. I JODŁOWSKI A., Zabytkowe wyrobiska w kopalni soli w Wieliczce w aspekcie konserwatorskim, 1995, Wieliczka, Archives of Muzeum Żup Krakowskich.Search in Google Scholar

[16] OSZCZYPKO N., KRZYWIEC P., POPADYUK I., PERYT T., Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine) - its sedimentary, structural and geodynamic evolution, [in]: F. Picha, J. Golonka (eds.), The Carpathians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, 2006, AAPG Memoir 84, 293-350.Search in Google Scholar

[17] PRUSEK S., BOCK S., Assessment of rock mass stress and deformations around mine workings based on three dimensional numerical modelling, Archives of Mining Sciences, 2008, 53(3), 349-360.Search in Google Scholar

[18] SWIFT G.M., REDISH D.J., Underground excavations in rock salt, Geotechnical and Geological Engineering, 2005, 23(1), 17-42.10.1007/s10706-003-3159-3Search in Google Scholar

[19] ŚLIZOWSKI J., URBAŃCZYK K., WIEWIÓRKA D., KOWALSKI M., SERBIN K., Stateczność wyrobisk w pokładach ewaporatów LGOM w aspekcie budowy podziemnego laboratorium badawczego, Studia, Rozprawy, Monografie 2011, nr 168, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.Search in Google Scholar

[20] TAJDUŚ A., BUTRA, J., DĘBKOWSKI, R., KAWALER, A., PARCHANOWICZ, J., PYTEL, W. et al., Analiza geomechaniczna zabytkowej części Kopalni Soli “Wieliczka” w aspekcie weryfikacji wyrobisk zabytkowych i określenia docelowej struktury kopalni, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi “Cuprum” Sp. z o.o. 1999, Wrocław, (archives of Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A.).Search in Google Scholar

[21] YIN X. Y. YANG C. H., LI Y. P., CHEN J.W., Investigation on the long-term stability of gas storage in Jintan Salt Mine. The Mechanical Behaviour of Salt - Understanding of THMC Processes in Salt, Wallner, Lux, Minkley & Hardy, Jr. (eds.), Taylor & Francis Group, London 2007, 407-413.10.1201/9781315106502-49Search in Google Scholar

[22] WANG G., GOU K., CHRISTIANSON M., KONIETZKY H., Deformation characteristics of rock salt with mudstone interbeds surrounding gas and oil storage cavern, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 2011, 48, 871-877.10.1016/j.ijrmms.2011.06.012Search in Google Scholar

[23] WIEWIÓRKA J., Warunki geologiczne eksploatacji soli w żupach krakowskich, Dzieje Żup Krakowskich, Wyd. Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka 1985, 37-70.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD