1. bookVolume 16 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Impact of Lake Gopło on low-flow regime of the upper Noteć river

Published Online: 18 Jan 2017
Volume & Issue: Volume 16 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 95 - 103
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the lake-river systems), Wydaw. UW, Warszawa, 274 pp. (in Polish, English summary)..Search in Google Scholar

Grześ M., 1972, O piętrzeniu jezior w dorzeczu górnej Noteci (On the terracing of lakes in the Upper Noteć river area), Gosp. Wodn. 4: 136–137 (in Polish).Search in Google Scholar

Hisdal, H., Tallaksen, L.M., Clausen, B., Peters, E. and Gustard, A., 2004, Hydrological Drought Characteristics, [in:] Tallaksen, L.M. and van Lanen, H.A.J. (eds), Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Elsevier, Amsterdam: 139–198.Search in Google Scholar

Jamorska I., 2015, Warunki występowania wód podziemnych południowych Kujaw (Hydrogeological conditions of southern Kujawy region), Prz. Geol. 63(10: 756–761 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Jokiel P., 1994, Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce (Groundwater resources, renewal and flow in the active exchange zone in Poland), Acta Geogr. Lodz., 66–67: 1–236 (in Polish).Search in Google Scholar

Jokiel P., Stanisławczyk B., 2012, Roczne odpływy maksymalne i minimalne w dorzeczach Odry i Wisły w przekroju wieloletnim (The maximum and minimum annual runoffs in river basins of the Oder and the Vistula in the multiannual period), Czas. Geogr. 83(3–4): 133–143 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kendall M.G., 1984, Time Series, Oxford University Press, New York, 296 pp.Search in Google Scholar

Marszelewski W., Ptak M. and Skowron R., 2011, Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim (Anthropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lake District), Rocz. Glebozn, 62(2): 283–294 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Marszelewski W., Kornaś M., 2012, Dammed lakes – Present state of knowledge and research requirements, Limnol. Rev. 12(4): 197–204.10.2478/v10194-012-0060-6Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2011, Związki między odwodnieniem odkrywki Tomisławice a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło (Relations between dewatering of the Tomisławice open-pit mine and selected elements of the Lake Gopło hydrological regime), Rocz. Glebozn, 62(2): 273–282 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna (Water management), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 202 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Pasławski Z., Błaszczyk B., 1970, Charakterystyka hydrologiczna i bilans wodny Jeziora Gopło (Hydrological characteristics and water balance of Lake Gopło), Prz. Geof. 15(3): 251–266 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Piasecki A., Marszelewski W., 2014, Dynamics and consequences of water level fluctuations of selected lakes in the catchment of the Ostrowo-Gopło Channel, Limnol. Rev. 14(4): 187–194.10.1515/limre-2015-0009Search in Google Scholar

Piasecki A., Skowron R., 2014, Changing the geometry of basins and water resources of Lakes Gopło and Ostrowskie under the influence of anthropopressure, Limnol. Rev. 14(1): 33–43.10.2478/limre-2014-0004Search in Google Scholar

Smakhtin V.U., 2001, Low flow hydrology: a review, J. Hydrol. 240(3–4): 147–186.10.1016/S0022-1694(00)00340-1Search in Google Scholar

Tomaszewski E., 2011, Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments, Limnol. Rev. 11(2): 81–89.10.2478/v10194-011-0029-xSearch in Google Scholar

Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski (Multiannual and seasonal dynamics of low flows in rivers of central Poland), Wydaw. UŁ, Łódź, 265 pp. (in Polish, English summary).10.18778/7525-771-7Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD