1. bookVolume 16 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Water circulation and recharge pathways of coastal lakes along the southern Baltic Sea in northern Poland

Published Online: 18 Jan 2017
Volume & Issue: Volume 16 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 63 - 75
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bajkiewicz–Grabowska E., 1987, Systemy rzeczne i stopień ich uporządkowania (The river systems and the degree of their order), Prz. Geofiz. 32(3): 79–95 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Balicki H., 1980, Szkic hydrograficzny zlewni jeziora Gardno (Hydrographic draft of the Gardno Lake basin, Wiad. IMiGW 4: 8–10. (in Polish).Search in Google Scholar

Bielecka-Kieloch M., 1992, Stany wody w jeziorze Łebsko oraz przepływy w kanale Łeby w ekstremalnych warunkach wiatrowych (The water level in the lake Łebsko and flows in the channel of Leba in extreme wind conditions), Inż. Mors. Geotech. 5: 208–213 (in Polish).Search in Google Scholar

Bogdanowicz R., 2004, Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku (Hydrological factors influencing transport of selected nitrogen and phosphorus compounds from the Odra River, the Vistula River and Polish coastal rivers to the Baltic Sea), Wyd. UG, Gdańsk, 160 pp. (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Cebulak K., 1984, Gospodarka polderowa (Utylization of polders), [in:] Augustowski B. (ed.), Pobrzeże Pomorskie (Pomeranian coast), GTN-Ossolineum: 229–255 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Chauvelon P., Tournoud M.G., Sandoz A., 2003, Integrated hydrological modeling of a managed coastal Meditrrranean wetland (Rhone delta France): initial calibration, Hydrol. Earth Syst. Sci. 7(1): 123–131.10.5194/hess-7-123-2003Search in Google Scholar

Chlost I., 2009, Stany wody a bilans wodny jeziora Łebsko (Water level and water balance of the lake Łebsko), [in:] Bogdanowicz R., Fac–Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Resources and water protection. Water and matter circulation in river basins), FRUG, Gdańsk: 211–220 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007a, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Arkusz N-33-69-B Sianów (Commentary on hydrographic maps in the scale of 1: 50,000. Sheet N-33-69-B Sianów), GEPOL, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007b, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Arkusz N-33-69-A Koszalin (Commentary on hydrographic maps in the scale of 1: 50,000. Sheet, N-33-69-A Koszalin) GEPOL, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Kaniecki A., 2003, Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego (The plan on the protection of the Slowinski National Park) [manuscript], Poznań, 70 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Cieśliński R., 2008, Wielkość dopływu powierzchniowego do jeziora Łebsko (Quantity of surface tributary inflow to the Lake Łebsko), Dokum. Geogr. 37: 49–55 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Cieśliński R., 2011, Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej jezior wybrzeża południowego Bałtyku (Geographic determinants of hydrochemical variability in lakes along the southern Baltic coast), Wyd. UG, Gdańsk, 211 pp. (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Cieśliński R., Ellwart A., 2010, Wpływ gospodarki polderowej na wykształcenie i organizację stosunków wodnych równin nadmorskich na przykładzie zlewni jeziora Gardno (The impact of utylizations of polder on the creation and organization of water relations of coastal plains on the example of the catchment area of the lake Gardno), [in:] Magnuszewski A. (ed.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska (Hydrology in environmental protection and management), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 69(2): 399–408 (in Polish).Search in Google Scholar

Cyberski J., Jędrasik J., 2003, Wymiana i cyrkulacja wód w jeziorze Gardno (Exchange and circulation of the water in Lake Gardno), [in:] Mudryk Z. (ed.), Jezioro Gardno (Lake Gardno), Słupsk: 35–52 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dailidiene I., Davuliene L., Tilickis B., Stankevicius A., Myrberg K., 2006, Sea level variability at the Lithuanian coast of the Baltic Sea, Boreal Environ. Res. 11(2): 109–121.Search in Google Scholar

Drwal J., Cieśliński R., Chlost I., 2007, Obieg wody w jeziorze przybrzeżnym na przykładzie jeziora Łebsko (Water circulation in coastal lake exemplified on Lake Łebsko), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. (Water circulation in the natural and transformed environment), Wydaw. UMCS, Lublin: 185–193 (in Polish).Search in Google Scholar

Dynowska I., 1971, Typy reżimów rzecznych w Polsce (Types of river regimes in Poland), Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. 28: 1–155 (in Polish).Search in Google Scholar

Giddings S.N., Monismith S.G., Fong D.A., Stacey M.T., 2014, Using depth-normalized coordinates to examine mass transport residual circulation in estuaries with large tidal amplitude relative to the mean depth, J. Phys. Oceanogr. 44(1): 128–148.10.1175/JPO-D-12-0201.1Search in Google Scholar

Glover R.E., 1959, The pattern of fresh water flow in coastal aquifer, J. Geophys. Res. 64(4): 439–475.10.1029/JZ064i004p00457Search in Google Scholar

HELCOM, 1998, The third Baltic Sea pollution load compilation (PLC-3), Balic Sea Environ. Proc., Helsinki Commission vol. 70, 157 pp.Search in Google Scholar

Kaniecki A., Sobkowiak L., 2007, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Arkusz N-33-57-D Darłowo (Commentary on hydrographic maps in the scale of 1: 50,000. Sheet, N-33-57-D Darłowo) GEPOL, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Kaniecki A., Baczyńska A., Gogołek A., 2007, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Arkusz N-33-67-D Trzebiatów (Commentary on hydrographic maps in the scale of 1: 50,000. Sheet N-33-67-D Trzebiatów), GEPOL, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Lofi J., Pezard P., Bouchette F., Raynal O., Sabatier P., Denchik N., Levannier A., Dezileau L., Certain R., 2013, Integrated Onshore-Offshore Investigation of a Mediterranean Layered Coastal Aquifer, Groundwater 51(4): 550–561.10.1111/j.1745-6584.2012.01011.xSearch in Google Scholar

Mikulski Z., 1970, Wody śródlądowe w strefie brzegowej południowego Bałtyku (Inland waters in the coastal zone of the southern Baltic), Pr. PIHM 98: 25–41 (in Polish).Search in Google Scholar

Sadat-Noori M., Santos I.R., Tait D.R., McMahon A., Kadel S., Maher D.T., 2016, Intermittently Closed and Open Lakes and/or Lagoons (ICOLLs) as groundwater-dominated coastal systems: Evidence from seasonal radon observations, J. Hydrol. 535: 612–624.10.1016/j.jhydrol.2016.01.080Search in Google Scholar

Schoen J.H., Stretch D.D, Tirok K., 2014, Wind-driven circulation patterns in a shallow estuarine lake: St Lucia, South Africa, Estuar. Coast. Shelf Sci. 146: 49–59.10.1016/j.ecss.2014.05.007Search in Google Scholar

Sobkowiak L., 2007, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Arkusz N-33-58-A Jarosławiec (Commentary on hydrographic maps in the scale of 1: 50,000. Sheet N-33-58-A Jarosławiec), GEPOL, Poznań (in Polish).10.1111/j.1748-0922.2007.00149_2.xSearch in Google Scholar

Soltaniasl M., Kawanisi K., Yano J., Ishikawa K., 2013, Variability in salt flux and water circulation in Ota River Estuary, Japan, Water Sci. Engin. 6(3): 283–295.Search in Google Scholar

Szopowski Z., 1962, Wybrane zagadnienia związane z wymianą wód pomiędzy jeziorem Łebsko a morzem, Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego (Selected issues related to the exchange of water between the Lake Łebsko and the sea), Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego 3, IBW PAN, Gdańsk: 122 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Uriarte I., Villate F., Iriarte A., Duque J., Ameztoy I., 2014, Seasonal and axial variations of net water circulation and turnover in the estuary of Bilbao, Estuar. Coast. Shelf Sci. 150: 312–324.10.1016/j.ecss.2014.04.007Search in Google Scholar

Valle-Levinson A., Klinck J.M., Wheless G.H., 1996, Inflows/outflows at the transition between a coastal plain estuary and the coastal ocean, Cont. Shelf Res. 16(14): 1819–1847.10.1016/0278-4343(96)00016-7Search in Google Scholar

Weber M., 1973, Próba obliczenia bilansu wodnego jeziora Łebsko (An attempt to calculate the water balance of the lake Łebsko), Wiad. Sł. Hydrol. Meteorol. 4 (96): 69–73 (in Polish).Search in Google Scholar

Yerubandi R.R., Schwab D.J., 2007, Transport and Mixing Between the Coastal and Offshore Waters in the Great Lakes: a Review, J. Great Lakes Res. 33(1): 202–218.10.3394/0380-1330(2007)33[202:TAMBTC]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD