1. bookVolume 14 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Plant available moisture content in soils of Belarus under the current conditions

Published Online: 10 Apr 2015
Volume & Issue: Volume 14 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 195 - 202
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Alekseev G.A., 1975, Metody ocenki sluchainykh pogreshnostei gidrometeorologicheskoi informacii (Methods of assessment of random errors of hydrometeorological information), Gidrometeoizdat, Leningrad, p. 95 (in Russian).Search in Google Scholar

Alibegova J.D., 1985, Prostranstvenno-vremennaia struktura polei zhidkikh osadkov (Spatial and temporal structure of rainfall fields), Gidrometeoizdat, Leningrad, p. 229 (in Russian).Search in Google Scholar

Alpat’ev A.M., 1969, Vlagooboroty v prirode i ikh preobrazovania (Hydrologic cycle in nature and their conversion), Gidrometeoizdat, Leningrad, p. 323. (in Russian).Search in Google Scholar

Aver’yanov A.P., 1980, Vozmozhnosti prognozirovania zapasov vlagi v pochve po vlazhnosti verkhnikh pochvennych gorizontov (Possibility of predicting soil moisture humidity upper soil horizons), Tr. MGMI 67: 81-94 (in Russian).Search in Google Scholar

Bulavko A.G., 1965, Kompleksnyi pokazatel urovnia vlagozapasov v rechnykh vodosborakh (Comprehensive indicator of the level of moisture content in catchments), Proc. of the Conference on the experimental study of flow and water balance of river basins, Valdai: 48-54 (in Russian).Search in Google Scholar

Dębska B., Szombathova N., Banach-Szott M., 2009, Properties of humic acids of soil under different management regimes, Pol. J. Soil Sci. 42(2): 131-138.Search in Google Scholar

Emel’anov V.A., Maslov V.P., 1984, Issledovania raspredelenii vlagozapasov po profiliu oroshaemykh pochv (Investigation of the distribution of moisture content in the profile of irrigated soils), Pochvovedenie 10: 108-112 (in Russian).Search in Google Scholar

Gonet S.S., Dębska B., Dziamski A., Banach-Szott M., Zaujec A., Szombathova N., 2009, Properties of organic matter in Haplic Luvisol under arable, meadow and forest management, Pol. J. Soil Sci. 42(2): 139-148.Search in Google Scholar

Gorbyleva A.I., Vorobev V.B., Komarov M.M., Minchenko T.E., Petrovskii E.I., Poddubnyi O.A., 2007, Pochvy Belarusi: uchebnik posobie dla studentov agronomicheskich specialnostej uchregdenij, obespechivauschich poluchenie vysshego obrazovania (Soils of Belarus: Textbook for students of agronomy institutions providing higher education), Minfina, Minsk, p. 183 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Gusev E.M., Nasonova O.N., Busarova O.E., 2002, Uchet prostrsnstvennoi izmenchivosti territorii pri modelirovanii dinamiki vlagozapasov i summarnogo isparenia dla raionov stepnoi i lesostepnoi zon (The inclusion of spatial variability territory for modelling the dynamics of moisture content and evapotranspiration for the areas of the steppe and forest-steppe zones), Vodnye Resursy 29(1): 107-119 (in Russian).Search in Google Scholar

Kalembasa D., Becher M., 2009, Properties of organic matter in chosen soils fertilized with sewage sludge, Environ. Protect. Eng. 35(2): 165-171.Search in Google Scholar

Kulakovskaia T.N., Rogovoi P.P., Smeian N.I. (eds), 1974, Pochvy Belorusskoj SSR (Soils of the Byelorussian SSR), Uradzhai, Minsk p. 328 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Łabaz B., Glina B., Bogacz A., 2011, Properties of humus substances in differently used soils of the Milicz-Głogow depression, Pol. J. Soil Sci. 44(2): 177-192.Search in Google Scholar

Miasnikovich M.V. (ed.), 2002, Natsyianalny Atlas Belarusi: Gleby i ziamelnya resursy (National Atlas of Belarus: Soils and land resources), Belkartografia, Mіnsk: 98-111 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Okulik N.V., 1989, Vodnyj regim i produktivnost pochv (Water conditions and soil productivity), Uradzhai , Minsk, p. 191 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Okulik N.V., Sudas A.S., 1981, Transformacia vodno-teplovogo rezhima v rastitelnom pokrove osushennykh torfianykh pochv (Transformation of hydrothermal regime in the vegetation of drained peat soils), Tr. Bel. Research Institute of Land Reclamation and Water Resources, Minsk: 57-64 (in Belarusian) Pluzhnikov V.N., Cherepansky M.M., Makarevich A.A., 1995, Vodnye resursy Respubliki Belarus (Water Resources of the Republic of Belarus), The results of implementation of individual projects in the field of rational use and protection of water resources of the Republic of Belarus: Tr. TsNIIKIVR, Minsk: 18-24 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Pluzhnikov V.N., Fadeev M.V., Buchurin V.I., 1996, Vodnye resursy Belarusi, ich ispolzovanie i ochrana (Water resources in Belarus, their use and protection), Prirodnye Resursy 1: 24-29 (in Russian).Search in Google Scholar

Rogovoi P.P., 1972, Vodnyj rezhim pochvogruntov na territorii Belarusi (Soil water regime on the territory of Belarus), Izd. Nauka Tekhnika, Minsk, p. 303 (in Russian).Search in Google Scholar

Shatkauskas G.I., 1972, Optimalnye glubiny vziatia prob pri opredelenii vlazhnosti pochv vesovym metodom (Optimal depth of sampling in determining soil moisture gravimetrically), Voprosy Melioratsii 7(15): 12-16.Search in Google Scholar

Smeian N.I., Ivaniuk V.V., Skripskii A.G., 1977, Agrogidrologicheskie svoistva pochv Belorusskoi SSR (Agrohydrological properties of the soils of the Byelorussian SSR), Minsk 333 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Volchek A., Shpendik N., 2006, Transformacia vlagozapasov mineralnych pochv (Transformation of the water supplies of mineral soils), Book of abstracts of the 3rd International Workshop Regional problems of ecology: toward a solution”, Polotsk: 132-133 (in Belarusian).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo