1. bookVolume 40 (2016): Issue 1 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis and assessment of water distribution subsystem failure

Published Online: 30 Jan 2017
Volume & Issue: Volume 40 (2016) - Issue 1 (December 2016)
Page range: 47 - 62
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the study is to analyse and assess the water supply network failure frequency in last ten years, with particular emphasis on the last year of the analysis. The analysis is based on actual data obtained from the water company. The study contains the analysis of the network failure with division into used material, the type of network and place of failure occurrence. Also the failure rate was calculated. Continuous changes in the age and material structure of the water network cause the need for conducting failure frequency research because data on failure rate are the key indicators for operational policy of water supply systems.

Keywords

[1] Dohnalik P., Jędrzejewski A.: Efektywna eksploatacja wodociągów. LEMtech Konsulting, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[2] Hastak M., Baim E.: Risk factors affecting management and maintenance cost of urban infrastructure, Journal of Infrastructure System, 2/2001, pp. 67-75.10.1061/(ASCE)1076-0342(2001)7:2(67)Search in Google Scholar

[3] Herbert H.: Technical and economic criteria determining the rehabilitation and for renewal of drinking water pipelines. Proceedings of IWSA Regional Conference, Zurich 1994, s. 111-123.Search in Google Scholar

[4] Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.Search in Google Scholar

[5] Kujawska K., Rak J.: Analiza i ocena strat wody wodociągu miasta Mielca. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 63 (2/I/2016), s.445-454. DOI: 10.7862/rb.2016.14310.7862/rb.2016.143Search in Google Scholar

[6] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[7] Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[8] Pietrucha-Urbanik K., Bernacka A.: Analysis of Water Infrastructure Development - a Case Study of the Exemplary Water Supply System. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 63 (3/2016), s. 221-230. DOI: 10.7862/rb.2016.12410.7862/rb.2016.124Search in Google Scholar

[9] Pietrucha-Urbanik K.: Failure analysis and assessment on the exemplary water supply network. Engineering Failure Analysis, 57/2015, pp. 137-142. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2015.07.03610.1016/j.engfailanal.2015.07.036Search in Google Scholar

[10] Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. t. 28, 2005.Search in Google Scholar

[11] Rak, J., Pietrucha-Urbanik, K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.12110.7862/rb.2015.121Search in Google Scholar

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Dz.U. z 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). Act of 7 June 2001 about the collective water supply and discharge of wastewater (Journal of Laws of 2001, No. 72, item. 747, as amended).Search in Google Scholar

[13] Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Propozycja metody analizy i oceny bezpieczeństwa dostawy wody. Ochrona Środowiska 2015, Vol. 37, No. 3, pp. 43-47.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo