1. bookVolume 35 (2015): Issue 1 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Sources Of Incidental Events In Collective Water Supply System

Published Online: 01 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 35 (2015) - Issue 1 (November 2015)
Page range: 127 - 136
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The publication presents the main types of incidental events in collective water supply system. The special attention was addressed to the incidental events associated with a decrease in water quality, posing a threat to the health and life of inhabitants. The security method against incidental contamination in the water source was described.

Keywords

Słowa kluczowe:

[1] Guzowska I.: Higiena zbiorników wodociągowych, Ochrona Środowiska, 1(76)/2000, 11 – 14.Search in Google Scholar

[2] Lipińska E.: Powódź 2010 – przyczyny i skutki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 38 – 42.Search in Google Scholar

[3] Mioduszewski W.: Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie, Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 3p, 2012 „Wybrane problemy ochrony mokradeł”, 57 – 74.Search in Google Scholar

[4] Olearczyk – Siwik B.: Problem nadmiernej mętności wody surowej na przykładzie zbiornika Czaniec, Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 2/2010, 63 – 74.Search in Google Scholar

[5] Pawełek J.: Zabezpieczenie rzecznych ujęć komunalnych w stanach nadmiernych mętności wody, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, Poznań 1996, 3 – 17.Search in Google Scholar

[6] Pawula A.: Zagrożenia i skutki promieniotwórczego skażenia wody, Ochrona Środowiska, 3(58)/1995, 23 – 28.Search in Google Scholar

[7] Pietrucha – Urbanik K., Rak J., Tchórzewska – Cieślak B.: Safety analysis of water supply systems including protection barriers, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, Volume 3, Number 2, 2013, 241 – 248.Search in Google Scholar

[8] Rak J.: Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę, Ochrona Środowiska, 2/2003, 33 – 36.Search in Google Scholar

[9] Rak J. i inni: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, 32 – 37.Search in Google Scholar

[10] Rak J., Kucharski B.: Zdarzenia nadzwyczajne – poważne awarie. Gaz, woda i technika sanitarna, 10/2003, 350 – 352.Search in Google Scholar

[11] Rak J., Tchórzewska – Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, 27 – 55.Search in Google Scholar

[12] Rak J., Zamorska J. Zagrożenia terrorystyczne z użyciem środków chemicznych i biologicznych, Czasopismo Techniczne, Środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, R. 101, z. 8-Ś, 165 – 172.Search in Google Scholar

[13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 roku.Search in Google Scholar

[14] Świderska – Broź M., Wolska M.: Główne przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji, Ochrona Środowiska, 4/2006, 31 – 34.Search in Google Scholar

[15] Tchórzewska – Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

[16] Tchórzewska – Cieślak B., Piegdoń I., Szpak D.: Water supply of urban agglomeration in crisis situation, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, Volume 5, Number 1, 2014, 143 – 154.Search in Google Scholar

[17] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz zmiana z 2010 r., Dz.U.240 poz. 1600.Search in Google Scholar

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

[19] Wieczysty A., Rak J.: Sposoby ochrony systemu zaopatrzenia w wodę miasta przed incydentalnymi zanieczyszczeniami, PZIiTS, Oddział w Krakowie, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowo – Techniczne Ochrona Jakości i Zasobów Wód „Zasady racjonalnej gospodarki wodą”, Zakopane 1996, 147 – 158.Search in Google Scholar

[20] Żuber M.: Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych, Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

[21] Cyberterroryzm, msz.gov.pl, dostęp: 13.10.2014, <http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/cyberterroryzm/>.Search in Google Scholar

[22] Występowanie zdarzeń o znamionach poważnej awarii, gios.gov.pl, dostęp: 10.10.2014, <http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/16/Wystepowanie-zdarzen-o-znamionach-powaznej-awarii>.Search in Google Scholar

[23] Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i regionie, msz.gov.pl, dostęp: 13.10.2014,<http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/>.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo