1. bookVolume 66 (2015): Issue 2 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Recenzie A Správy: Sloveso Vo Svetle Kognitívnej Gramatiky

Published Online: 04 Apr 2016
Volume & Issue: Volume 66 (2015) - Issue 2 (December 2015)
Page range: 163 - 167
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

DĄBROWSKA, Ewa: Cognitive Semantics and the Polish Dative. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 1997. 240 s.10.1515/9783110814781Search in Google Scholar

GRZEGORCZYKOWA, Renata: Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů. Slovo a slovesnost, 2010, roč. 71, č. 4, s. 275 – 287.Search in Google Scholar

ISRAELI, Alina: Semantics and Pragmatics of the „Reflexive“ Verbs in Russian. München: Verlag Otto Sagner 1997. 226 s.10.3726/b14621Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Status modálnych relátorov v slovenčine ako výsledok gramatikalizačných a degramatikalizačných procesov. In: Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine [elektronický zdroj]. Ed. M. Ivanová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 152 – 170. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ivanova1/.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Modálne relátory v slovenčine. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. Bratislava: Veda 2010, s. 218 – 264.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Epistemické funkcie evidenčných operátorov. In: Vidy jazyka a jazykovedy: na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011, s. 145 – 154.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Vznik evidenčných operátorov v slovenčine z hľadiska gramatikalizačnej teórie. Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, č. 1, s. 31 – 52.10.2478/v10113-011-0017-3Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Evidentiality and temporal perspective of utterance. In: Time and temporality in language and human experience. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, s. 147 – 162.Search in Google Scholar

JACKENDOFF, Ray S.: Semantics and Cognition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1983. 283 s.Search in Google Scholar

JAKOBSON, Roman: The Metaphoric and Metonymic Poles. In: Jakobson, R. – Halle, M.: Fundamentals of Language. Mouton and Co., The Hague 1956, s. 76 – 82.Search in Google Scholar

JAKOBSON, Roman: Metaforické a metonymické póly. In: Lingvistická poetika. Bratislava: Tatran 1991, s. 87 – 93.Search in Google Scholar

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrach s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine. Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, č. 2, s. 131 – 152.10.2478/v10113-011-0024-4Search in Google Scholar

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Valencia procesných slovies v slovenčine. Nepublikovaná dizertačná práca. Prešov: Filozofická fakulta 2014. 302 s.Search in Google Scholar

MIKO, František: Povaha predložkového systému v slovenčine. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Jazykovedný zborník. 2. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 151 – 171.Search in Google Scholar

PÜTZ, Martin – DIRVEN, René (eds.): The Construal of Space in Language and Thought. Berlin: Mouton de Gruyter 1996. 704 s + xxiii.10.1515/9783110821611Search in Google Scholar

WIERZBICKA, Anna: The Semantics of Grammar. Amsterdam: John Benjamins 1988. 627 s.10.1075/slcs.18Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo