1. bookVolume 65 (2014): Issue 2 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Slabičné Rozhrania V Modeloch Trojčlenných Konsonantických Skupín V Slovenčine

Published Online: 13 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 65 (2014) - Issue 2 (December 2014)
Page range: 105 - 121
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper analyzes the criteria for the determination of the syllabic boundary in consonant clusters in the intersonantic position of three-syllable words (material base is standard Slovak), while the applicability and „weight” of individual criteria for the determination of syllable boundaries, as well as their „cooperative” and „contradicting” character, are manifested. The interpretative procedure is realized on the abstract level of phonic units, on which three groups of nonsonants (resonant, noise occlusives and noise fricatives) are determined. As a result, a limited number of model combinations of examined consonant (nonsonant) clusters has arisen. This kind of analysis proceeds from a closer interconnection between differentiated levels of individual and universal in phonic units according to J. Sabol’s synthetic phonological theory.

Keywords

HÁLA , Bohuslav: Slabika, její podstata a vývoj. Praha: Nakladatelství ČSAV 1956. 107 s.Search in Google Scholar

HÁLA , Bohuslav: Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: Nakladatelství ČSAV 1962. 459 s.Search in Google Scholar

IVANČOVÁ , Lena: Hierarchia kritérií slabičného rozhrania. [Diplomová práca.] Košice: Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 2011. 68 s. + 15 s. príloh. Ved. práce J. Sabol.Search in Google Scholar

KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 626 s.Search in Google Scholar

KRÁĽ, Ábel - SABOL , Ján: Fonetika a fonológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1989. 388 s.Search in Google Scholar

Kuryłowicz , Jerzy: Contribution à la théorie de la syllabe. In: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1948, roč. 8, s. 80 - 114.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1985. 319 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Slovenská fonológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979. 216 s.Search in Google Scholar

ROMPORTL, Milan: Zvukový rozbor ruštiny (K akustické klasifikaci ruských hlásek). Praha: Universita Karlova 1962. 273 s.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Konsonanticko-vokalické zloženie slovenských slov. In: Slovenská reč, 1968, roč. 33, s. 281 - 289.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Frekvencia trojčlenných konsonantických skupín v spisovnej slovenčine. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešoviensis. Jazykovedný zborník 2. Red. P. Bunganič. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969 (a), s. 129 - 149.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Štvorčlenné konsonantické skupiny v slovenčine. In: Slovenská reč, 1969 (b), roč. 34, s. 30 - 33.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Pomer jednotlivých typov konsonantických skupín. In: Slovenská reč, 1971, roč. 36, s. 71 - 78.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Syntetická fonologická teória. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1989. 253 s.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Slovenská slabika (Náčrt problematiky). In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Stimul 1994, s. 214 - 224.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: K typologickej charakteristike slovenskej slabiky. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Red. P. Žigo et al. Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK 1997, s. 27 - 32.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: K problematike hraníc slabiky. In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica II. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 318. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1998, s. 19 - 26.Search in Google Scholar

SABOL , Ján: Slabika ako východisko porovnávacieho lingvistického výskumu. In: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska - A. Hudymač - Z. Babik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 17 - 22.Search in Google Scholar

SABOL , Ján - BÓNOVÁ , Iveta: K problematike hraníc významových jednotiek v slovenčine. In: Slovakistika. Jazykoveda. Literárna veda. Kulturológia. Vedecké informácie. Zost. I. Sedlák. Martin: Matica slovenská 2013, s. 8 - 13.Search in Google Scholar

SABOL , Ján - BÓNOVÁ , Iveta - IVANČOVÁ , Lena: Možnosti modelovania štruktúry slabiky v slovenčine a v češtine. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2014 (v tlači).Search in Google Scholar

SABOL , Ján - IVANČOVÁ , Lena: Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, s. 131 - 144.Search in Google Scholar

SABOL , Ján - ZIMMERMANN , Július: Akustický signál - semióza - komunikácia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia. 51. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta 2002. 141 s.Search in Google Scholar

SABOL , Ján - ZIMMERMANN , Július: Perspektívy porovnávacieho výskumu fónickej stavby slovenčiny a ukrajinčiny (Metodologické a metodické skice). In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník 4. Red. Ľ. Babotová - J. Kredátusová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2003, s. 131 - 148.Search in Google Scholar

SKALIČKOVÁ , Alena: K otázce podstaty slabiky. In: Slovo a slovesnost, 1954, roč. 15, s. 19 - 24. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo