1. bookVolume 76 (2015): Issue 1 (March 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The ‘Tisovik’ reserve of Silver fir in the Belarusian national park ‘Belavezhskaya Pushcha’

Published Online: 05 May 2015
Page range: 18 - 36
Received: 05 Mar 2014
Accepted: 29 Sep 2014
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Silver firs (Abies alba Mill.) of natural origin occurring in the Belorussian part of the Białowieża Primeval Forest constitute an enclave situated 120 km to the north-east of a dense fir stand in the Polish part of the forest. In order to protect this population a reserve called ‘Tisovik’ was established. In this study, plant communities occurring in the ‘Tisovik’ reserve were described and its fir population (20 trees) was characterised in terms of its genetic structure.

Keywords

Arhipov C. 1897. Istorićeskoe prośloe Belovežskoj Pušči. Lesnoj Žurnal, 3: 391-399.Search in Google Scholar

Błoński F., Drymmer K., Ejsmond A. 1888. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do Puszczy Białowieskiej w lecie 1887 roku. Pamiętnik Fizjograficzny, 8: 59-74.Search in Google Scholar

Błoński F., Drymmer K. 1889. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do Puszczy Białowieskiej, Ladzkiej i Świsłockiej w 1888 roku. Pamiętnik Fizjograficzny, 9: 55-62.Search in Google Scholar

Borowik-Dąbrowska M. 1976. Opracowanie palinologiczne kurhanu w Białowieskim Parku Narodowym. Archeologia Polski, 21(1): 135-210.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie, Wien-New York, Springer-Verlag: 1-865.Search in Google Scholar

Bremowna M., Sobolewska M. 1939. Studia nad opadem pyłku drzew leśnych w Puszczy Białowieskiej [The studdus of tree pollen rain in Białowieża Primeval]. Sylwan, A, 56, 3-4: 1-19.Search in Google Scholar

Brokhaus F. A., Efron I. A. 1891. Belovežskaja Puščsca. in: Encyklopedičeskij Slovar’, S. Petersburg: 208-211.Search in Google Scholar

Budničenko N. I., Strelkov A. Z., Saevič F. F., Michalevič P. K. 1987. Pichta belaja v Belovežskoj Pušče. Zapovedniki Belorusi, 11: 13-24.Search in Google Scholar

Dąbrowski M. J. 1959. Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej. Cz. I. Białowieski Park Narodowy [Late Glacial and Holocene vegetation history of Białowieża Primeval Forest. Part I]. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 28, 2: 197-248.Search in Google Scholar

Dengler A. 1992. Waldbau. Band I. Berlin, Paul Parey Verlag: 222-226.Search in Google Scholar

Draft manual on methodologies and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests. 1985. Programme Coordinating Centres with the assistance of the UNEP and Secretariat of UN-ECE: 1-96.Search in Google Scholar

Ehrenberg C., Gustafsson A., Plym Forshell C., Simak M. 1955. Seed quality and the principles of Forest Genetics. Heredity, 41: 291-366.Search in Google Scholar

Eichwald E. 1830. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. Wilno, J. Zawadzki: 241-253.Search in Google Scholar

Ellenberg H, Webere W., Dullr R., Wirht V., Werner W., Pauliben D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica. Lehrstuhl fur Geobotanik der Universität Göttingen, Göttingen: 1-258.Search in Google Scholar

Faliński J. B. 1968. Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, PWRiL: 1-504Search in Google Scholar

Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Ecological studies in Białowieża Primeval Forest. Dordrecht Boston Lancaster, W. Junk Publishers: 1-537.Search in Google Scholar

Flora Europea (eds. Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Yalentine D. H., Walters S. M., Webb D. A.) 1964. Vol. 1. The University Press, Cambridge: 1-464.Search in Google Scholar

Genko N. 1902. Charakteristika Belovežskoj Pušči i istoričeskoe o nej svedenija. Lesnoj Žurnal, 32, 5: 1009-1056, 6: 1269-1302.Search in Google Scholar

Genko N. 1903. Charakteristika Belovežskoj Pušči i istoričeskoe o nej svedenija. Lesnoj Žurnal, 33, I: 22-5.Search in Google Scholar

Giefing D. F. 1985. Budowa i zastosowanie urządzenia pilodyn. Sylwan, 129, 7: 63-77.Search in Google Scholar

Gončarenko G.G., Savickij B.P. 2000. Populacjonno-genetičeskie resurcy pichty beloj v Belarusi. Nationalnaja Akademia Nauk Belarusi. Instytut Lesa. p. 121.Search in Google Scholar

Górski S. 1829. O roślinach żubrom upodobanych, jako też innych w puszczy Białowiezkiey. Dziennik Wileński, 9: 207-217.Search in Google Scholar

Graebner P. 1918. Diepflanzengeographischen Verhaltnisse von Bialovies. Bialowies in deutscher Verwaltung,4: 219-250.Search in Google Scholar

Gunia S., Due J. E., Kramer W. 1972. Die Weißtanne (Abies alba Mill.) im Nordosten ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Forstarchiv, 43: 84-91Search in Google Scholar

Gunia S., Kowalski M. 1968. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej [Silver fir (Abies alba Mill.) in Białowieża Primeval Forest]. Sylwan, 112: 59-66.Search in Google Scholar

Hegi G. 1965. Abies alba Mill. in: Illustrierte Flora von Mittel- Europa mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. Ed. G. Hegi. München, C. Hanser Verlag: 120-122Search in Google Scholar

Hibino K. 1969. Relation between air-born pollen and the living vegetation in Mt. Hakkoda. Ecological Revue, 17,3: 189-195.Search in Google Scholar

Jaroń B. 1933. Analiza pyłkowa interglacjału z Żydowszczyzny koło Grodna. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 9: 147-183.Search in Google Scholar

Jundziłł J. 1830. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych, Wilno, Józef Zawadzki: 1-583.Search in Google Scholar

Karpiński J. 1933. Fauna korników Puszczy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów. Warszawa, Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych: 1-68.Search in Google Scholar

Karpiński J. J. 1929. Rezerwaty Puszczy Białowieskiej. Echa Leśne, 6, 11: 2-4.Search in Google Scholar

Kloska J. 1922. Nowe stanowisko jodły w Puszczy Białowieskiej. Las Polski, 10: 383-385.Search in Google Scholar

Korczyk A., Chilimoniuk M. 1993. Jodła w Puszczy Białowieskiej. Las Polski., 10: 14-16.Search in Google Scholar

Korczyk A. F. 1995a. Restytucja jodły pospolitej w puszczy gospodarczej. Raport GEF 3. 4. Maszynopis w Zakł. Lasów Naturalnych IBL, 1-12.Search in Google Scholar

Korczyk A. F. 1995b. Risk assessment of pollution load on reproductive systems in forest tree. in: Protecion of forest ecosystems biodiversity of Białowieża Primeval Forest (eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski), Warsaw, Fundacja SGGW: 33-52.Search in Google Scholar

Korczyk A. F. 1999. Ocena wartości genetycznej i hodowlanej naturalnych populacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wschodniego zasięgu w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 339: 155-170.Search in Google Scholar

Korczyk A. F. 2000. Reliktowe stanowisko jodły pospolitej w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 2: 90-93.Search in Google Scholar

Korczyk A. F, Kawecka A., Martysevič V. V, Strelkov A. Z. 1997. Naturalne stanowisko jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, A, 837: 29-61.Search in Google Scholar

Mattfeld J. 1925. Die in Europa und dem Mittelmeergebiet wildwachsenden Tannen. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 35: 1-37.Search in Google Scholar

Mattfeld J. 1926. Das Areal der Weißtanne. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 37: 16-35.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa, PWN: 1-298.Search in Google Scholar

Mejnartowicz L. 1996. Origin of Silver-fir stands in Białowieża Primeval Forest. in: Biodiversity Protection of Białowieża Primeval Forest (eds. P. Paschaslis, S. Zajączkowski), Warsaw: 35-50.Search in Google Scholar

Nikolaeva V. M., Zefitrov B. M. 1971. Flora Belovežskoj Pušči, Minsk: 1-182.Search in Google Scholar

Paczoski J. 1928. Roślinność Puszczy Białowieskiej (La végétation de la forêt de Białowieża). Ministere de 1’Agriculture, Varsovie,1-87.Search in Google Scholar

Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Poznań, Państwowa Rada Ochrony Przyrody: 1-575.Search in Google Scholar

Paszewski A., Poznański F. 1935. Materiały do historii lasów Puszczy Białowieskiej [Contribution to the history of the Białowieża Primeval Forests I]. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 36: 59-67.Search in Google Scholar

Paszewski A. 1937. Dalsze badania nad historią lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie analizy pyłkowej torfowisk [Contribution to the history of the Białowieża Primeval Forests II]. Roczniki Nauk Rolniczych. i Leśnych, 41: 1-5.Search in Google Scholar

Romanów M. 1922: Zgon najstarszej jodły w Puszczy Białowieskiej. Las Polski, 10: 381-383.Search in Google Scholar

Samojlik T. 2005. Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Białowieża, ZBS PAN, p. 90. ISBN 83-907521-5-8.Search in Google Scholar

Semenov P. 1863. Beloyežskaja Pušča. in: Slovar’ Rossijskoj Imperii. Sankt Petersburg: 359-360.Search in Google Scholar

Šutko N. V., Martynovič B. S. 1967. Pichta belaja v Belarusi. in: Dendrologia i lesovedene. Nauka i Technika, Min´sk: 77-81.Search in Google Scholar

Sokołowski A. W. 1995. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Białowieski Park Narodowy: 1-273.Search in Google Scholar

Szafer W. 1920a. Jodła w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 38, lipiec- wrzesień: 65-74.Search in Google Scholar

Szafer W. 1920b. Plan utworzenia rezerwatu leśnego w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 38, październik-grudzień: 97-117.Search in Google Scholar

Szafer W. 1926. O florze i klimacie okresu międzylodowcowego pod Grodnem. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU, 60: 1-40.Search in Google Scholar

Środoń A. 1959. Zarys historycznego rozwoju szaty roślinnej Polski w późnym glacjalc i postglacjale. in: Szata roślinna Polski (ed. W. Szafer). Warszawa, PWN: 511-543.Search in Google Scholar

Środoń A. 1983. Jodła pospolita w historii naszych lasów. in: Jodla pospolita Abies alba Mili. (red. S. Białobok). PWN, Warszawa- Poznań: 9-39.Search in Google Scholar

Utenkova A. P., Romanovskij V. P., Kočanovskij S. B., Smirnov H. S. 1972: Vlijanie osušenija lesnych bolot na gidrologičeskij režim okružajuščich suchodolov. Belovežskaja Pušča. Issledovanja, 6: 11-36.Search in Google Scholar

Wiśniewski T. 1923. Przyczynek do znajomości Puszczy Białowieskiej. Białowieża, 2: 33-61.Search in Google Scholar

Wiśniewski T. 1924. Kilka szczegółów o jodle w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody, 4: 100-103.Search in Google Scholar

Zefirov B. M. 1958. Zamietki o flore gosudarstvennogo zapovednika Belovežskaja Pušča. Trudy Zapovedno-Ochtnič’ego Chozjajstva Belovežskaja Pušča, 1: 68-80.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo