1. bookVolume 22 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Spatial Analysis of Yampil Barrow Complex

Published Online: 24 Aug 2018
Page range: 7 - 29
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The Yampil Region represents a concentration of densely populated barrow cemeteries. Some 156 mounds figure in the available cartographic studies, which are the basis of spatial analysis presented below. The aforementioned therefore shall involve an examination of parameters for the localisation of tumuli in respect to altitude, terrain surface incline, direction of exposition and distance from waterways and watershed ridges as well as an analysis of visibility for selected sites, which shall describe preferences in respect to the chosen place of construction.

Keywords

Jaskulski M., Szmidt A. 2013 Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych. Folia Geographica Socioeconomica 13: 145-156.Search in Google Scholar

Kośko A. (Ed.) 2015 Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC, Baltic Pontic Studies 20.Search in Google Scholar

Kusiński W., Zastawnyj F. 2003 Ukraina: przyroda - ludność - gospodarka. Warszawa.Search in Google Scholar

Litwin L., Myrda G. 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Gliwice.Search in Google Scholar

Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I. 2014 Kontekst przyrodniczy i perspektywy studiów paleośrodowiskowych stanowiska kultury jamowej w Pidlisiwce nad Dniestrem, zachodnia Ukraina. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 247-274. Poznań.Search in Google Scholar

Placek A. 2008 Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii strukturalnej na przykładach z obszaru Sudetów. Landform Analysis 9: 364-368.Search in Google Scholar

Potupczyk M., Razumow S. 2014 Zgrupowanie cmentarzysk kurhanowych w rejonie jampolskim. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 35-40. Poznań.Search in Google Scholar

Przybyła M.M., Podsiadło M., Potupchyk M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2017 The Eneolithic ritual barrow complex, Prydnistryanske, Vinnytsia Oblast: magnetometric surveys. Baltic-Pontic Studies 22: 30-40.Search in Google Scholar

Ślusarska K. 2011 Uwagi o uniwersalnym znaczeniu kurhanów w tradycji grzebalnej społeczności wspólnoty katakumbowej wczesnego okresu epoki brązu Nadczarnomorza. In: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (Eds) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e, 131-138. Kraków.Search in Google Scholar

Weathley D. 1995 Cumulative Viewshed Analysis: a GIS-based method for investigating intervisibility, and its archaeological application. In: G. Lock, G. Stan (Eds) Archaeology and GIS: a European perspective, 5-13. London.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo