1. bookVolume 5 (2015): Issue 1 (February 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2674-4619
First Published
18 Jun 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Poland and Its Eastern Neighbours: A Postcolonial Case Study

Published Online: 01 Feb 2015
Volume & Issue: Volume 5 (2015) - Issue 1 (February 2015)
Page range: 109 - 132
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2674-4619
First Published
18 Jun 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents problematic issues resulting from the Polish presence on the historical eastern border of the II Rzeczpospolita (Republic of Poland), or, as it is called in the Polish national discourse, “Kresy”. The notion of Kresy, to a certain extent, corresponds to the notion of ‘borderland’. However, the latter is neutral and used mostly in scientific discourse, whereas the former alludes to Polish national awareness in literature and much of the historical writings and presents itself as the lost centre of “Polishness”. This way, contemporary Polish historical memory makes substantial claims towards this space, both in a geographical and historical sense, while hardly tolerating the presence of indigenous, non-Polish populations inhabiting the area- Lithuanians, Belarusians, and Ukrainians. In order to revise these issues in the article, I have adopted a postcolonial studies perspective. Looking at Poland through the lens of postcolonial studies reveals that it holds a unique position due to its double status. Historically speaking, Poland occupied both the position of the colonizer and of the colonized. However, popular Polish imagination tends to see Poland only in its role of the oppressed victims of its powerful ibjesial neighbours. The dominant role of Poland and its version of colonial policy adopted towards its contemporary eastern neighbours is obscured or simply denied both in popular and scientific discourse. The analysis of the role of the “myth of Kresy”, proposed here, hopes to contribute to the understanding of the implications of the Polish contemporary “orientalism”.

Keywords

Astraviec, S. (2014), ‘Dlaczego Białorusini marzą o Karcie Polaka?’ Bialorus, 24 April 2014. Retrieved from http://www.bialorus.pl/spoleczenstwo?artid=3450 [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Bakuła, B. (2006), ‘Kolonialne i postkolonialne aspekty dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), ’ Teksty Drugie, vol. 6, pp. 11-33.Search in Google Scholar

— (2007), ‘Colonial and postcolonial aspects of Polish discourse on the ‘Borderland, ’ in J. Korek (ed.) From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from Postcolonial Perspective, Huddinge: Södertörns högskola, pp. 41-59.Search in Google Scholar

Beauvois, D. (1987), Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu i Podolu i Kijowszczynie, vol. 425, Paris: Institut Littéraire, Kultura.Search in Google Scholar

Bekus, N. (2013), ‘Kresy Wschodnie w obliczu białoruskości. Obraz Polski białoruskim dyskursie kulturowym, ’ in T. Zarycki (ed.) Polska wschodnia i orientalizm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, pp. 67-89.Search in Google Scholar

Borkowska, G. (2010), ‘Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim - pytania sceptyka, ’ Teksty Drugie, vol. 5(125), pp. 40-52.Search in Google Scholar

Boss, S. (2008), ‘Review: From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective, ’ The Sarmatian Review, vol. XXVIII, no. 1. Retrieved from http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/108/281boss.htm [accessed 13 Jan 2015]Search in Google Scholar

Cavanagh, C. (2003), ‘Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, ’ Teksty Drugie, vol. 2/3, pp. 60-71.Search in Google Scholar

Dąbrowski, M. (2008), ‘Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej, ’ Porównania, no. 5, pp. 1-20.Search in Google Scholar

EMN (2013), ‘Kolejne ograniczenia dotyczące posiadania Karty Polaka na Białorusi, ’ European Migration Network, 3 November 2013. Retrieved from https://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/11263, Kolejne-ograniczenia-dotyczace-posiadania-Karty-Polaka-na-Bialorusi.html?search=1984197 [accessed 10 Feb 2015]Search in Google Scholar

Fiut, A. (2003), ‘Polonizacja? Kolonizacja?’ Teksty Drugie, vol. 6, pp. 150-156.Search in Google Scholar

Golinczak, M. (2008), ‘Postkolonializm: przed użyciem wstrząsną’ Recykling Idei; Ibjesium (przesyłka zwrotna), vol. 10, pp. 108-113.Search in Google Scholar

Gosk, H. & Kraskowska, E. (2013), (P)o zaborach, (P)o wojnie, (P)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.Search in Google Scholar

Jawłowski, A. (2012), ‘Co to znaczy być Polakiem? Kilka terenowych refleksji wokół teorii i praktyki projektu tożsamościowego zawartego w Ustawie o Karcie Polaka, ’ in E. Nowicka & A. Bilewicz (eds.) Pamić utraconych ojczyzn, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 109-136.Search in Google Scholar

Kabziöska, I. (2013), ‘Poles and Russians. Dialogue and attempts at changing the stereotype, ’ Ethnologia Polona, vol. 33-34(2012-2013), pp. 53-73.Search in Google Scholar

Kościñski, P. (2009), ‘Polska zajmie Kresy?’ Rzeczpospolita, 17 August 2009. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/349946.html?print=tak [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Kosz (2014), ‘Trybunał Białorusi: zakaz Karty Polaka zgodny z konstytucją, ’ Gazeta Wyborcza, 17 June 2014. Retrieved from http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1, 352 35, 16309927, Trybunal_Bialorusi__zakaz_Karty_Polaka_zgodny_z_konstytucja. html [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Ładykowski, P. (2011), ‘Gra w karty. ‘Karta narodowa’ jako stawka w pañstwowej polityce narodowościowej, ’ in W. Dohnal & A. Posern-Zieliñski (eds.) Antropologia i polityka. Szkice z badañ nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, pp. 15-41.Search in Google Scholar

— (2014), ‘Litwo ojczyno moja… dyskurs kresowy, tożsamość narodowa i głosy podporządkowanych, ’ in K. Niziołek & A. Sadowski (eds.) Pogranicze Studia Społeczne, vol. XXIII, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 83-96.Search in Google Scholar

Riabczuk, M. (2013), ‘Wschodniosłowiañska Umma a problem emancypacji: O “słabej” tożsamości Ukraiñców i Białorusinów, ’ in T. Zarycki (ed.) Polska wschodnia i orientalizm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, pp. 51-66.Search in Google Scholar

Rzeczpospolita (2009), ‘Litwini niechîtni wobec Karty Polaka, ’ 17 August 2009. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/350096.html [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Said, E. W. (1979), Orientalism, Vintage Books edition, New York: Random House.Search in Google Scholar

Skórczewski, D. (2013), Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin.Search in Google Scholar

Srebrakowski, A. (2013), My nie bracia, my sąsiedzi. Polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Antologia tekstów, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego. Step by Step (n.d.), [Homepage]. Retrieved from http://www.kurs.stepbystep.by/kartapoljaka [accessed 24 Jul 2014]Search in Google Scholar

Suszczyñski, J. (2013), ‘26 tysiîcy Kart Polaka na Grodzieñszczynie, ’ Białoruskie Radio Racja, 6 December 2013. Retrieved from http://www.bialorus.pl/ spoleczenstwo?artid=3044 [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Tarasiewicz, S. (2008), ‘Litewski historyk oskarża Polskî o rewizjonizm granic, lecz zarazem ubolewa, że Polska nie chce zwrócić Niemcom swoich zachodnich ziem, ’ Infopol: Archive Today, 7 November 2008. Retrieved from http://archive.today/ m0Jm [accessed 12 Jan 2015]Search in Google Scholar

Thompson, E. M. (2000), Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Westport, CT & London: Greenwood Publishing.Search in Google Scholar

Zarycki, T. (2009), Peryferie. Nowe ujîcie zależności centro-peryferyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.Search in Google Scholar

— (2013), ‘“Polskie dyskursy o Wschodzie” wewnîtrznym i zewnîtrznym - próba analizy krytycznej, ’ in T. Zarycki (ed.) Polska wschodnia i orientalizm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, pp. 186-206.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo