1. bookVolume 23 (2019): Issue 2 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches

Published Online: 09 Sep 2019
Volume & Issue: Volume 23 (2019) - Issue 2 (June 2019)
Page range: 25 - 32
Received: 01 May 2019
Accepted: 01 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 3, 27-36.Search in Google Scholar

Cupiał, M., Kobuszewski, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015a). Analysis of mechanical investment in Malopolska province using index of technological modernization ITM, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 70-73.10.1016/j.aaspro.2015.12.035Search in Google Scholar

Cupiał, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015b). Optimisation of the machinery park with the use of Otr-7 Software in context of sustainable agriculture, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 64-69.10.1016/j.aaspro.2015.12.034Search in Google Scholar

Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI, Series: Ekonomia, 8(1), 129-140.Search in Google Scholar

Kwiatkowski, C.A., Harasim, E., Maziarz, P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIBb, 32(6).Search in Google Scholar

Malaga-Tobola, U., Tabor, S., Kocira, S. (2015). Productivity Of Resources And Investments At Selected Ecological Farms. Agriculture And Agricultural Science Procedia/7th International Scientific Symposium On Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 158-16410.1016/j.aaspro.2015.12.011Search in Google Scholar

Malaga-Toboła, U. (2013). Modernization possibilities of technical equipment in mountainous ecological milk farms. Agricultural Engineering, Krakow. ISBN 978-83-935020-8-0.Search in Google Scholar

Nęczyńska, E. (2014). Doświadczenia organizacyjne polskiego FADN i zmiany w rolnictwie po akcesji do UE. Makroregion Małopolska i Pogórze. Prezentacja na warsztatach szkoleniowych polskiego FADN. 18.09.2014Search in Google Scholar

Sawa, J. (2012a). Opis procesów produkcji gospodarstwa jako warunek ich modernizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15-24.Search in Google Scholar

Sawa J. (2012b). Opis Procesów Produkcji Gospodarstwa jako warunek ich modernizacji, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15–24.Search in Google Scholar

Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015a). Productivity of farms in the aspect of various activity forms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 94-98.Search in Google Scholar

Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015b). Intensity and labour consumption of integrated production in horticultural farms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 249-254.10.1016/j.aaspro.2015.12.040Search in Google Scholar

Wasąg, Z. (2010). Efektywność wykorzystania środków UE przez gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych programów. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 231-236.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z. (2014). Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(83), 5–20.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z., Kurek, J. (2012). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Cz. VI, Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Falenty–Warszawa, Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9, 148.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(81), 5–16.Search in Google Scholar

Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XV (3), 396-401.Search in Google Scholar

Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301168247.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD