1. bookVolume 37 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Presence and Formation of Adults in the Sodality of Our Lady: Contribution to the Native History

Published Online: 13 Apr 2021
Page range: 157 - 173
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Summary

The Christian Life Community is the successor of the Sodality of Our Lady. The Christian Life Community today is mostly made up of adults. They are formed spiritually and morally. This formation had already existed since the beginning in the Sodality of Our Lady, that is since the foundation of the first Sodality of Our Lady by the Jesuit John Leunis in 1563 at the Collegium Romanum. The adults who co-created the Sodality of Our Lady until the 18th century were kings, aristocrats, bishops, nobles, townsmen, craftsmen, servants, but the presence of adults most fully developed after the reactivation of the Society of Jesus (1814). The indications presented in the Guide by the Jesuit Jan Rostworowski have shaped the characters and attitudes of the adult members of the Marian Sodalities for centuries.

Keywords

Bieś A.P., Reaktywacja. Jezuici między ciągłością a zmianą po 1814 roku, “Studia Bobolanum” 1 (2015), pp. 41–62. Search in Google Scholar

Coll M., Le Congregazioni mariane (1563–1773) e le Missioni popolari dei Gesuiti. Due varianti della stessa missione, “Ignaciana Rivista di Ricerca Teologica” 17 (2014), pp. 70–79. Search in Google Scholar

Czarnecka K., Duchowość ignacjańska nie tylko dla jezuitów, “Studia Bobolanum” 1 (2015), pp. 137–145. Search in Google Scholar

Dybowska E., Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków 2013. Search in Google Scholar

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień, Kraków 1996. Search in Google Scholar

Flaga J., Bractwa i sodalicje jezuickie w Polsce w 2 poł. XVIII w., “Summarium” 3 (1974), pp. 144–148. Search in Google Scholar

Flaga J., Sodalicje w Polsce przed kasatą zakonu, in: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień, Kraków 1996, pp. 630–631. Search in Google Scholar

Flaga J., Z problematyki jezuickich bractw i sodalicji w XVIII wieku, in: Państwo, Kościół, niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółko, Lublin 1986, pp. 171–187. Search in Google Scholar

García Villoslada R., Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), Rome 1954. Search in Google Scholar

Grzebień L., Dzieje kulturalne jezuitów toruńskich (1596–1996), in: Jezuici w Toruniu 1596–1996, red. K. Maliszewski, W. Rozynkowski, Toruń 1997, pp. 55–83. Search in Google Scholar

Grzebień L., Historiografia jezuickiego wychowania w środkowej i wschodniej Europie, in: Ratio Studiorum 400: The Past, Present and Future of a Four Hundred Year Tradition of Jesuit Education, Kraków 2006, pp. 107–124. Search in Google Scholar

Grzebień L., Znaczenie jezuitów w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII w., “Studia Bobolanum” 3 (2010), pp. 37–54. Search in Google Scholar

Haduch H., Zasadnicze typy sodalicyi, in: Przewodnik Sodalicyi Maryańskich złączonych kanonicznie z Sodalicyą Rzymską Prima Primaria zostających pod opieką zakonu OO. Jezuitów: Ustawy zasadnicze i sposób prowadzenia sodalicyi, red. H. Haduch, Kraków 1914, pp. 215–230. Search in Google Scholar

Hochleitner J., Jezuici w dominium warmińskim na przełomie XVI i XVII wieku, “Studia Warmińskie” 41–42 (2004–2005), pp. 269–280. Search in Google Scholar

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/results?q=sodalis+marianus&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0. Search in Google Scholar

https://www.wzch.org.pl/. Search in Google Scholar

Jezuici w Toruniu 1596–1996, red. K. Maliszewski, W. Rozynkowski, Toruń 1997. Search in Google Scholar

Jeż T., Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Kochanowicz J., Wychowanie w szkołach jezuickich okresu staropolskiego, in: Pedagogika ignacjańska: historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 2010, pp. 205–237. Search in Google Scholar

Krzysztofek K., Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w., “Studia z Prawa Wyznaniowego” 16 (2013), pp. 137–160. Search in Google Scholar

Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002. Search in Google Scholar

Łukaszewska-Haberkowa J., Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej obojga narodów w latach 1564–1608, Kraków 2014. Search in Google Scholar

Morawski K.M., 350 lat duchowej sodalicji w świecie, a w szczególności w Polsce, “Przegląd Powszechny” 205 (1935), pp. 331–340. Search in Google Scholar

Moskała R., Kim jesteśmy i czego chcemy? Rzecz o Sodalicjach Mariańskich, Kraków 1933, p. 5: http://sodalicja.pl/strona.7571.html. Search in Google Scholar

Paulussen L., God works like that: Origins of the Christian Life Community, Rome 1979. Search in Google Scholar

Pedagogika ignacjańska: historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 2010. Search in Google Scholar

Przewodnik Sodalicyi Maryańskich złączonych kanonicznie z Sodalicyą Rzymską Prima Primaria zostających pod opieką zakonu OO. Jezuitów: Ustawy zasadnicze i sposób prowadzenia sodalicyi, red. H. Haduch, Kraków 1914. Search in Google Scholar

Puszka A., Sodalicje Mariańskie i ich działalność w Chełmie w latach 1918–1939, in: Chełm nieznany [Ludzie. Miejsca. Wydarzenia], red. M. Karwatowska, Chełm 2009, pp. 90–109. Search in Google Scholar

Puszka A., Sodalicje Mariańskie na ziemiach polskich wobec wojny i odzyskania niepodległości w 1918 r., “Teka Komisji Historycznej” 15 (2018), pp. 45–59. Search in Google Scholar

Rodrigues da Fonseca Rosa M.T., História da Universidade Teológica de Évora (Séculos XVI a XVIII), Lisboa 2013. Search in Google Scholar

Rostworowski J., Przewodnik Sodalicyj Mariańskich złączonych kanonicznie z Archisodalicją Rzymską zwaną Prima Primaria, Warszawa 19463. Search in Google Scholar

Sodalicja mariańska, in: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień, Kraków 1996, pp. 629–630. Search in Google Scholar

Uszyński T., Sodalicje Mariańskie, in: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, pp. 825–828. Search in Google Scholar

Wicki J., Dendal R., Le père Jean Leunis S.J. (1532–1584): Fondateur des Congrégations Mariales, Rome 1951. Search in Google Scholar

Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego [Uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 7 września 1990. Zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 3 grudnia 1990], Warszawa 1991. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo