1. bookVolume 37 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Cooperation of the Local Government and the Church in the Service of the Old People2 in Poznań

Published Online: 13 Apr 2021
Page range: 117 - 131
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Summary

About 148 thousand seniors live in Poznań and according to forecasts, this number will systematically increase. The cooperation of the local government, non-governmental organizations and the Church counteracts the social exclusion of this group of people and is a necessary condition for seniors to live in their environment as long as possible. The senior policy in Poznań is implemented in the areas indicated by the WHO: construction, public space management, transport, housing, social support, professional and social activation, counteracting exclusion, social support, health protection. The Center for Senior Initiatives, as a municipal unit, implements projects for seniors and cooperates with Caritas.

Keywords

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Libreria Editrice Vaticana 2016. Search in Google Scholar

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Libreria Editrice Vaticana 2013. Search in Google Scholar

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Poznań 2000. Search in Google Scholar

Deklaracja współpracy prezydentów miast w obszarze polityki senioralnej, uml.lodz.pl › artykul › 2017/10/30 › printPage. Search in Google Scholar

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993 roku, Dziennik Ustaw, 1998, No. 51, item 318. Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw, 2009, No. 114, item 946. Search in Google Scholar

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program „Opieka 75+” na rok 2019, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw, 2018, item 1508 as amended. Search in Google Scholar

Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2017–2021. Załącznik do uchwały Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 roku. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z realizacji Programu „Polityka senioralna miasta Poznania na lata 2017–2021” w roku 2018, Poznań 2019. Search in Google Scholar

Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015–2020, Monitor Polski, 2016, item 1254. Search in Google Scholar

Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2013–2020, Monitor Polski, 2014, item 52. Search in Google Scholar

Uchwała nr XXIV/228/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 października 2007 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxiv-228-v-2007-z-dnia-2007-10-25,19389/. Search in Google Scholar

Uchwała nr LXIV/898/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych, https://centrumis.pl/dokumenty1.html. Search in Google Scholar

Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo — Uczestnictwo — Solidarność, Monitor Polski, 2018, item 1169. Search in Google Scholar

Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 8 stycznia 1998 roku, Dziennik Ustaw, 1998, No. 12, item 42. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw, 1990, No. 16, item 95. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dziennik Ustaw, 2003, No. 96, item 873 (Dziennik Ustaw, 2019, items 688, 1570, 2020). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw, 1989, No. 29, item 154 (Dziennik Ustaw, 2019, item 1347). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych, Dziennik Ustaw, 2015, item 1075. Search in Google Scholar

Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku. Program wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020, Monitor Polski, 2016, item 1254. Search in Google Scholar

Załącznik do uchwały nr 161 Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 roku (poz. 1169) Polityka społeczna wobec osób starczych 2030. Bezpieczeństwo — Uczestnictwo — Solidarność, Monitor Polski, 2018, item 1169. Search in Google Scholar

Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Monitor Polski, 2014, item 52. Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej, Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 2013, item 2. Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 29 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej, Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 2014, item 31. Search in Google Scholar

Błędowski P., Massakowska M., Szybalska A., Program badawczy PolSenior — cele i metoda, ‘Zdrowie Publiczne i Zarządzanie’ 1 (2011), pp. 156–158. Search in Google Scholar

Czekanowski P., Wieloznaczność określeń odnoszonych do ludzi starych, in: O sposo-bach mówienia o starości. Debata. Analiza. Przykłady, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2014, pp. 52–59. Search in Google Scholar

e-Tytka Seniora, https://centrumis.pl/e-tytka-seniora-opis.html. Search in Google Scholar

Global Age-Friendly Cities Project, https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities/en/. Search in Google Scholar

Kurosz J., Oddziaływanie pastoralne wobec osób starych, in: Dei enim sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata, Poznań 2019, pp. 311–322. Search in Google Scholar

Lipowicz I., Międzypokoleniowa solidarność, in: Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, red. M. Żakowska, Warszawa 2014, pp. 5–6. Search in Google Scholar

Poznański przewodnik seniorki i seniora, red. Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań 2018. Search in Google Scholar

Poznań Viva Senior, https://centrumis.pl/poznan-viva-senior.html. Search in Google Scholar

Przygoda W., Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku, “Polonia Sacra” 19 (2015), pp. 71–94. Search in Google Scholar

Rada do spraw Polityki Senioralnej, https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki--senioralnej. Search in Google Scholar

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Wstęp, in: O sposobach mówienia o starości. Debata. Analiza. Przykłady, red. eadem, Warszawa 2014, pp. 5–6. Search in Google Scholar

Viva Seniorzy. Edycja 2018, https://centrumis.pl/edycja-2018.html. Search in Google Scholar

Warsztaty poświęcone zajęciom rehabilitacyjnym, https://centrumis.pl/warsztaty--po%C5%9Bwi%C4%99cone-zaj%C4%99ciom-rehabilitacyjnym.html. Search in Google Scholar

WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities, https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/. Search in Google Scholar

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2004–2020, Warszawa 2013, senior.gov.pl › source › Zalozenia Dlugofalowej Polityki Senioralnej. Search in Google Scholar

Żakowska M., Wstęp do polskiego wydania, in: Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, red. eadem, Warszawa 2014, pp. 3–4. Search in Google Scholar

Kurosz J., Interview conducted on October 31, 2019 at the Center for Senior Initiatives in Poznań, the author’s private archive. Search in Google Scholar

Kurosz J., Interview conducted on November 13, 2019 in the Caritas building of the Archdiocese of Poznań, the author’s private archive. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo