1. bookVolume 37 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Learning and Revealing the Thoughts of the Holy Scriptures through the Preachers as Perceived by Rev. Zygmunt Pilch (1888–1962)

Published Online: 13 Apr 2021
Page range: 89 - 116
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Summary

The text of the article is an analysis of selected issues from the teaching of Rev. Zygmunt Pilch (1888–1962) PhD, who directed his thoughts not only to students of preaching but also to preachers. His teaching is still relevant today. The homiletics lecturer appealed to the preachers of the Word of God that they were obliged to communicate the Word of Salvation to the world. The text of the Holy Scriptures, according to the homiletics teacher, is a natural source of preaching, as it is the Spirit of God Himself who speaks through it, through the teaching Church. From the inspired text, the preacher should draw content, spirit, anointing, life and grace. A preacher reading the Scriptures is bound to grasp the meaning of God’s speech. By reading the text, he looks for thoughts and meanings, wanting to capture the inner content of the text. The primary concern in reading the Bible is to know its literal meaning, which is directly apparent from the words of the text. There is also a typical sense in the holy books. The preacher’s task is to convince the faithful to live by faith, according to the Lord’s thought contained in types. Reading the Word of God requires appropriate methods that understand its symbolic meaning, revealed in allegories. Christ often made use of parables as the means of visual teaching, drawing images from everyday life. Devoted completely to preaching, Z. Pilch reminded that the Holy Scriptures, being the treasury of the revealed truth, were the main literature for every preacher. The teaching of the prelate Zygmunt Pilch seems to be still relevant and is still an undiscovered treasury.

Keywords

Augustyn, Św., O nauce chrześcijańskiej, tłum., wstęp i oprac. S. Sułowski, Warszawa 1979. Search in Google Scholar

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini” O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (30 IX 2010). Search in Google Scholar

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska ‘Verbum Domini’ o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków 2010. Search in Google Scholar

‘Homo Dei’ 17 (1948) 6, pp. 146–164. Search in Google Scholar

Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych (16 IV 2004): Kościół usilnie pragnie poznawać własną historię, ‘L’Osservatore Romano’ [Polish edition] 6 (2004), pp. 7–8. Search in Google Scholar

John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation ‘Ecclesia in Europa’ On Jesus Christ Alive in His Church The Source Of Hope For Europe (28 VI 2003) http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html. Search in Google Scholar

Pilch Z. i in., Homiletyka duszpasterska. Zbiorowy podręcznik nauki kaznodziejstwa dla polskiego kleru, Kielce 1935. Search in Google Scholar

Pilch Z., Literatura kaznodziejska, PH 1 (1929), pp. 35–45. Search in Google Scholar

Pilch Z., Nauka dykcji, Kielce 1946. Search in Google Scholar

Pilch Z., Nowa pisownia w świetle wymowy, Kielce 1937. Search in Google Scholar

Pilch Z., Recenzja. Faulhaber M., Rufende Stimmen in der Wüste der Gegenwart, PH 1 (1932), pp. 67–70. Search in Google Scholar

Pilch Z., Wychowanie chrześcijańskie jako problem duszpasterski, Kielce 1934. Search in Google Scholar

Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Poznań 1958. Search in Google Scholar

Pilch Z., Zadania polskiej ambony, PH 2 (1925), pp. 90–103. Search in Google Scholar

Pilch Z., Zagadnienia języka i stylu w kaznodziejstwie, Kielce 1923. Search in Google Scholar

Szkoła kaznodziejstwa. Skarbiec wzorów kościelnej wymowy do nauki domowej i szkolnej, zebr. i objaśn. Z. Pilch, Kielce 1937. Search in Google Scholar

Chat E., Ksiądz prałat dr Kazimierz Dworak, in: 50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościo-łowi i Ojczyźnie, red. E. Chat, Kielce 2002, p. 124. Search in Google Scholar

Chat E., Ksiądz profesor dr Zygmunt Pilch, in: 50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościo-łowi i Ojczyźnie, red. E. Chat, Kielce 2002, pp. 153–161. Search in Google Scholar

Clément O., Ne manquons pas aux bienseances pour des querelles de mots, ‘Messager’ 19 (1971), pp. 179–190. Search in Google Scholar

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004. Search in Google Scholar

Czerski J., Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, Opole 2000. Search in Google Scholar

Czerski J., Współczesne metody przekazu przypowieści, in: Żywe jest słowo Boże. Metody biblijno-pastoralne, red. B. Polok, Opole 1995 [materials come from international Biblical and Pastoral Symposium organised on October 14–18, 1994 in Kamień Śląski], pp. 37–46. Search in Google Scholar

Emaks, O przymiotach dobrego kazania, PH 2 (1933), pp. 103–110. Search in Google Scholar

Gosek M., Z zagadnień ruchu homiletycznego w Kielcach, in: Księga jubileuszowa 1727–1977. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach, Kielce 1977, pp. 187–202. Search in Google Scholar

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988. Search in Google Scholar

Kosiński W., Teoretycy i twórcy szkół kaznodziejskich, PH 2 (1927), pp. 81–101. Search in Google Scholar

Krześniak-Firlej D., Pilch Zygmunt, in: Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium kieleckiego 1727–2001. Księga jubileuszowa, red. D. Krześniak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002, pp. 119–132. Search in Google Scholar

Langkammer H., Mały słownik biblijny, Wrocław 1995. Search in Google Scholar

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Kraków 1994. Search in Google Scholar

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Kraków 2007. Search in Google Scholar

Momidłowski S., Ś. p. Biskup Karol Józef Fischer, PH 4 (1931), pp. 264–268. Search in Google Scholar

Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. M. Starowieyski, J.M. Szymusiak, Poznań 2018. Search in Google Scholar

Orygenes, O zasadach, Przedmowa, 1, z jęz. łac. i grec. przeł. i oprac. S. Kalinkowski, tłum. K. Augustyniak, wprowadzenie H. Pietras, Kraków 1996. Search in Google Scholar

Pawłowski J., Recenzje, Verbum Domini, PH 2 (1931), pp. 146–148. Search in Google Scholar

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000. Search in Google Scholar

Pietras H., Wprowadzenie, in: Orygenes, O zasadach, z jęz. łac. i grec. przeł. i oprac. S. Kalinkowski, tłum. K. Augustyniak, wprowadzenie H. Pietras, Kraków 1996. Search in Google Scholar

Romaniuk K., Alegoria 1.10, in: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 1, Lublin 1985, col. 322. Search in Google Scholar

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000. Search in Google Scholar

Szafrański A.L., Ks. infułat Zygmunt Pilch, ‘Kielecki Przegląd Diecezjalny’ 40 (1964), pp. 21–29. Search in Google Scholar

Szafrański A.L., Ks. infułat Zygmunt Pilch, in: Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki, red. L. Kuc, W. Wojdecki, t. 1, Warszawa 1975, pp. 19–30. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo