1. bookVolume 37 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Pneumatological Ecclesiology and Its Relationship with Permanent Ecclesiogenesis. Selected Aspects

Published Online: 13 Apr 2021
Page range: 53 - 75
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Summary

The Christological-pneumatological character of post-conciliar ecclesiology, which appreciates the personal-communal (relational), as well as historico-redemptive and eschatological character of the Church, and restores institutional-social dimension of the Church to its proper place in ecclesiology, opens the possibility of extending the traditional approach to the establishment of the Church as a historico-redemptive set of Christ’s actions.

Deepened theological reflection on the pneumatological-personal (communio) character of the Church allows us to speak of its permanent personal-pneumahagic process of constant birth in the baptized ones and in the community of faith. Constant presence and influence of the Spirit in the community of the Church and its activities include its offices, evangelizing mission and means of sanctification, but also various gifts (charisms) of the Holy Spirit, as well as development or renewal of the faith life of individual Christians and the community. Aspects of permanent ecclesiogenesis can vary in intensity and form, but they all derive from the influence of the Spirit sent by Christ to His disciples, and are based on the personal, communal, event-oriented (historical) and processual character of faith as communio with Christ and brothers. The forms of permanent ecclesiogenesis can be seen in eschatological Church-directing tension dynamism between ‘already’ and ‘not yet’ of the Kingdom of God, in event-donative nature of faith as a communion with Jesus and its processual character, in life-giving character and fruitfulness of faith, in generating new ecclesial realities, clearly beyond human possibilities, in moving towards the missionary future, theological openness, and universality of the Church.

Keywords

Araszczuk S., Język i formy pobożności ludowej, “Seminare. Poszukiwania naukowe” 20 (2004), pp. 163–179. Search in Google Scholar

Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, cz. 2, Lublin 2003. Search in Google Scholar

Bartnik C.S., Osobowy byt Kościoła, in: Kościół w świetle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, pp. 163–175. Search in Google Scholar

Biela B., Struktura eklezjalnej wspólnoty we współczesnym nauczaniu Kościoła, “SSHT 2 (2011), pp. 529–546. Search in Google Scholar

Coenen L., ἐκκλησία, in: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, hrsg. v. L. Coenen, K. Haacker, Witten 20143, pp. 1136–1150. Search in Google Scholar

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1995. Search in Google Scholar

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. „Panem jest Duch i daje życie” (2 Kor 3,17), t. 2, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1995. Search in Google Scholar

Cordes P., „Ducha nie gaście”. Chryzmaty i nowa ewangelizacja, tłum. J. Sobociński, Gorzów Wielkopolski 1990. Search in Google Scholar

Czaja A., Eklezjologia komunijna — próba określenia wartości i możliwości rozwoju, RT 55 (2008) 7, pp. 5–15. Search in Google Scholar

Czaja A., Jedna osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Opole 1997. Search in Google Scholar

Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii «communio», “Teologia Praktyczna” 3 (2002), pp. 44–58. Search in Google Scholar

Funk R.Y.K., Ciało Chrystusa, in: Słownik teologii św. Pawła, red. G.H. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid, tłum. zespół, Warszawa 2010, pp. 129–135. Search in Google Scholar

Gręś S., Eschatyczny wymiar obecności Ducha Świętego w ziemskim życiu człowieka, in: Duch Odnowiciel, (Kolekcja Communio vol. 12), Poznań 1998, pp. 341–354. Search in Google Scholar

Hryniewicz W., Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987. Search in Google Scholar

Jaśkiewicz S., Eklezjologia ludu Bożego w nurcie II Soboru Watykańskiego, in: Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. R. Kantor, Kraków 2015, pp. 7–32. Search in Google Scholar

Kasper W., Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Kasper W., Kościół jako wspólnota. Refleksje nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II, ComP 6 (1986) 4, pp. 28–42. Search in Google Scholar

Kasprzak A.A., Pneumatologia w eklezjologii Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II z perspektywy teologii Yves’a Congara, “Poznańskie Studia Teologiczne” 33 (2018), pp. 41–65. Search in Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio” (1992). Search in Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła (2016). Search in Google Scholar

Kratz R.G., Kirche/Gemeinde (K./G.), in: Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament (HGANT), hrsg. v. A. Berlejung, Ch. Frevel, 20154, pp. 286–289. Search in Google Scholar

Kraus G., Die Kirche — Gemeinschaft des Heils: Ekklesiologie im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzil, Regensburg 2012. Search in Google Scholar

Królikowski J., Kościół w Jezusie Chrystusie: Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków 2015. Search in Google Scholar

McVay J.K., Głowa, Chrystus jako, in: Słownik teologii św. Pawła, Słownik teologii św. Pawła, red. G.H. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid, tłum. zespół, Warszawa 2010, pp. 268–269. Search in Google Scholar

Mühlen H., Kirche wächst von innen: Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche. Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Gesellschaft, Pader-born 1996. Search in Google Scholar

Mühlen H., Una Mystica Persona. Die Kirche als das Mysterium der heilsgeschichtli-chen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person In Vielen Personen, München–Paderborn 19683. Search in Google Scholar

Nadbrzeżny A., Granice Kościoła jako problem hermeneutyczny, in: Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, XLVI Tydzień Eklezjologiczny. Święty Kościół grzesznych ludzi (31 marzec – 3 kwiecień 2014 r.), Lublin 2014, pp. 64–78. Search in Google Scholar

Neuner P., Zulehner P.M., Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna, tłum. A. Kalbarczyk, Poznań 2016. Search in Google Scholar

OʼBrien P.T., Kościół, in: Słownik teologii św. Pawła, red. G.H. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid, tłum. zespół, Warszawa 2010, pp. 402–410. Search in Google Scholar

Pius XII, Mystici Corporis Christi, encyklika (1943). Search in Google Scholar

Pozo G. del, Chrześcijańskie życie w Duchu i według Ojca, tłum. L. Balter, in: Duch Odnowiciel [Kolekcja Communio 12], Poznań 1998, pp. 218–232. Search in Google Scholar

Ratzinger J., Ruchy kościelne i ich miejsce w teologii, tłum. Z. Kijas, “PostScriptum” 6 (1998), pp. 8–32. Search in Google Scholar

Saarinen M.F., The Life Cycle of a congregation, Washington 1989. Search in Google Scholar

Sikora R.A., Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol i Ef, RT 44 (1997) 1, pp. 129–138. Search in Google Scholar

Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002. Search in Google Scholar

Suenens L.J., Kim jest Ona. Synteza mariologii, tłum. anon., Warszawa 1988. Search in Google Scholar

Sullivan F.A., Duch Święty „zasadą jedności Kościoła”, ComP 8 (1988) 2, pp. 10–14. Search in Google Scholar

Vass G., Die Kirche als Geistwerdung und Person werden der menschlichen Gesellschaft: Eine Auseinandersetzung mit Schleiermachers pneumatologischer Grundformel der Ekklesiologie, ZKTh 100 (1978) 1, pp. 140–177. Search in Google Scholar

Wenk M., Duch Święty, tłum. R. Paprocki, in: Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii. Komentarz tematyczny do Nowego Testamentu, t. 1, red. J.B. Green, J.K. Brown, N. Perrin, Warszawa 2017, pp. 145–151. Search in Google Scholar

Wons K., Rozwój i zamieranie instytutów zakonnych, Kraków 2008 https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwoj_i_zamieranie_04.html. Search in Google Scholar

Zulehner P.M., Grundkurs gemeindlichen Glaubens, Düsseldorf 1992. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo