1. bookVolume 35 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Contribution of the Wielkopolska environment to the development of patrology

Published Online: 05 Jun 2020
Page range: 121 - 138
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

The proposed topic allows to learn about the scientific activity of the Wielkopolska researchers of the early Christian Church: Jan Sajdak (1882–1967), priest Józef Nowacki (1893–1964), priest Bronisław Gładysz (1892–1943) and priest Ludwik Gładyszewski (1932–2009). They contributed to the development of patristics not only in Wielkopolska, but also in Poland and in the world. Wielkopolska is also associated with the Scriptures of the Fathers of the Church in which translations of writers of the first centuries of Christianity are published. Patrology textbooks have also been published. The most important of them was written by the priest Szczepan Piestoch and is intended especially for students of theology. Wielkopolska is also a Faculty of Theology which has been operating since 1998 at the University of Adam Mickiewicz University in Poznań. It includes the Department of Patristic Theology and currently the Department of Patristic Theology and Church History. Under the supervision of the faculty lecturers doctoral theses, master’s and bachelor’s theses, as well as monographs related to the period of Christian antiquity are prepared.

Keywords

Ambroży św., Wybór pism dogmatycznych, przekład i przypisy L. Gładyszewski, POK, t. 26, Poznań 1970.Search in Google Scholar

Ambroży z Mediolanu św., Wyjaśnienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, przekład, wstęp i opracowanie, ŹMT, t. 31, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Atanazy św., List do Amuna, List do Drakontiosa, tłum. L. Gładyszewski, „Antologia Listu Starożytnego”, t. 2, Lublin 1978, s. 65–73.Search in Google Scholar

Augustyn, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunatus, Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców, tłumaczenie, wstępy i objaśnienia ks. Ludwik Gładyszewski, ŹMT 53, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Banaszak M., Ksiądz Józef Nowackihistoryk Kościoła w Polsce. Wspomnienie po-śmiertne o działalności naukowej i pedagogicznej, w: J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 967–974.Search in Google Scholar

Cezary z Arles, Homilia o poście, tłumaczenie i komentarz L. Gładyszewski, „Odpowiedzialność” 3 (1992), s. 11.Search in Google Scholar

Cezary z Arles św., Pascha Chrystusa, fragment kazania i komentarz L. Gładyszewski, „Odpowiedzialność” 4 (1991), s. 4.Search in Google Scholar

Czyżewski B., Ksiądz Ludwik Gładyszewski (19322009). Filolog klasyczny, tłumacz i badacz antyku chrześcijańskiego, „Teologia Patrystyczna” 7 (2010), s. 9–32.Search in Google Scholar

Czyżewski B., Ksiądz Szczepan Pieszczoch (19212004) — człowiek, który prawdziwie kochał Ojców Kościoła, „Vox Patrum”, 24 (2004) 46–47, s. 893–898.Search in Google Scholar

Czyżewski B., Ks. dr Ludwik Gładyszewski (17 IX 1932 – 19 XII 2009). Prawdziwy mi-łośnik antyku chrześcijańskiego i filologii klasycznej, „Vox Patrum” 29 (2009) 53–54, s. 1105–1108.Search in Google Scholar

Czyżewski B., Wkład środowiska poznańsko-gnieźnieńskiego w badania nad literaturą wczesnochrześcijańską, „Vox Patrum” 19 (1999) 36–77, s. 97–107.Search in Google Scholar

Dziech J., Gładysz Bronisław Hieronim, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 7.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Cassiodore et l’organisation de l’Ecole Medievale, CT 17 (1936), s. 15–69.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., De extremis quibus Seduliana carmina ornatur verborum syllabis inter se consonantibus, Leopoli 1931.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Dogmatyczne teksty w poetyckich utworach Seduliusza. Studium z historii dogmatów V wieku, Poznań 1930.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Dzisiejsza hymnologia kościelna w swym historycznym rozwoju, AK 18 (1932) 30, s. 366–377.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Konstantyn Wielki we współczesnej mu poezji, CT 18 (1937), s. 63–100.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Pierwiastki poklasyczne w traktacie Bedy „De arte metrica”, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 7 (1933), s. 3–5.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Rzym w poezji Seduliusza, „Kwartalnik Klasyczny” 3 (1929), s. 73–84.Search in Google Scholar

Gładysz B.H., Święty Augustyn u kolebki hymnografii łacińskiej, „Przegląd Teologiczny” 11 (1930), s. 371–398.Search in Google Scholar

Gładyszewski L., Chrystologiczna czy maryjna homilia Hezychiusza, przekład, wstęp, opracowanie, SG 5 (1979–80), s. 245–268.Search in Google Scholar

Gładyszewski L., Maryjne homilie Hezychiusza z Jerozolimy, przekład, wstęp, opracowanie, SG 4 (1978), s. 175–207.Search in Google Scholar

Grzegorz Wielki św., Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, t. 2, księgi VI–X, (tłumaczenie księgi VII, 77–141), ŹrMon 41, Kraków 2006.Search in Google Scholar

Hieronim św., Komentarz do Księgi Jonasza, ŹMT t. 8, wstęp patrystyczny, przekład, opracowanie L. Gładyszewski, Kraków 1998.Search in Google Scholar

Hieronim św., Na Narodzenie Pana, tłumaczenie i komentarz L. Gładyszewski, „Odpowiedzialność” 1 (1992), s. 6.Search in Google Scholar

Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918–2009, red. B. Czyżewski, K. Wętkowski, Gniezno 2010, s. 319–327.Search in Google Scholar

Kazania i homilie na święta Pańskie i Maryjne, „Starożytne teksty chrześcijańskie”, t. 1, wstęp, przekłady i redakcja L. Gładyszewski, Lublin 1976.Search in Google Scholar

List „O przeznaczeniu” Andronika Trankwillusa Dalmaty, tłum. L. Gładyszewski, SG 2 (1976), s. 281–295.Search in Google Scholar

Małunowiczówna L., Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej (pracę przygotował do druku L. Gładyszewski), Lublin 1993.Search in Google Scholar

Pieszczoch S., Ksiądz Józef Nowacki jako patrolog, w: „Ecclesia posnaniensis”. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata Universitatis Mickiewiczianae Facultas Theologica Posnaniae, Poznań 1998, s. 267–272.Search in Google Scholar

Pieszczoch S., Patrologia w Wielkopolsce, szczególnie w Gnieźnie, przed i po II wojnie światowej na tle sytuacji ogólnopolskiej, „Studia Gniesnensia” 11 (1997), s. 335–344.Search in Google Scholar

Prokop K.R., Niedoszły zamysł habilitacji ks. Józefa Nowackiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle jego listów do ks. prof. Tadeusza Glemmy, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 7 (2012), s. 231–264.Search in Google Scholar

Rufina katecheza Symbolu, wstęp, przekład, przypisy L. Gładyszewski, SG 6 (1981), s. 9–64.Search in Google Scholar

Sajdak J., Anonymi Oxoniensis Lexicon in orationes Gregorii Nazianzeni, w: Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski, I, Cracoviae 1927, s. 153–177.Search in Google Scholar

Sajdak J., Bizantynistyka. Źródła i zarys studiów, Poznań 1933.Search in Google Scholar

Sajdak J., Catullianum (carm. XLIX), „Eos” 23 (1918).Search in Google Scholar

Sajdak J., Co znaczy Geometres kyriotes, „Byzantion” 1931.Search in Google Scholar

Sajdak J., De Cypriani epistularum codice Cracoviensi, „Eos” 20 (1914/1915).Search in Google Scholar

Sajdak J., De Gregorio Nazianzeno poetarum Christianorum fonte, Kraków 1917.Search in Google Scholar

Sajdak J., De Gregorio Nazianzeno posteriorum rhetorum, grammaticorum, lexicographorum fonte, „Eos” 16 (1910), s. 94–99, 18 (1912), s. 1–30.Search in Google Scholar

Sajdak J., De oratione Eíς τòv ɛɛv̓αγγɛλıσμòv falso Gregorio Nysseno adscripta, „Eos” 21 (1916).Search in Google Scholar

Sajdak J., Die Scholiasten der Reden des Gregor von Nazianz, „Byzantinische Zeitschrift” 30 (1930), s. 268–274.Search in Google Scholar

Sajdak J., Filologia klasyczna w Polsce, w: Polska w kulturze europejskiej, praca zbiorowa, t. II, Kraków 1918.Search in Google Scholar

Sajdak J., Franciszek Zabłocki jako tłumacz Horacego, Poznań 1928.Search in Google Scholar

Sajdak J., Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni I, Kraków 1914.Search in Google Scholar

Sajdak J., Ioannes Geometres quatenus feratur paraphrasis Canticorum secundum codicem Paris. Gr. 2743 traditae, „Eos” 1932/33.Search in Google Scholar

Sajdak J., Ioannis Geometrae hymni in SS. Deiparam, „Analecta Byzantina” 1, Poznaniae 1931.Search in Google Scholar

Sajdak J., La poésie lyrique de Jan Geometres comme source historique, w: VI-me Congrès International des Sciences Historiques, Oslo 1928.Search in Google Scholar

Sajdak J., Literatura bizantyńska, w: Wielka literatura powszechna, t. IV, Warszawa 1933, s. 681–760.Search in Google Scholar

Sajdak J., Nazianzenica, „Eos” 15 (1909), s. 122–129, 16 (1910), s. 87–93.Search in Google Scholar

Sajdak J., O bibliotekach rękopisów greckich na wschodzie, „Przegląd Polski” 48 (1914) 192, s. 106–119.Search in Google Scholar

Sajdak J., Piusowi XI. Wielkiemu Papieżowi w hołdzie, Poznań 1939 [Papież Wielki, s. 31–40; Pius XI jako uczony, s. 59–61; Bibliografia prac i rozpraw naukowych ks. Achillesa Ratti, s. 61–64].Search in Google Scholar

Sajdak J., Quaestiones Nazianzenicae. Pars prima: Quae ratio inter Gregorium Nazianzenum et Maximum Cynicum intercedat, „Eos” 15 (1909), s. 18–48.Search in Google Scholar

Sajdak J., Rękopisy św. Grzegorza z Nazjanzu w bibliotekach szwajcarskich, „Eos” 17 (1911), s. 193–198.Search in Google Scholar

Sajdak J., Spicilegium Geometreum I, II, „Eos” 32 (1929), s. 191–198.Search in Google Scholar

Sajdak J., Supplementum Rufinianum w „Sprawozdaniu Gimnazjum św. Jacka w Krakowie”, Lwów 1918.Search in Google Scholar

Skręt R., Sajdak Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, tom 34, Wrocław–Kraków–Warszawa 1992–1993, s. 332–334.Search in Google Scholar

Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 19012004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2005.Search in Google Scholar

Steffen W., Od filologii do patrologii (Jan Sajdak 18821967), „Poznańskie Studia Teologiczne” 9 (2000), s. 131–144.Search in Google Scholar

Weiss A., Nowacki Józef, w: Encyklopedia katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 27–28.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo