1. bookVolume 35 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Theology as science of sui generis. In the context of Reverend Franciszek Dziasek’s theology

Published Online: 05 Jun 2020
Page range: 91 - 105
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2018
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Rev. Franciszek Dziasek, S.Th.D. was a lecturer of the Archbishop’s Seminary in Poznan from 1950 to 1964. In his lectures, Introduction to Theological Sciences, step by step he justifies claims of theology to be science in the university sense. From the reception of his lectures we learn that he was living with what he preached. In the integral view of the two realities, [theologian and his knowledge] we are shown a trait of theology wisdom, which shows its specificity as the queen of sciences. A Poznan lecturer argues that theology is a science in the ordinary sense of the word. It is also the science of sui generis, because it derives its data from a revelation that is credible in the community of the Church.

Keywords

Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Nauka” 1 (2009), s. 47–66.Search in Google Scholar

Bronk A., Majdański S., Teologia — próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, „Nauka” 2 (2006), s. 81–110.Search in Google Scholar

Dziasek F., Jezus Chrystus Boski posłaniec. Traktat chrystologiczny, t. 1, Jezus Chrystus Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, t. 2, Poznań 1963.Search in Google Scholar

Dziasek F., Księga życia Bożego. Traktat dogmatyczny o łasce, Poznań 1970.Search in Google Scholar

Dziasek F., Pamiętnik czasu pogardy, Poznań 2005.Search in Google Scholar

Dziasek F., Pośmiertny los dzieci nie ochrzczonych, w: Pod tchnieniem Ducha Świętego, red. M. Finke, Poznań 1964, s. 427–456.Search in Google Scholar

Dziasek F., Stwórca natury i dawca łaski. Traktat dogmatyczny, Poznań 1959.Search in Google Scholar

Dziasek F., Wstęp do nauk teologicznych, Poznań 1958 [druk powielaczowy].Search in Google Scholar

Gadamer H.G., Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Gulak S., Personalistyczny wymiar łaski według Franciszka Dziaska, Sandomierz 2011.Search in Google Scholar

Kaucha K., Mastej J., Rusecki M., Metodologia teologii fundamentalnej, Lublin 2019.Search in Google Scholar

Lenort F., Słowo wstępne, w: F. Dziasek, Pamiętnik czasu pogardy, Poznań 2005, s. 3–21.Search in Google Scholar

Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.Search in Google Scholar

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, 19 stycznia 2007, tłum. J. Królikowski, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf [dostęp: 31.05.2019].Search in Google Scholar

Müller G.L., Teologia jako nauka, w: M. Rajfur, Nauka zdecydowanie fundamental-na, 22 czerwca 2018, „Gość Niedzielny, wrocławski”, https://wroclaw.gosc.pl/doc/4830812.Nauka-zdecydowanie-fundamentalna [dostęp: 31.05.2019].Search in Google Scholar

Nowak L., Metodologiczne kryterium demarkacji i problem statusu teologii, „Nauka” 3 (2004), s. 121–136.Search in Google Scholar

Oko D., Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków 1997.Search in Google Scholar

Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005.Search in Google Scholar

Skierkowski M., Powołanie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii, Tarnów 2012.Search in Google Scholar

Smolka B., Elementy personalistyczne nauki Franciszka Dziaska o łasce, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8 (2000) 1, s. 65–75.Search in Google Scholar

SNT PAN 2 — Studia Nauk Teologicznych PAN, t. 2: Metodologia teologii, red. M. Rusecki, Lublin 2007.Search in Google Scholar

SNT PAN 3 — Studia Nauk Teologicznych PAN, t. 3: Teologia na uniwersytecie, red. M. Rusecki, Lublin 2008.Search in Google Scholar

Węcławski T., Co rozstrzyga o naukowej/metodologicznej odrębności teologii?, „Nauka” 3 (2006), s. 95–109.Search in Google Scholar

Węcławski T., Metodologia teologii, „Nauka” 3 (2004), s. 101–120.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo